Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Struktura i sadržaj master studija

Master akademske studije koncipirane su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom. Studije na ovom programu traju 2 semestra i nose ukupno 60 ESPB, što sa prethodno ostvarenih 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama čini ukupno 300 ESPB. Po završetku ovih studija student može upisati doktorske studije. Diplomske akademske studije (master) traju 1 godinu (2 semestra) i odvijaće se na jednom studijskom programu - Ekonomija sa 7 modula i to:

1. OPŠTA EKONOMIJA
2. RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANSIJSKO UPRAVLjANjE
3. FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANjE
4. MENADžMENT PREDUZEĆA
5. MARKETING
6. MEĐUNARODNI MENADžMENT
7. MENADžMENT U TURIZMU

U prvom semestru diplomskih akademskih studija student sluša i polaže 6 ispita od kojih su tri obavezna i tri izborna. Svaki od predmeta ima 4 časova nedeljno tj. raspolaže sa ukupnim fondom časova od 20 za semestar.

Drugi semestar je koncipiran tako da studenti realizuju studijski istraživački rad koji nosi 10 ESPB i u ovom semestru je obavezna izrada diplomskog (master) rada koji nosi 20 ESPB.

Kompetencije diplomiranih studenata

Diplomske akademske studije (master) pružaju studentima:
  • znanja i veštine kojima se mogu rešiti najsloženiji ekonomski problemi na makro i mikro nivou, kao i znanja neophodna za obavljanje najsloženijih rukovodećih i upravljačkih poslova (modul Opšta ekonomija);
  • znanja neophodna za obavljanje visokostručnih, upravljačkih i analitičkih poslova iz oblasti računovodstva, revizije i finansijskog upravljanja u svim sektorima privrede, kao i iz širokog područja finansija, bankarstva i osiguranja;
  • znanja i veštine iz oblasti menadžmenta;
  • savremenim nastavnim programima, sredstvima i metodima rada i stalnom komunikacijom, osposobljavanje za jednu od najizazovnijih profesija današnjice – marketing menadžera, kojom bi mogli uspešno da se bave širokim spektrom poslova u proizvodnim i uslužnim preduzećima, bankama, osiguravajućim kompanijama, naučno-istraživačkim organizacijama, specijalizovanim agencijama, itd.;
  • kompetencije koje se stiču na modulu Međunarodni menadžment trebalo bi da omoguće uspešno bavljenje međunarodnom ekonomijom, međunarodnim finansijama, međunarodnim marketingom;
  • nakon završetka modula Menadžment u turizmu osposobljavanje za obavljanje kompleksnih poslova u privatnom i javnom sektoru turizma i komplementarnim delatnostima.

Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17