Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Научно-истраживачки рад - Центар за економска истраживања

Научно-истраживачки рад на Економском факултету у Нишу реализује се преко Центра за економска истраживања. Интенција је да се научно-истраживачки рад на Факултету организује по угледу на развијени образовни, научни и истраживачки амбијент земаља у окружењу, као и земаља чланица Европске уније. Индивидуални рад сваког наставника и сарадника пружа конкретан допринос раду Центра, односу развоју научно-истраживачког рада самог Факултета.

Један од основних циљева рада Центра у наредном периоду јесте учинити научноистраживачки рад интензивнијим, организованијим и обимнијим, и тиме испунити један од услова за верификовање Факултета као научне установе. Такодје, развој научноистраживачког подмлатка Факултета, студената последипломских, али и основних студија, и њихово укључивање у овај процес као главних носилаца, представља базични циљ истраживачког рада Центра.

Центар за економска истраживања

Центар за економска истраживања у наредном периоду у оквиру своје делатности активности ће усмерити на:

 • наставак реализације пројекта које финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије - наставници и сарадници Факултета укључени су као истраживачи на пројектима чији су носиоци Економски факултет у Нишу, Економски факултет у Београду, Пољопривредни факултет Лешак, Економски институт из Београда, Природноматематички факултет у Нишу;
 • укључивање у рад нових пројеката, на републичком или нивоу локалне самоуправе;
 • наставак реализације пројеката финансираних од стране медјународних организација или институција (на пример ТЕМПУС). У оквиру ове активности реализују се студијски боравци наших наставника и сарадника на универзитетима земаља чланица Европске уније – партнерима на пројектима;
 • израду и пријављивање нових пројеката – медјународних и од национаног значаја;
 • израду студијских пројеката у оквиру регистроване делатности Факултета;
 • примењена и развојна истраживања;
 • успостављање и развијање сарадње у оквиру програма ’Ерасмус-мундус’ и организовање мобилности студената;
 • успостављање сарадње са истраживачким институцијама Универзитета у Нишу, у циљу унапредјења ефикасности пословања привредних субјеката и установа на територији Републике Србије;
 • организовање научних конференција, пре свега медјународног карактера;
 • организовање саветовања и инструктивних семинара, самостално и/или у сарадњи са другим институцијама, за кориснике који обављају различите делатности, пре свих у области царинског и фискалног система, телекомуникација, здравственог осигурања, и слично. Сврха едукативних семинара је иновирање знања њихових полазника из области економских наука;
 • консалтинг услуге.

Циљ реализације програма рада Центра за економска истраживања Економског факултета у Нишу је постизање његове конкурентности на тржишту, као перманентне истраживачке јединице од значаја посебно за Град Ниш и Регион.

Стручни орган Центра је Веће Центра за економска истраживања које се састоји од 11 чланова.

У састав Већа Центра за економска истраживања улазе:

 • по два представника са сваке катедре (један наставник и један сарадник);
 • продекан за научни рад,
 • два представника студената.

Упис

Студентске организације