Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Економија 180 (180 ЕСПБ)

Структура студијског програма

Студијски програм Економија 180 конципиран је у складу са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом. Основне академске студије у оквиру студијског програма трају три године (6 семестара). Са завршетком основних академских студија студент остварује 180 ЕСПБ. Након основних академских студија, студент може уписати мастер академске студије у трајању од  две године (4 семестра, 120 ЕСПБ).

Студијски програм Економија 180 компонован је од дисциплина систематизованих на академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научно-стручне и стручно-апликативне. Наставни процес пројектован је у складу са савременим стандардима високог образовања. Његово извођење подразумева теоријску наставу и практични рад, уз подршку савремене информационе технологије. 

Циљ образовања на студијском програму је овладавање склопом економских знања и вештина, у сврху њихове примене у конкретним привредним областима. Савладавањем студијског програма Економија 180, студенти ће бити оспособљени да идентификују и разумеју кључне концепте и законитости у домену економске теорије и праксе, као и да користе методолошки инструментаријум економске и статистичке анализе. У зависности од доминантног опредељења у избору наставних дисциплина, студенти ће савладавањем студијског програма Економија 180 бити оспособљени да идентификују проблеме и унапреде праксу јавног управљања; да оцене ефикасност јавних политика и пројеката јавно-приватног партнерства; да балансирају интересе различитих актера у сфери јавног управљања, доношењем одлука у циљу заштите јавног интереса; да разумеју и анализирају макроекономске индикаторе и понуде решења за различите макроекономске изазове, као што су трансформација националне економије, системски изазови, локални и национални економски развој; да анализирају и одговоре на дилеме везане за адекватне изворе финансирања привредних активности у националним и глобалним размерама. Биће способни да разумеју пореску и буџетску терминологију; да тумаче и имплементирају акте и мере у домену фискалне и монетарне политике; да препознају и процене економску вредност појединачних финансијских услуга; да разумеју функционисање различитих институција унутар система финансијског посредовања; да аналитички обрађују и користе информације у циљу инвестирања у хартије од вредности и друге финансијске инструменте; да препознају различите пословне трансакције и начине њиховог рачуноводственог обухватања; да израђују финансијске извештаје предузећа, финансијских институција и буџетских корисника; да исте тумаче, анализирају и користе за доношење информисаних одлука; да спроведу основне процедуре ревизије и припреме извештај о ревизији финансијских извештаја; да закључују и доносе одлуке на основу резултата ревизорских тестова. Студенти ће бити оспособљени да примене економске принципе, методе и технике у области управљања на различитим хијерархијским нивоима и у различитим функционалним областима у предузећу, у производном и у услужном сектору; да у проблемским ситуацијама изводе закључке о последицама коришћења појединих механизама управљања; да дизајнирају и имплементирају методологију и системе за мерење перформанси; да тумаче кретања у односима агената и њихових принципала и решавају агенцијски проблем; да имплементирају праксе електронског пословања и да користе пословне информационе системе; да тумаче и доносе одлуке о укључивању савремене међународне економске токове; да одлучују у домену међународног пословног финансирања и инвестирања у глобализованом пословном окружењу; да разумеју основне принципе и трендове и доносе управљачке одлуке у области туризма, на макро и на микро економском нивоу. По окончању основних академских студија, свршени студент стиче академски назив економисте.

На овај студијски програм могу се уписати кандидати који имају одговарајуће средње образовање. Кандидат полаже пријемни испит као услов за упис прве године студија. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха који је постигнут током средњег образовања и резултата постигнутих на пријемном испиту. На пријемном испиту кандидат може постићи максимално 60 бодова, а током средњег образовања 40. Факултет утврђује јединствену ранг листу за кандидате. Позиција на јединственој ранг листи одређује да ли кандидат може уписати прву годину студија.

Сврха студијског програма

Као једна од угледних домаћих образовних и научно-истраживачких институција у области економије, Економски факултет у Нишу носи нарочиту одговорност за развој људских ресурса који су потребни за стимулисање привредног развоја Југоисточне Србије. Одржив привредни развој, заснован на ефикасном укључивању у савремену поделу рада, представља озбиљан и одговоран задатак за домаћу економску професију.

Сврха студијског програма Економија 180 је обезбеђивање знања, вештина и способности у складу са захтевима тржишта рада, али и студената који желе већи степен аутономије приликом дизајнирања личног образовног и стручног профила. Студијски програм основних академских студија Економија 180 је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне за укључивање у различите сфере привредног живота, а у складу са појединачним афинитетима студената.

Висока стопа изборности предмета (учешће изборних предмета у укупном броју предмета на студијском програму Економија 180 је 73,1%) студентима обезбеђује аутономију у дефинисању структуре предмета потребних за стицање компетенција, а у складу са њиховим афинитетима. Према томе, висока стопа изборности предмета на студијском програму Економија 180 омогућава студентима да се определе за предмете из исте уже научне области и тако стичу специфична знања из појединих области економије, односно опште економије; рачуноводства, ревизије и финансијског управљања; финансија, банкарства и осигурања; пословног управљања, као што им омогућава и да бирају предмете из различитих ужих научних области и обезбеде ширу слику о економији и свим њеним аспектима. У првом случају студенти стичу знања из конкретних области што их специјализује за одређене позиције и радна места, док у другом случају студенти који имају предузетнички дух упознајући се са свим сегментима економије овладаће сетом знања потребним за успостављање свог сопственог бизниса. У том смислу, у зависности од појединачних интересовања студенти ће овладати макро и микроекономском анализом и бити способни да решавају проблеме привредној развоја избором предмета из области Опште економије, или вештинама праћења и разумевања рачуноводствених информација и примене истих у доношењу одлука, избором предмета из области Рачуноводства, ревизије и финансијског управљања. Избором предмета из области Финансија, банкарства и осигурања студенти ће бити у прилици да се упознају са јавним финансијама, монетарном теоријом и политиком, функционисањем финансијских институција, тржишта и инструмената, док ће у случају да се определе за предмете из области Пословног управљања овладати вештинама  управљања предузећем или конкретним функцијама.

Сврха студијског програма је да студенти, завршетком основних академских студија првог степена у трогодишњем трајању стекну звање економисте, као и да буду оспособљени за обављање разноврсних пословних активности у свим сегментима привредног живота. Сходно стеченим компетенцијама, постоји могућност запошљавања у различитим организацијама, као што су производна и услужна предузећа, банке, осигуравајуће компаније, просветне и научно-истраживачке институције, државна управа, непривредне и непрофитне организације. Завршетком студијског програма Економија 180 студенти ће овладати компетенцијама потребним за обављање следећих занимања:

 • Менаџери и руководиоци јавних предузећа, производних и услужних предузећа, менаџери конкретних функција у предузећу – Финансијски руководиоци, Руководиоци за стратешко планирање и политику, Руководиоци продаје и маркетинга, Руководиоци за односе са јавношћу и пропаганду, Руководиоци производње и специјализованих услуга, Руководиоци набавке и дистрибуције, Руководиоци у туризму, угоститељству, трговини и сродним услугама и слично;
 • Стручњаци и аналитичари у предузећу – Стручњаци за продају, маркетинг и односе с јавношћу, Аналитичари организације и управљања и слично;
 • Стручњаци, аналитичари и сарадници у области рачуноводства, ревизије и финансијског управљања – Рачуноводствени стручњаци, Финансијски и инвестициони саветници, Финансијски аналитичари, Сарадници рачуноводства и књиговодства и остало;
 • Стручњаци и сарадници у области финансија, банкарства и осигурања - Финансијски дилери и брокери, Сарадници за кредитне послове и зајмове, Посредници у трговини и осигурању, Проценитељи вредности и проценитељи штете, Шпедитери и агенти за клиринг, Цариници и погранични инспектори, Службеници за порезе и акцизе и слично;
 • Стручњаци економије – Агроекономиста, Економетричар, Економиста рада, Економски аналитичар, Економски саветник, Саветник за економска питања и друго;
 • Наставници економске групе предмета и друго.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Економија 180 је оспособљавање студената за обављање широког спектра послова у области економије и стварање стручњака за: управљање свим облицима организација (предузећа, банака, осигуравајућих компанија, невладиних организација, јавних предузећа итд), маркетинг, рачуноводство, ревизију, финансијско управљање са широким спектром компетенција и вештина у области економије. Такође, циљ је развој креативних способности и специфичних практичних вештина, неопходних за обављање задатака у појединим областима деловања дипломираних економиста. Поједичначни циљеви су:

 • Стицање академских знања, развој практичних вештина и подстицање креативних способности студената у области менаџмента, предузетништва и корпоративног управљања. Усвајање ових знања омогућава оспособљавање студената за управљање предузећима у приватном и јавном сектору и непрофитним организацијама, као и покретање сопствених фирми. Студенти развијају способности за:
  1. препознавање пословних шанси, њихову оцену и оснивање фирме,
  2. развој пословних модела,
  3. формулисање и имплементацију стратегије,
  4. управљање ресурсима и анализу пословних перформанси,
  5. прикупљање, анализу и коришћење информација у процесу одлучивања,
  6. решавање сложених проблема управљања предузећем,
  7. координисање пословних активности и решавање криза и конфликата, итд.

 

 • Оспособљава студенте за ефикасан и креативан рад на развијању и реализацији маркетинг стратегије и решавању маркетинг проблема. Развијају се следеће способности и вештине:
  • истраживање тржишта,
  • тржишно комуницирање,
  • развој маркетинг кампање у реалном и виртуалном простору,
  • стварања добрих односа са јавношћу,
  • преговарање, заступање и посредовање итд.

 

 • Развој академског знање и компетенције у области међународног пословања. Студенти се оспособљавају за управљање фирмама које су присутне на међународном тржишту као и за обављање послова у области спољне трговине. Стечене компетенције омогућују:
  • успешно обаљање послова у области спољне трговине као што су: проналажење пословних партнера у иностранству, преговарање, поручивање робе, продаја у иностранству, царињење итд.,
  • успешно управљање фирмама које су укључене у међународне пословне операције,
  • формулисање и имплементацију стратегија за улазак на страна тржишта,
  • успостављање различитих стратешких аранжмана са фирмама у иностранству,
  • управљања међународним финансијским ризицима итд.

 

 • Унапређење сазнања из области туризма, као и привредних и ванпривредних делатности које учествују у развоју туризма. Студенти се оспособљавају за оснивање фирми или управљање постојећим организацијама у различим области туризма (хотелијерство, гастрономија, агенцијско пословање,) и комплементарним делатностима кроз:
  • упознавање са географским основама и комплексним регионалним аспектом туризма у земљи и свету,
  • препознавање туристичког потенцијала појединих локација и њихово искоришћавање за
  • оснивање нових фирми,
  • покретање и развој различитих послова у области туризма итд.

 

 • Студенти се оспособљавају за примену економско-теоријске анализе на конкретне економске проблеме и овладавају академским знањима неопходним за креативно решавање економских проблема у јавним институцијама, великим привредним системима итд. Овладавање методологијом економских истраживања и алатима квантитативне и квалитативне анализе омогућава:
  • анализу комплексних проблема са којима се сусрећу привреда и јавна управа;
  • разумевање начина на који јавне институције управљају јавним ресурсима;
  • креирање и анализу јавних политика;
  • примену мултидисциплинарног приступа у истраживању начина на који држава, тржиште и друштво делују заједно у обликовању друштвено-економских токова;
  • разумевање начина на који функционишу развијене и земље у развоју.

 

 • Развијање компетенција за обављање високостручних послова у области рачуноводства, ревизије и финансијског управљања као што су: 
  • припремање и састављање екстерних финансијских извештаја,
  • припремање и састављање интерних извештаја ради вођења, усмеравања и систематске контроле пословно-финансијских процеса предузећа и других профитних и непрофитних организација,
  • финансијско управљање,
  • интерну ревизију,
  • екстерну ревизију финансијских извештаја,
  • организацију рачуноводственог информационог система итд.

 

 • Стицање знања у областима јавних финансија, монетарне теорије и политике, функционисања финансијских институција, тржишта и инструмената. Развијају се компетенције неопходне за обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова из широког подручја финансија (у пословним банкама, Народној банци Србије, државној администрацији, у сфери финансијских услуга). Овом се омогућава овладавање знањима неопходним за:
  • рад у консалтинг компанијама, брокерско-дилерским друштвима, инвестиционим фондовима и осигуравајућим компанијама,
  • рад на свим сегментима финансијских тржишта: на девизном, тржишту новца и капитала, на берзама и ван њих,
  • анализу свих типова финансијских извештаја, процену економске вредности компанија, као и њихове кредитне способности,
  • аналитичко тумачење пореских и осталих јавних дажбина, прихода и расхода буџетских и ванбуџетских институција.

Компетенције дипломираних студената

4.1. Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Међу општим компетенцијама студената наћи ће се следећa знања, вештине и способности: примена правила логичког мишљења, односно метода анализе и синтезе ради вредновања и унапређења модела и принципа теорије и праксе, решавање сложених проблема у области учења и рада у стандардним условима, комуникација и интеракција са људима из различитих друштвених група, предузимљивост, самосвест, самоконтрола и самомотивација, склоност ка тимском раду, као и делегирање задатака, организација реализације и контрола извршења задатака, критичко размишљање, али и поштовање општих и професионалних етичких принципа.

Предметно-специфичне компетенције студената укључују спектар знања, вештина и способности, у својству дескриптора нивоа квалификације, у домену економије, односно прецизније:

 • знања, вештине и способности за анализу односа између економских појава и процену друштвених импликација конкретних економских активности,
 • знања, вештине и способности за разумевање основних концепата у области пословног управљања, ради обављања менаџерских послова на свим нивоима менаџмента,
 • уско стручна знања, вештине и способности из области менаџмента, микроекономије, макроекономије, рачуноводства, маркетинга, логистике, производње, јавних финансија, монетарне економије, финансијског тржишта, предузетништва, трговачког права, осигурања, међународне економије, управљања људским ресурсима, трговине
 • овладавање квантитативним методама и моделима, односно математичким, статистичким и информатичким методама и техникама ради решавања пословних проблема,
 • овладавање техникама анализе односа успешности развоја предузећа и привреде, као и анализе утицаја развоја предузећа на друштвене промене и окружење, ради успешне примене концепта друштвено одговорног пословања, као и одрживог развоја,
 • овлавање техикама анализе и предвиђања кретања микро и макроекономских варијабли, ради доношења одлука у условима ризика и неизвесности,
 • оспособљавање за примену стечених знања, вештина и способности на страном језику (енглески, немачки, француски).

Применом стечених знања и вештина дипломирани економиста може да решава релативно сложене економске проблеме уз висок степен самосталности и одговорности применом етичких стандарда. Стечено знање из наставних дисциплина овог студијског програма представља квалитетну основу за наставак процеса целоживотног учења у циљу личног и професионалног развоја.

 4.2. Исходи учења

Полазећи од тога да је квалификација признат исход учења, као и да ниво квалификације има своје дескрипторе (а то су знања, вештине, способности и ставови), који су претходно наведени, у наставку су дати исходи учења. Наиме, компетенције свршеног студента студијског програма Економија 180 заснивају се на стицању знања, вештина и спсобности заснованих на савременим достигнућима економско-теоријске анализе, односно на вредновању, критичком разумевању и примени тих знања у области учења и рада. Прецизније, по основу стицања знања, вештина и способности у оквиру студијског програма Економија 180 студенти ће моћи да:

 • обезбеде оптимизацију односа између улагања и резултата, како на макро, тако и на микро нивоу,
 • дефинишу, интерпретирају, анализирају и повезују основне појмове из области менаџмента, микроекономије, макроекономије, рачуноводства, маркетинга, логистике, производње, јавних финансија, монетарне економије, финансијског тржишта, предузетништва, трговачког права, осигурања, међународне економије, управљања људским ресурсима, трговине,
 • примене квантитативне методе и моделе, односно математичке, статистичке и информатичке методе и технике у решавању пословних проблема у постојећим и новим ситуацијама,
 • анализирају узрочно-последичне везе успешности развоја предузећа и привреде, као и утицаја развоја предузећа на друштвене промене и окружење, односно примене концепт друштвено одговорног пословања, као и одрживог развоја,
 • анализирају и предвиђају кретање микро и макроекономских варијабли, и на бази тога доносе одлуке у условима ризика и неизвесности,
 • користе стечена знања, вештине и способности и на страном језику (енглески, француски).

Структура студијског програма и наставно особље

Студијски програм Економија траје 3 године (6 семестара). По завршетку основних студија на овом студијском програму студент остварује 180 ЕСПБ. Студијски програм је конципиран тако да садржи укупно 74 предмета. Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете за цео студијски програм износи 68,61%. Све наставне дисциплине (предмети) су једносеместрални и имају недељни фонд 6 часова. Изузетак предатавља Страни језик 1,2,3,4 (Енглески и Француски) који има 2 часа недељно и носи 2 ЕСПБ. Стручна пракса носи 3 ЕСПБ, док завршни рад носи 1 ЕСПБ.

Садржај студијског програма чине теоријске и практичне дисциплине из области: опште економске теорије, макроекономије, микроекономије, апликације математичких и статистичких метода у економији, гранских економика, јавних финансија, рачуноводства и ревизије, пословних финансија, теорије менаџмента, управљања пословним функцијама, управљања људским ресурсима, међународних финансија, менаџмента у туризму, агенцијског пословања итд.

Структуру студијског програма можете преузети овде.

На Факултету је запослено 63 наставника који остварују наставни и научно-истраживачки рад. Тренутан број и структура запослених у потпуности покрива потребе рада по новим студијским програмима. У том смислу се може рећи да је Економски факултет у потпуности кадровски оспособљен за реализацију студијских програма усклађених са Болоњским процесом, а да ће се кадровска структура, након тога, усклађивати са уоченим потребама.

Наставници прихватају савремене идеје и методе рада у складу са европским образовним трендовима. Број ангажованих наставника одговара потребама овог студијског програма.

Своје стручне квалификације и компетенције, поред одговарајућих диплома, ангажовани наставници Факултета доказали су:

 • већим бројем објављених публикација (уџбеници, скрипте, збирке задатака, практикуми),
 • већим бројем научних и стручних радова објављеним у домаћим и међународним часописима,
 • активним учешћем на домаћим и међународним скуповима и симпозијумима итд.

Књигу наставника и предмета можете преузети овде.

Упис

Студентске организације