Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Poslovno upravljanje - Menadžment preduzeća

1. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Osnovi ekonomije 6 7 ESPB bodova
2. Osnovi menadžmenta 6 7 ESPB bodova
3. Finansijsko računovodstvo 6 7 ESPB bodova
4. Upravljanje resursima preduzeća 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

2. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Statistika 6 7 ESPB bodova
2. Analiza poslovnih performansi 6 7 ESPB bodova
3. Nacionalna ekonomija 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Seminarski rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomska geografija
 2. Matematika
 3. Sociologija
 4. Ekonomske doktrine

3. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Planiranje i politika preduzeća 6 7 ESPB bodova
2. Marketing 6 7 ESPB bodova
3. Osnovi organizacije 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik I 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Makroekonomija
 2. Teorija i politika cena

4. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Privredno pravo 6 7 ESPB bodova
2. Upravljačko računovodstvo 6 7 ESPB bodova
3. Strategijski menadžment logistike 6 7 ESPB bodova
4. Agrarni menadžment 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik II 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

5. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Trgovinski menadžment 6 7 ESPB bodova
2. Informatika 6 7 ESPB bodova
3. Ekonomija javnog sektora 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik III 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Ponašanje potrošača
 2. Korporativno upravljanje

6. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Strategijski menadžment 6 7 ESPB bodova
2. Industrijski menadžment 6 7 ESPB bodova
3. Poslovne finansije 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Strani jezik IV 2 2 ESPB boda
  UKUPNO 26 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Kanali marketinga
 2. Monetarna ekonomija

7. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Stručna praksa   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
 2. Međunarodna logistika
 3. Filozofija ekonomije
 4. Upravljanje ljudskim resursima
 5. Elektronsko poslovanje
 6. Upravljanje intelektualnim kapitalom

8. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni 6 7 ESPB bodova
2. Izborni 6 7 ESPB bodova
3. Izborni 6 7 ESPB bodova
4. Izborni 6 7 ESPB bodova
5. Završni rad   2 ESPB boda
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Finansijska i aktuarska matematika
 2. Bankarski menadžment
 3. Menadžment u spoljnoj trgovini
 4. Marketing komuniciranje
 5. Upravljanje proizvodnjom
 6. Operaciona istraživanja
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17