Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Redovni profesori

Dr Ljiljana Bonić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: V 1 peti sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: ljiljana.bonic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4474 Revizija
OAS - 4436 Teorija i analiza bilansa
MAS - 7259 Revizija javnog sektora
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Slobodan Cvetanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 21 drugi sprat
Konsultacije: utorak 10:00-12:00
e-mail: slobodan.cvetanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-642
Predmeti: OAS - 4459 Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
OAS - 4411 Makroekonomija
MAS - 7251 Makroekonomija otvorene privrede
DAS - 8009 Makroekonomija i makroekonomski menadžment
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Blagoje Novićević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 6 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
četvrtak 10:00-12:00
e-mail: blagoje.novicevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-612
Predmeti: OAS - 4471 Računovodstvo troškova
OAS - 4431 Računovodstvo finansijskih institucija
OAS - 4438 Upravljačko računovodstvo
MAS - 7210 Menadžment performansi
MAS - 7226 Strategijsko upravljačko računovodstvo
DAS - 8028 Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Živorad Gligorijević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II 9 drugi sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: zivorad.gligorijevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-614
Predmeti: OAS - 4441 Ekonomika industrije
OAS - 4455 Ekonomika turizma
OAS - 4477 Industrijski menadžment
MAS - 7219 Regionalna ekonomija
DAS - 8006 Industrijska ekonomija
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Evica Petrović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 7 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 14:00-15:00
utorak 13:00-15:00
e-mail: evica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-696
Predmeti: OAS - 4439 Poslovne finansije
OAS - 4478 Upravljanje rizikom i osiguranje
MAS - 7225 Strategijski finansijski menadžment
DAS - 8029 Finansijska strategija korporativnih preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Boban Stojanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 16 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 12:00-14:00
e-mail: boban.stojanovic@eknfak.ni.ac.rs dr.boban.stojanovic@gmail.com
Telefon: 018 528-637
Predmeti: OAS - 4418 Mikroekonomija
OAS - 4456 Mikroekonomska analiza
OAS - 4435 Teorija i politika cena
MAS - 7212 Mikro i makro ekonomska analiza
DAS - 8003 Globalizacija svetske ekonomije i nacionalna ekonomija
DAS - 8016 Mikroekonomski modeli
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Sreten Ćuzović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II 18 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 09:00-11:00
e-mail: sreten.cuzovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-675
Predmeti: OAS - 4468 Ekonomika trgovine
OAS - 4472 Trgovinski menadžment
MAS - 7250 Internacionalizacija maloprodaje
MAS - 7228 Trgovinski marketing
DAS - 8019 Strategija i politika razvoja trgovine
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Branislav Mitrović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 19 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: branislav.mitrovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-676
Predmeti: OAS - 4466 Ekonomika tranzicije
OAS - 4407 Ekonomske doktrine
MAS - 7261 Savremene ekonomske teorije
DAS - 8024 Tranzicija postsocijalističkih privreda
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Dragana Radenković-Jocić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 24 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: dragana.radenkovic@eknfak.ni.ac.rs draganarj61@gmail.com
Telefon: 018 528-645
Predmeti: OAS - 4476 Korporativno upravljanje
OAS - 4475 Pravo EU
OAS - 4442 Privredno pravo
MAS - 7217 Pravo unutrašnjeg tržišta EU
DAS - 8017 Pravo konkurencije EU
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Miloš Todorović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 18 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
petak 10:00-12:00
e-mail: milos.todorovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-640
Predmeti: OAS - 4420 Međunarodna ekonomija
OAS - 4485 Menadžment u spoljnoj trgovini
MAS - 7208 Međunarodne finansije
DAS - 8011 Međunarodni ekonomski i finansijski odnosi
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Goran Milovanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 10 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: goran.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-674
Predmeti: OAS - 4483 Međunarodna logistika
OAS - 4450 Međunarodni marketing
OAS - 4445 Strategijski menadžment logistike
MAS - 7260 Riversna logistika
MAS - 7231 Upravljanje lancima snabdevanja
DAS - 8013 Menadžment lancima snabdevanja
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Slavoljub Milovanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 23 drugi sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: slavoljub.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-644
Predmeti: OAS - 4467 Elektronsko poslovanje
OAS - 4462 Informatika
MAS - 7258 Poslovni informacioni sistemi
MAS - 7229 Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
DAS - 8007 Informacioni sistemi u ekonomiji
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ivana Simić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 17 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 11:30-13:30
e-mail: ivana.simic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-639
Predmeti: OAS - 4408 Osnovi menadžmenta
MAS - 7209 Menadžment organizacionih promena
DAS - 8014 Menadžment organizacionog ponašanja
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jadranka Đurović-Todorović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II 8 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: jadranka.djurovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-630
Predmeti: OAS - 4412 Javne finansije
OAS - 4413 Monetarna ekonomija
MAS - 7214 Monetarni i fiskalni menadžment
DAS - 8030 Finansijska teorija i politika
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Nataša Golubović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 15 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: natasa.golubovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-636
Predmeti: OAS - 4401 Osnovi ekonomije
OAS - 4463 Politička ekonomija
MAS - 7207 Društvena ekonomika
DAS - 8005 Ekonomika javnog izbora
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Biljana Rakić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II anex 3 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 11:00-12:00
e-mail: biljana.rakic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-650
Predmeti: OAS - 4461 Ekonomija javnog sektora
MAS - 7212 Mikro i makro ekonomska analiza
DAS - 8012 Menadžment javnog sektora
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Nebojša Stojković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 27 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 14:00-15:00
utorak 13:00-14:00
e-mail: nebojsa.stojkovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-649
Predmeti: OAS - 4465 Ekonomske funkcije
OAS - 4406 Matematika
MAS - 7254 Matematičke metode u ekonomiji
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Gorica Bošković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II 13 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: gorica.boskovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-611
Predmeti: OAS - 4441 Ekonomika industrije
OAS - 4477 Industrijski menadžment
MAS - 7230 Upravljanje kvalitetom
DAS - 8006 Industrijska ekonomija
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Srđan Marinković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II 20 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: srdjan.marinkovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-604
Predmeti: OAS - 4437 Bankarski menadžment
OAS - 4440 Finansijska tržišta
OAS - 4414 Finansijski sistem i finansijske institucije
MAS - 7213 Mikrostruktura finansijskih tržišta
DAS - 8025 Tržište finansijskih derivata
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ljilja Antić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 22 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 09:00-11:00
e-mail: ljilja.antic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-643
Predmeti: OAS - 4471 Računovodstvo troškova
OAS - 4431 Računovodstvo finansijskih institucija
OAS - 4438 Upravljačko računovodstvo
MAS - 7210 Menadžment performansi
MAS - 7226 Strategijsko upravljačko računovodstvo
DAS - 8028 Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Tamara Milenković-Kerković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 4 peti sprat
Konsultacije: četvrtak 12:00-14:00
e-mail: tamara.kerkovic@eknfak.ni.ac.rs salamanca@eunet.rs
Telefon: 018 528-684
Predmeti: OAS - 4473 Pravo međunarodne trgovine
OAS - 4442 Privredno pravo
MAS - 7202 Bankarsko pravo
DAS - 8017 Pravo konkurencije EU
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Radenko Milojević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II S 3 drugi sprat
Konsultacije: petak 12:00-14:00
e-mail: radenko.milojevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-662
Predmeti: OAS - 4454 Agencijsko poslovanje
OAS - 4479 Upravljanje ljudskim resursima
OAS - 4403 Upravljanje resursima preduzeća
MAS - 7255 Međunarodni menadžment ljudskih resursa
MAS - 7264 Upravljanje poslovnim procesima
DAS - 8026 Troškovi u poslovnom odlučivanju
DAS - 8027 Upravljanje karijerom
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Vesna Sekulić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II S 4 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: vesna.sekulic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-663
Predmeti: OAS - 4476 Korporativno upravljanje
OAS - 4432 Upravljanje poslovnim performansama
MAS - 7206 Ekonomija odlučivanja
DAS - 8023 Teorija preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Tadija Đukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 14 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: tadija.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-635
Predmeti: OAS - 4429 Budžetsko računovodstvo
OAS - 4402 Finansijsko računovodstvo
MAS - 7218 Računovodstveno vrednovanje finansijskih instrumenata
MAS - 7232 Finansijsko izveštavanje
DAS - 8031 Finansijsko izveštavanje o novčanim tokovima
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Vukašin Šušić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 10 peti sprat
Konsultacije: utorak 10:00-12:00
e-mail: vukasin.susic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-693
Predmeti: OAS - 4454 Agencijsko poslovanje
OAS - 4405 Ekonomska geografija
OAS - 4449 Regionalna geografija sveta
OAS - 4452 Turistička geografija sa osnovama turizma
MAS - 7204 Valorizacija prostornog potencijala
MAS - 7205 Valorizacija turističkog potencijala
DAS - 8002 Geografija svetske ekonomije
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Suzana Stefanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 20 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: suzana.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-631
Predmeti: OAS - 4443 Planiranje i politika preduzeća
OAS - 4447 Strategijski menadžment
MAS - 7257 Menadžment malih i srednjih preduzeća
MAS - 7224 Strategija rasta i razvoja preduzeća
DAS - 8021 Strategije proizvodnje umreženih preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ksenija Denčić-Mihajlov

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: V 7 peti sprat
Konsultacije: četvrtak 14:00-16:00
e-mail: ksenija.dencic-mihajlov@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-687
Predmeti: OAS - 4451 Međunarodno poslovno finansiranje
OAS - 4439 Poslovne finansije
MAS - 7216 Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća
MAS - 7225 Strategijski finansijski menadžment
DAS - 8029 Finansijska strategija korporativnih preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Bojan Krstić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 11 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 14:00-15:00
sreda 14:00-15:00
e-mail: bojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-686
Predmeti: OAS - 4484 Upravljanje intelektualnim kapitalom
OAS - 4432 Upravljanje poslovnim performansama
MAS - 7221 Strategijska kontrola preduzeća
DAS - 8023 Teorija preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Žarko Popović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II S 1 drugi sprat
Konsultacije: utorak 09:00-11:00
e-mail: zarko.popovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-660
Predmeti: OAS - 4465 Ekonomske funkcije
OAS - 4406 Matematika
OAS - 4469 Finansijska i aktuarska matematika
MAS - 7248 Aktuarsko modeliranje
DAS - 8033 Finansijsko modeliranje
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Dragan Petrović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 22 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
sreda 12:00-14:00
e-mail: dragan.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-641
Predmeti: OAS - 4401 Osnovi ekonomije
OAS - 4463 Politička ekonomija
MAS - 7211 Metodologija ekonomskih nauka
DAS - 8015 Metodologija naučnog istraživanja
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Suzana Đukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 26 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: suzana.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-620
Predmeti: OAS - 4433 Marketing
OAS - 4486 Marketing komuniciranje
OAS - 4480 Ponašanje potrošača
MAS - 7253 Marketing usluga
MAS - 7220 Relacioni marketing
DAS - 8022 Strategijski marketing
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Biljana Đorđević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 26 četvrti sprat
Konsultacije: četvrtak 08:00-10:00
e-mail: biljana.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-620
Predmeti: OAS - 4479 Upravljanje ljudskim resursima
OAS - 4403 Upravljanje resursima preduzeća
MAS - 7255 Međunarodni menadžment ljudskih resursa
DAS - 8027 Upravljanje karijerom
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ivan Marković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 21 četvrti sprat
Konsultacije: petak 10:00-12:00
e-mail: ivan.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-641
Predmeti: OAS - 4420 Međunarodna ekonomija
OAS - 4485 Menadžment u spoljnoj trgovini
MAS - 7208 Međunarodne finansije
DAS - 8011 Međunarodni ekonomski i finansijski odnosi
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Zoran Stefanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II anex 5 drugi sprat
Konsultacije: petak 12:00-14:00
e-mail: zoran.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-652
Predmeti: OAS - 4466 Ekonomika tranzicije
OAS - 4407 Ekonomske doktrine
MAS - 7261 Savremene ekonomske teorije
DAS - 8024 Tranzicija postsocijalističkih privreda
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Sonja Jovanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: IV 25 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: sonja.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-669
Predmeti: OAS - 4446 Agrarni menadžment
OAS - 4453 Menadžment u turizmu
MAS - 7201 Agrarna politika
MAS - 7263 Turizam i životna sredina
DAS - 8001 Agrarna politika EU
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Igor Mladenović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II S 2 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: igor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-661
Predmeti: OAS - 4459 Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
OAS - 4411 Makroekonomija
MAS - 7251 Makroekonomija otvorene privrede
MAS - 7252 Makroekonomska politika i privredni razvoj
DAS - 8009 Makroekonomija i makroekonomski menadžment
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Dejan Spasić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 28 četvrti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: dejan.spasic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-629
Predmeti: OAS - 4470 Specijalni bilansi
OAS - 4402 Finansijsko računovodstvo
MAS - 7216 Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća
DAS - 8032 Finansijsko izveštavanje u uslovima monetarnih promena
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Slađana Ristić-Gorgiev

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: filozofski 413 suturen
Konsultacije:
e-mail: sladjana.ristic.gorgiev@filfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 514-312 лок.160
Predmeti: OAS - 4416 Osnovi filozofije
OAS - 4417 Filozofija ekonomije
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17