Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Redovni profesori

Dr Evica Petrović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 7 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: evica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-696
Predmeti: OAS - 4039 Poslovne finansije
OAS - 4078 Upravljanje rizikom i osiguranje
MAS - 7025 Strategijski finansijski menadžment
MAS - 7366 Upravljanje rizikom
DAS - 8029 Finansijska strategija korporativnih preduzeća
DAS - 8249 Upravljanje korporativnim finansijama
DAS - 8250 Upravljanje rizicima održivosti u finansijama i osiguranju
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Boban Stojanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 16 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 12:00-13:30
e-mail: boban.stojanovic@eknfak.ni.ac.rs dr.boban.stojanovic@gmail.com
Telefon: 018 528-637
Predmeti: OAS - 4019 Mikroekonomija
OAS - 4035 Teorija i politika cena
OAS - 4056 Mikroekonomska analiza
MAS - 7012 Mikro i makroekonomska analiza
MAS - 7212 Mikro i makro ekonomska analiza
MAS - 7365 Politika zaštite konkurencije
DAS - 8003 Globalizacija svetske ekonomije i nacionalna ekonomija
DAS - 8016 Mikroekonomski modeli
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Dragana Radenković-Jocić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 24 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: dragana.radenkovic@eknfak.ni.ac.rs draganarj61@gmail.com
Telefon: 018 528-645
Predmeti: OAS - 4042 Privredno pravo
OAS - 4076 Korporativno upravljanje
OAS - 4088 Pravo EU
MAS - 7017 Pravo unutrašnjeg tržišta EU
DAS - 8017 Pravo konkurencije EU
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Miloš Todorović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 18 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
petak 10:00-12:00
e-mail: milos.todorovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-640 . . . 066 83-111-69
Predmeti: OAS - 4020 Međunarodna ekonomija
OAS - 4085 Menadžment u spoljnoj trgovini
MAS - 7008 Međunarodne finansije
MAS - 7368 Međunarodna trgovina
DAS - 8011 Međunarodni ekonomski i finansijski odnosi
DAS - 8226 Međunarodno poslovanje
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Goran Milovanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 10 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: goran.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-674
Predmeti: OAS - 4045 Strategijski menadžment logistike
OAS - 4050 Međunarodni marketing
OAS - 4083 Međunarodna logistika
MAS - 7031 Upravljanje lancima snabdevanja
MAS - 7260 Riversna logistika
DAS - 8013 Menadžment lancima snabdevanja
DAS - 8229 Menadžment snabdevanja u uslovima globalizacije
DAS - 8244 Teorija preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Slavoljub Milovanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 23 drugi sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: slavoljub.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-644
Predmeti: OAS - 4062 Informatika
OAS - 4067 Elektronsko poslovanje
MAS - 7029 Upravljanje elektronskim poslovanjem
MAS - 7229 Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
MAS - 7258 Poslovni informacioni sistemi
MAS - 7424 Dizajn istraživanja i tehnike vizuelizacije podataka
DAS - 8007 Informacioni sistemi u ekonomiji
DAS - 8235 Razvoj informacionih sistema
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ivana Simić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 17 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 10:00-12:00
e-mail: ivana.simic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-639
Predmeti: OAS - 4008 Osnovi menadžmenta
OAS - 4044 Osnovi organizacije
MAS - 7009 Menadžment organizacionih promena
DAS - 8014 Menadžment organizacionog ponašanja
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jadranka Đurović-Todorović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II 8 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
četvrtak 10:00-12:00
e-mail: jadranka.djurovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-630
Predmeti: OAS - 4012 Javne finansije
OAS - 4013 Monetarna ekonomija
MAS - 7014 Monetarni i fiskalni menadžment
MAS - 7314 Javne finansije II
MAS - 7367 Monetarna ekonomija II
DAS - 8030 Finansijska teorija i politika
DAS - 8232 Monetarna teorija i politika
DAS - 8252 Fiskalna ekonomija
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Nataša Golubović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 15 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: natasa.golubovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-636
Predmeti: OAS - 4001 Osnovi ekonomije
OAS - 4063 Politička ekonomija
OAS - 4563 Politička ekonomija javnog upravljanja
MAS - 7007 Ekonomika društvenog izbora
MAS - 7207 Društvena ekonomika
MAS - 7307 Ekonomija rada
DAS - 8005 Ekonomika javnog izbora
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Biljana Rakić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II anex 3 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 11:00-12:00
e-mail: biljana.rakic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-650
Predmeti: OAS - 4061 Ekonomija javnog sektora
OAS - 4544 Upravljanje projektima javno-privatnog partnerstva
MAS - 7012 Mikro i makroekonomska analiza
MAS - 7212 Mikro i makro ekonomska analiza
DAS - 8012 Menadžment javnog sektora
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Nebojša Stojković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 27 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 11:00-12:00
sreda 11:00-12:00
e-mail: nebojsa.stojkovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-649
Predmeti: OAS - 4065 Ekonomske funkcije
MAS - 7254 Matematičke metode u ekonomiji
DAS - 8224 Matematička statistika
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Gorica Bošković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II 13 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: gorica.boskovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-611
Predmeti: OAS - 4041 Ekonomika industrije
OAS - 4077 Industrijski menadžment
MAS - 7030 Upravljanje kvalitetom
MAS - 7319 Regionalna ekonomija
DAS - 8006 Industrijska ekonomija
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Srđan Marinković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II 20 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: srdjan.marinkovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-604
Predmeti: OAS - 4014 Finansijski sistem i finansijske institucije
OAS - 4037 Bankarski menadžment
OAS - 4040 Finansijska tržišta
MAS - 7013 Mikro struktura finansijskih tržišta
MAS - 7213 Mikrostruktura finansijskih tržišta
MAS - 7432 Kvantitativne finansije
DAS - 8025 Tržište finansijskih derivata
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ljilja Antić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 22 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 09:00-11:00
e-mail: ljilja.antic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-643
Predmeti: OAS - 4034 Specijalna računovodstva
OAS - 4038 Upravljačko računovodstvo
OAS - 4071 Računovodstvo troškova
OAS - 4431 Računovodstvo finansijskih institucija
MAS - 7026 Strategijsko upravljačko računovodstvo
MAS - 7210 Menadžment performansi
DAS - 8028 Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
DAS - 8237 Savremene tendencije u upravljačkom računovodstvu
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Tamara Milenković-Kerković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 4 peti sprat
Konsultacije: četvrtak 12:00-14:00
e-mail: tamara.kerkovic@eknfak.ni.ac.rs salamanca@eunet.rs
Telefon: 018 528-684
Predmeti: OAS - 4042 Privredno pravo
OAS - 4089 Pravo međunarodne trgovine
MAS - 7002 Bankarsko pravo
MAS - 7302 Pravo finansijskih institucija
DAS - 8017 Pravo konkurencije EU
DAS - 8212 Autonomno pravo trgovinskih ugovora
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Tadija Đukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 14 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: tadija.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-635
Predmeti: OAS - 4002 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4034 Specijalna računovodstva
OAS - 4429 Budžetsko računovodstvo
MAS - 7018 Računovodstveno vrednovanje finansijskih instrumenata
MAS - 7032 Finansijsko izveštavanje
MAS - 7416 Računovodstvene informacije za donošenje odluka
DAS - 8031 Finansijsko izveštavanje o novčanim tokovima
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Suzana Stefanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 20 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: suzana.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-631
Predmeti: OAS - 4043 Planiranje i politika preduzeća
OAS - 4047 Strategijski menadžment
OAS - 4087 Upravljanje proizvodnjom
OAS - 4543 Poslovno planiranje
MAS - 7024 Strategija rasta i razvoja preduzeća
MAS - 7031 Upravljanje lancima snabdevanja
MAS - 7257 Menadžment malih i srednjih preduzeća
MAS - 7324 Poslovna strategija
DAS - 8021 Strategije proizvodnje umreženih preduzeća
DAS - 8241 Strategije kooperacije i umrežavanja preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ksenija Denčić-Mihajlov

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: V 7 peti sprat
Konsultacije: četvrtak 14:00-16:00
e-mail: ksenija.dencic-mihajlov@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-687
Predmeti: OAS - 4039 Poslovne finansije
OAS - 4051 Međunarodno poslovno finansiranje
MAS - 7016 Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća
MAS - 7025 Strategijski finansijski menadžment
DAS - 8029 Finansijska strategija korporativnih preduzeća
DAS - 8249 Upravljanje korporativnim finansijama
DAS - 8250 Upravljanje rizicima održivosti u finansijama i osiguranju
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Bojan Krstić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 11 drugi sprat
Konsultacije: sreda 15:00-17:00
e-mail: bojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-686
Predmeti: OAS - 4015 Analiza poslovnih performansi
OAS - 4084 Upravljanje intelektualnim kapitalom
OAS - 4432 Upravljanje poslovnim performansama
MAS - 7021 Sistem strategijske kontrole performansi
MAS - 7206 Ekonomija odlučivanja
MAS - 7221 Strategijska kontrola preduzeća
MAS - 7306 Upravljanje inovacijama
MAS - 7321 Strategijska kontrola i analiza
DAS - 8023 Teorija preduzeća
DAS - 8247 Upravljanje vrednošću preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Žarko Popović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II S 1 drugi sprat
Konsultacije: utorak 09:00-11:00
e-mail: zarko.popovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-660
Predmeti: OAS - 4069 Finansijska i aktuarska matematika
OAS - 4506 Matematika
MAS - 7227 Teorija odlučivanja
MAS - 7248 Aktuarsko modeliranje
MAS - 7423 Matematika u poslovnoj analitici
MAS - 7431 Primenjena ekonometrija
DAS - 8033 Finansijsko modeliranje
DAS - 8219 Kvantitativna analiza produktivnosti i efikasnosti
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Dragan Petrović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 22 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: dragan.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-641
Predmeti: OAS - 4001 Osnovi ekonomije
OAS - 4063 Politička ekonomija
OAS - 4563 Politička ekonomija javnog upravljanja
MAS - 7011 Metodologija ekonomskih nauka
DAS - 8015 Metodologija naučnog istraživanja
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Suzana Đukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 26 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: suzana.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-620
Predmeti: OAS - 4033 Marketing
OAS - 4080 Ponašanje potrošača
OAS - 4086 Marketing komuniciranje
MAS - 7020 Relacioni marketing
MAS - 7253 Marketing usluga
DAS - 8022 Strategijski marketing
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Biljana Đorđević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 26 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 10:00-12:00
e-mail: biljana.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-620
Predmeti: OAS - 4003 Upravljanje resursima preduzeća
OAS - 4079 Upravljanje ljudskim resursima
OAS - 4503 Ekonomika preduzeća
MAS - 7255 Međunarodni menadžment ljudskih resursa
DAS - 8027 Upravljanje karijerom
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ivan Marković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 21 četvrti sprat
Konsultacije: petak 10:00-12:00
e-mail: ivan.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-641
Predmeti: OAS - 4020 Međunarodna ekonomija
OAS - 4085 Menadžment u spoljnoj trgovini
MAS - 7008 Međunarodne finansije
MAS - 7368 Međunarodna trgovina
DAS - 8011 Međunarodni ekonomski i finansijski odnosi
DAS - 8226 Međunarodno poslovanje
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Zoran Stefanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 19 drugi sprat
Konsultacije: petak 09:00-11:00
e-mail: zoran.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-676
Predmeti: OAS - 4007 Ekonomske doktrine
OAS - 4066 Ekonomika tranzicije
MAS - 7261 Savremene ekonomske teorije
DAS - 8024 Tranzicija postsocijalističkih privreda
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Sonja Jovanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: IV 25 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: sonja.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-669
Predmeti: OAS - 4046 Agrarni menadžment
OAS - 4053 Menadžment u turizmu
OAS - 4553 Menadžment u turizmu i hotelijerstvu
MAS - 7001 Agrarna politika
MAS - 7263 Turizam i životna sredina
MAS - 7363 Turizam i hotelijerstvo
DAS - 8001 Agrarna politika EU
DAS - 8211 Agrarna politika Evropske unije
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Igor Mladenović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II S 2 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: igor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-661
Predmeti: OAS - 4011 Makroekonomija
OAS - 4059 Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
OAS - 4461 Ekonomija javnog sektora
OAS - 4511 Makroekonomska teorija i politika
MAS - 7251 Makroekonomija otvorene privrede
MAS - 7252 Makroekonomska politika i privredni razvoj
DAS - 8009 Makroekonomija i makroekonomski menadžment
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ljiljana Bonić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II S 5 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: ljiljana.bonic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-632
Predmeti: OAS - 4036 Teorija i analiza bilansa
OAS - 4074 Revizija
MAS - 7259 Revizija javnog sektora
MAS - 7322 Finansijsko izveštavanje
DAS - 8216 Eksterni i interni nadzor poslovanja preduzeća
DAS - 8247 Upravljanje vrednošću preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Dejan Spasić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 28 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: dejan.spasic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-629
Predmeti: OAS - 4002 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4070 Specijalni bilansi
OAS - 4570 Konsolidovani i specijalni bilansi
MAS - 7016 Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća
DAS - 8032 Finansijsko izveštavanje u uslovima monetarnih promena
DAS - 8238 Savremeni trendovi u korporativnom finansijskom izveštavanju
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Vinko Lepojević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 30 četvrti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: vinko.lepojevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-658
Predmeti: OAS - 4010 Statistika
MAS - 7023 Statistička analiza
MAS - 7223 Statistička analiza u marketingu
MAS - 7262 Statistička kontrola kvaliteta
MAS - 7362 Ekonometrijski metodi i modeli
MAS - 7415 Metodi statističke analize
MAS - 7422 Prognoziranje vremenskih serija
MAS - 7435 Istraživanja u marketingu
DAS - 8008 Kvantitativne metode u ekonomiji
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Marina Đorđević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: IV 24 četvrti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: marina.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-616
Predmeti: OAS - 4012 Javne finansije
OAS - 4013 Monetarna ekonomija
MAS - 7014 Monetarni i fiskalni menadžment
MAS - 7314 Javne finansije II
MAS - 7367 Monetarna ekonomija II
DAS - 8030 Finansijska teorija i politika
DAS - 8232 Monetarna teorija i politika
DAS - 8252 Fiskalna ekonomija
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Snežana Radukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 16 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: snezana.radukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-637
Predmeti: OAS - 4019 Mikroekonomija
OAS - 4035 Teorija i politika cena
OAS - 4056 Mikroekonomska analiza
MAS - 7249 Ekonomija održivog razvoja
MAS - 7365 Politika zaštite konkurencije
DAS - 8003 Globalizacija svetske ekonomije i nacionalna ekonomija
DAS - 8236 Savremena tržišta
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Marija Radosavljević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 23 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: marija.radosavljevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-634
Predmeti: OAS - 4003 Upravljanje resursima preduzeća
OAS - 4082 Kanali marketinga
OAS - 4090 Agencijsko poslovanje
OAS - 4430 Preduzetništvo
OAS - 4503 Ekonomika preduzeća
MAS - 7215 Poslovna etika
MAS - 7264 Upravljanje poslovnim procesima
DAS - 8026 Troškovi u poslovnom odlučivanju
DAS - 8231 Modeli poslovne izvrsnosti
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Maja Ivanović-Đukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 29 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 13:30-15:30
e-mail: maja.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-659
Predmeti: OAS - 4008 Osnovi menadžmenta
OAS - 4430 Preduzetništvo
MAS - 7009 Menadžment organizacionih promena
MAS - 7215 Poslovna etika
MAS - 7257 Menadžment malih i srednjih preduzeća
DAS - 8021 Strategije proizvodnje umreženih preduzeća
DAS - 8221 Korporativno preduzetništvo
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Marija Petrović-Ranđelović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: IV 19 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: marija.petrovic-randjelovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-666
Predmeti: OAS - 4009 Nacionalna ekonomija
OAS - 4060 Ekonomska politika
OAS - 4511 Makroekonomska teorija i politika
MAS - 7019 Regionalna ekonomija
MAS - 7249 Ekonomija održivog razvoja
MAS - 7301 Agrarna politika
DAS - 8020 Strategije privrednog razvoja
DAS - 8240 Strategija privrednog razvoja i ekonomska politika
DAS - 8243 Strukturna transformacija i održivi razvoj
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Tatjana Stevanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 19 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 11:00-13:00
e-mail: tatjana.stevanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-666
Predmeti: OAS - 4034 Specijalna računovodstva
OAS - 4038 Upravljačko računovodstvo
OAS - 4071 Računovodstvo troškova
OAS - 4431 Računovodstvo finansijskih institucija
MAS - 7026 Strategijsko upravljačko računovodstvo
MAS - 7210 Menadžment performansi
DAS - 8028 Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
DAS - 8222 Lean računovodstvo i upravljanje preduzećem
DAS - 8237 Savremene tendencije u upravljačkom računovodstvu
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Vesna Janković-Milić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 25 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: vesna.jankovic-milic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-669
Predmeti: OAS - 4010 Statistika
MAS - 7023 Statistička analiza
MAS - 7223 Statistička analiza u marketingu
MAS - 7262 Statistička kontrola kvaliteta
MAS - 7362 Ekonometrijski metodi i modeli
MAS - 7415 Metodi statističke analize
MAS - 7422 Prognoziranje vremenskih serija
MAS - 7435 Istraživanja u marketingu
DAS - 8008 Kvantitativne metode u ekonomiji
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Marija Džunić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: V 3 peti sprat
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: marija.dzunic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-683
Predmeti: OAS - 4001 Osnovi ekonomije
OAS - 4063 Politička ekonomija
OAS - 4563 Politička ekonomija javnog upravljanja
MAS - 7007 Ekonomika društvenog izbora
MAS - 7207 Društvena ekonomika
MAS - 7307 Ekonomija rada
MAS - 7436 Akademsko pisanje
DAS - 8005 Ekonomika javnog izbora
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Dejan Đorđević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II 12 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: dejan.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs ekngeo@gmail.com
Telefon: 018 528-613
Predmeti: OAS - 4005 Ekonomska geografija
OAS - 4049 Regionalna geografija sveta
OAS - 4052 Turistička geografija sa osnovama turizma
OAS - 4090 Agencijsko poslovanje
MAS - 7005 Valorizacija turističkog potencijala
MAS - 7263 Turizam i životna sredina
DAS - 8002 Geografija svetske ekonomije
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Vladislav Marjanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II anex 8 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: vladislav.marjanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-648
Predmeti: OAS - 4009 Nacionalna ekonomija
OAS - 4060 Ekonomska politika
OAS - 4511 Makroekonomska teorija i politika
MAS - 7019 Regionalna ekonomija
MAS - 7252 Makroekonomska politika i privredni razvoj
DAS - 8020 Strategije privrednog razvoja
DAS - 8240 Strategija privrednog razvoja i ekonomska politika
DAS - 8243 Strukturna transformacija i održivi razvoj
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ognjen Radović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 25 drugi sprat
Konsultacije: utorak 11:00-13:00
e-mail: ognjen.radovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-681
Predmeti: OAS - 4062 Informatika
OAS - 4067 Elektronsko poslovanje
MAS - 7029 Upravljanje elektronskim poslovanjem
MAS - 7229 Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
MAS - 7258 Poslovni informacioni sistemi
MAS - 7424 Dizajn istraživanja i tehnike vizuelizacije podataka
MAS - 7425 Napredna analitika velikih podataka
MAS - 7434 Akvizicija podataka u poslovnoj inteligenciji
DAS - 8007 Informacioni sistemi u ekonomiji
DAS - 8235 Razvoj informacionih sistema
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jelena Stanković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: MS 7 prizemlje
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: jelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-655
Predmeti: OAS - 4064 Operaciona istraživanja
OAS - 4069 Finansijska i aktuarska matematika
MAS - 7027 Teorija odlučivanja
MAS - 7248 Aktuarsko modeliranje
MAS - 7412 Optimizacija i poslovno odlučivanje
MAS - 7431 Primenjena ekonometrija
DAS - 8033 Finansijsko modeliranje
DAS - 8219 Kvantitativna analiza produktivnosti i efikasnosti
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Svetlana Sokolov-Mladenović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 8 peti sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: svetlana.sokolov-mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4068 Ekonomika trgovine
OAS - 4072 Trgovinski menadžment
MAS - 7028 Trgovinski marketing
MAS - 7250 Internacionalizacija maloprodaje
MAS - 7350 Savremena trgovina
DAS - 8019 Strategija i politika razvoja trgovine
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17