Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Економија (240 ЕСПБ) - у поступку акредитације

Структура студијског програма

Студијски програм Економија конципиран је у складу са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом. Основне академске студије у оквиру студијског програма трају четири године (8 семестара). Са завршетком основних академских студија студент остварује 240 ЕСПБ. Након основних академских студија, студент може уписати дипломске академске студије (мастер) у трајању од  једне године (2 семестра, 60 ЕСПБ).

Студијски програм Економија састоји се од седам модула:

 • Економија и јавно управљање;
 • Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање;
 • Финансије, банкарство и осигурање;
 • Менаџмент предузећа; Маркетинг;
 • Међународни менаџмент и
 • Менаџмент у туризму.

Студијски програм компонован је од дисциплина систематизованих на академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научно-стручне и стручно-апликативне, које су у одговарајућој пропорцији присутне на модулима. Наставни процес пројектован је у складу  са савременим стандардима високог образовања. Његово извођење подразумева теоријску наставу и практични рад, уз подршку савремене информационе технологије. 

Циљ образовања на студијском програму је овладавање склопом економских знања и вештина, у сврху њихове примене у конкретним привредним областима, у зависности од изабраног модула на студијама. По окончању основних академских студија, свршени студент стиче академски назив дипломираног економисте.

По окончању образовног процеса, на студијском програму Економија, као базични исход студија, дипломирани студент треба да буде упознат са актуелним достигнућима у области теоријске и пословне економије, да разуме кључне релације, процесе и каузалне везе на различитим нивоима одвијања привредног живота (микроекономски, секторски, регионални, национални, међународни), да се служи методама економске и статистичке анализе, да буде способан за практичну примену решења за проблеме у привреди, да у ту сврху зналачки користи инструменте економске науке. У зависности од усмерења на студијском програму Економија, ови су исходи допуњени модуларно-специфичним исходима. 

По завршетку основних академских студија, као исход образовања, дипломирани економиста са модула Економија и јавно управљање познаје и разуме релевантне концепције, решења и инструменте у области економске теорије и анализе и управљања у јавном сектору, које може да примени кроз креативни радни ангажман. Дипломирани студент је оспособљен да компетентно учествује у решавању проблема који произилазе из функционисања привреде и јавне управе, менаџмента јавних ресурса, дефинисања јавних политика, релација државе и тржишта, проблематике развијених и земаља у развоју као и за бављење педагошким и публицистичким радом из области економије.

Исход образовања на модулу Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање је познавање и разумевање свих релевантних концепција, решења и инструмената за реализацију рачуноводствене и ревизорске функције, као и финансијског управљања, који могу бити креативно примењени у различитим управљачким окружењима. Дипломирани студент способан је да компетентно партиципира у разноврсним облицима рачуноводствене обраде привредних токова - генерисању екстерних финансијских као и специјализованих интерних извештаја; интерној ревизији, екстерној ревизији финансијских извештаја, финансијском управљању и организацији рачуноводственог иформационог система

Дипломирани студент, по окончању студија, на модулу Финансије, банкарство и осигурање, познаје и разуме концепције, решења и инструменте везане за јавне финансије, монетарну економију, банкарство, осигурање и финансијска тржишта, које може креативно да примени кроз свој професионални ангажман. Дипломирани студент оспособљен је за професионално учешће у пословним процесима консалтинг компанија, брокерско-дилерских друштава, банака, инвестиционих фондова и осигуравајућих компанија, финансијских тржишта (девизно, новчано и тржиште капитала), берзи, као и за анализе финансијских извештаја, процене вредности компанија и њихове кредитне способности, аналитичко тумачење пореских и осталих јавних дажбина, прихода и расхода буџетских и ванбуџетских институција.

Дипломирани економиста са модула Менаџмент предузећа познаје и разуме концепције, решења и инструменте везане за управљање предузећима различите својинске и секторске структуре као и величине, и исте може да примени на различитим нивоима пословног управљања. Дипломирани економиста овог смера компетентан је за обављање послова из домена менаџмента пословних процеса, управљања ресурсима, мерења пословних перформанси.

Дипломирани студент са модула Маркетинг познаје и разуме све релевантне концепције, решења и инструменте везане за функционисање маркетинг приступа у различитим пословним окружењима. Дипломирани економиста овог усмерења компетентан је за професионални ангажман из домена тржишно оријентисаних пословних активности, синхронизованог и организованог тржишног наступа, истраживања тржишта, развоја производа, услуга и идеја, стварања препознатљивог корпоративног имиџа, развијања јаких и вредних робних марки, обављања активности продаје и дистрибуције.

Дипломирани студент са модула Међународни менаџмент познаје и разуме све релевантне концепције, решења и инструменте везане за међународно пословање привредних субјеката и способан је да их примени у привредној пракси. Диплмирани студент са овог модула компетентно се може бавити радом у областима спољне трговине, девизног и царинског пословања, међународне трговине услугама, трансфера капитала, међународних финансија, међународних трговинских и финансијских организација, међународних економских интеграција.

Дипломирани студент са модула Менаџмент у туризму познаје и разуме све концепције, решења и инструменте везане за функционисање сектора туризма. Дипломирани студент овог усмерења компетентан је за активности из области хотелијерства, угоститељства, агенцијског пословања, информативно-пропагандне подршке туристичкој делатности, политике развоја туризма.

На овај студијски програм могу се уписати кандидати који имају одговарајуће средње образовање. Кандидат за упис у I годину студија полаже пријемни испит. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. На пријемном испиту студент може постићи максимално 60 бодова. Успех у средњој школи носи максимум 40 бодова. Факултет утврђује јединствену ранг листу за кандидате који се финансирају из буџета и кандидате који су самофинансирајући. Место на јединственој ранг листи одређује да ли кандидат може бити уписан у I годину студија.

 

Сврха студијског програма

Као једна од угледних домаћих образовних и научно-истраживачких институција у области економије, Економски факултет у Нишу носи нарочиту одговорност у оформљавању људских ресурса потребних за стимулисање привредног развоја Југоисточне Србије. Одржив привредни развој, заснован на ефикасном укључивању у савремену поделу рада, представља замашан задатак за домаћу економску професију. Са циљем давања свеобухватног одговора на поменути изазов, формиран је студијски програм Економија са седам модула.

Сврха студијског програма Економија је продукција високообразованог кадра економског профила, компетентног за укључивање у савремене привредне токове као и за подизање ефикасности и конкурентске способности привредних субјеката, способног да допринесе одрживом развоју региона Југоисточне Србије и целокупне домаће привреде. Сврха образовања на овом студијском програму је и припрема студената за виши ниво образовања, мастер студије економије.

Студијски програм Економија опрема дипломираног студента општим и модуларно-специфичним компетенцијама. Опште компетенције које дипломирани студент стиче односе се на напредна академска знања из области теоријске и пословне економије, способност анализе, синтезе, вредновања али и раздвајања чињеничног од вредносних судова, критичког (и самокритичког) промишљања привредне стварности, вештине комуникације (интерперсоналне, унутардисциплинарне али и интердисциплинарне), коришћења релевантних теоријских и софтверских решења, као и спремности на вођење сложених пројеката, обуку кадра, унапређење постојећих знања (из економских али и њима комплементарних дисциплина), примену етичких стандарда и целоживотно учење. Надаље се приказују сврха појединачних модула, модуларно-специфичне компетенције, наведене су врсте привредних субјеката где оне могу наћи примену, као и групације конкретних занимања која су њима покривена.

Сврха модула Економија и јавно управљање је оформљавање економског кадра усмереног ка области опште економске теорије и анализе и релевантним аспектима јавног сектора. Модуларно специфичне компетенције на модулу Економија и јавно управљање односе се на скуп знања, вештина, способности и ставова из области микро- и макрекономске анализе, методологије економских истраживања, економије јавног сектора, економске политике. Оне могу бити делотворно примењене у државним органима, институцијама и предузећима, у институцијама задуженим за друштвено планирање, развој и инвестиције, великим економским системима. Послови за које је оспособљен дипломирани економиста на овом смеру су:

 • послови економисте у предузећима јавног сектора свих профила делатности,
 • послови консалтинга, аналитике и предвиђања макроекономских кретања,
 • послови економисте у органима државне управе републичког, регионалног и локалног нивоа
 • послови економисте у државним агенцијама,
 • послови економисте у синдикатима, удружењима послодаваца.
 • послови економског коментатора, уређивања у издаваштву из области економије, научно истраживачког рада у области економије.

Сврха модула Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање је образовање економиста за обављање послова у области рачуноводства, ревизије и финансијског управљања.  Модуларно специфичне компетенције на модулу Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање, односе се на скуп знања, вештина, способности и ставова везаних за области: припремања и састављања екстерних финансијских извештаја; припремања и састављања специјализованих интерних извештаја; интерне ревизије, финансијског управљања, екстерне ревизије финансијских извештаја и организације рачуноводственог иформационог система. Та знања, вештине, способности и ставови могу бити делотворно употребљена у финансијском сектору (банке, осигуравајућа друштва, инвестициони и пензиони фондови), профитном сектору (производни, трговачки и услужни привредни субјекти) као и у непрофитиним организацијама. Скуп послова које може обављати дипломирани економиста са овог модула је следећи:

 • послови из домена финансијског и управљачког рачуноводства у привредним и непривредним организацијама;
 • интерна ревизија;
 • екстерна ревизија;
 • државна ревизија;
 • доношење финансијских и инвестиционих одлука;
 • послови инвестиционог саветника;
 • послови финансијско-рачуноводствене анализе; процене вредности предузећа;

Сврха модула Финансије, банкарство и осигурање је образовање економиста специјализованих за високостручне управљачке и аналитичке послове из области финансија. Модуларно специфичне компетенције на модулу Финансије, банкарство и осигурање, подразумевају интегрисана знања, вештине, способности и ставове у области: пословања консалтинг компанија, брокерско-дилерских друштава, банака, инвестиционих фондова и осигуравајућих компанија; финансијских тржишта (девизно, новчано и тржиште капитала), берзи; анализе финансијских извештаја, процене вредности компанија и њихове кредитне способности; аналитичког тумачења пореских и осталих јавних дажбина, прихода и расхода буџетских и ванбуџетских институција. Знања, вештине и способности стечена на овом модулу могу бити коришћени у институцијама које у различитим улогама учествују на финансијском тржишту: пословним банкама, предузећима, Народној банци, другим институцијама финансијског посредовања и осигурања, државној администрацији. То подразумева следећа занимања:

 • економски послови у компанијама које се баве банкарством, осигурањем;
 • послови портфолио менаџмента;
 • послови финансијских стручњака, риск менаџера;
 • актуарски послови;
 • послови проценитеља ризика и штета у осигурању; посредника и заступника у осигурању,
 • послови дилера и брокера на берзи;
 • послови финансијских инспектора (за банке и осигуравајуће компаније првенствено);
 • послови економисте у регионалним и међународним финансијским институцијама;
 • послови стручних сарадника у Комисији за ХОВ, министарствима за финансије, рад и социјална питања.

Сврха модула Менаџмент предузећа је образовање економског кадра оспособљеног за пословно управљање. Модуларно специфичне компетенције на модулу Менаџмент предузећа подразумевају интегрисана знања, вештине, способности и ставове у области: менаџмента пословних процеса, управљања ресурсима, мерења пословних перформанси. Знања стечена на модулу могу креативно да буду примењена у профитним и непрофитним организацијама различитог власничког профила, државним, међународним и невладиним организацијама. Скуп послова које могу обављати економисти овог профила обухвата следеће:

 • послови планирања, организовања, вођења и контроле пословних процеса;
 • послови организовања структуре и процеса;
 • послови управљања људским ресурсима;
 • послови мерења перформанси;
 • послови управљања квалитетом;
 • послови управљања пројектима;
 • послови, организационог развоја, реструктурирања, пословног консалтинга.

Сврха модула Маркетинг је образовање економиста специјализованих за област маркетинга. Модуларно специфичне компетенције на модулу Маркетинг подразумевају интегрисана знања, вештине, способности и ставове у области: тржишно оријентисаних пословних активности, синхронизованог и организованог тржишног наступа, истраживања тржишта, развоја производа, услуга и идеја, стварања препознатљивог корпоративног имиџа, развијања јаких и вредних робних марки, обављања активности продаје и дистрибуције, која могу наћи своју примену у  производно оријентисаним предузећима, финансијским институцијама, услужним делатностима. Скуп послова које економиста овог усмерења може обављати је следећи:

 • истраживач тржишта и маркетинга;
 • референт продаје;
 • тржишни заступник, комерцијалиста;
 • аналитичар и планер маркетинга;
 • аналитичар продајних цена;
 • руководилац производа или бренд менаџер;
 • руководилац тржишта;
 • промотер и тржишни представник у иностранству;
 • медија планер, пропагандиста, ПР менаџер.

Сврха модула Међународни менаџмент је образовање економиста специјализованих за међународни аспект пословања привредних субјеката. Модуларно специфичне компетенције на модулу Међународни менаџмент подразумевају скуп знања, вештина, способности и ставова у области: спољне трговине, девизног и царинског пословања, међународне трговине услугама, трансфера капитала, међународних финансија, међународних трговинских и финансијских организација, међународних економских интеграција, који могу бити примењени у организацијама које се баве спољном трговином, предузећима и банкама, државним институцијама. Скуп послова које дипломирани студент може да обавља обухвата следећа занимања:

 • економиста у спољнотрговинским фирмама;
 • економиста за питања међународног пословања у предузећима и банкама;
 • економиста царинског пословања;
 • руководилац у шпедитерским фирмама;
 • сарадник у државним институцијама за економске односе са иностранством.

Сврха модула Менаџмент у туризму је образовање кадра оспособљеног за обављање економски релеватних послова у области туризма. Модуларно специфичне компетенције на модулу Менаџмент у туризму подразумевају скуп знања, вештина, способности и ставова у области: хотелијерства, угоститељства, агенцијског пословања, информативно-пропагандне подршке туристичкој делатности, политике развоја туризма, који могу бити примењени у јавним и приватним туристичким предузећима, културним установама са туристичким потенцијалом, државним телима надлежним за туризам. Скуп послова које могу обављати дипломирани економисти овог усмерења је следећи:

 • руководилац пословнице путничке агенције / тур-оператора;
 • руководилац категорије производа тур-оператора, хотела и других туристичких предузећа;
 • референт за анализу и калкулације у тур-операторским, хотелским и другим туристичким и сродним предузећима;
 • руководилац хотела;
 • планер, аналитичар и сарадник у предузећима туристичке привреде, асоцијацијама и јавном сектору.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Економија је образовање стручњака са одговарајућим компетенцијама и академским вештинама, као и развој креативних способности и специфичних практичних вештина, неопходних за обављање задатака у појединим областима деловања дипломираних економиста, на које је фокусирано 7 појединачних модула:

Економија и јавно управљање. Студенти се оспособљавају за примену економско-теоријске анализе на конкретне економске проблеме и овладавају академским знањима неопходним за креативно решавање економских проблема у јавним институцијама, великим привредним системима итд. Овладавање методологијом економских истраживања и алатима квантитативне и квалитативне анализе омогућава:

 • анализу комплексних проблема у привреди и јавној управи;
 • разумевање начина на који јавне институције управљају јавним ресурсима;
 • креирање и анализу јавних политика.

Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање. Циљ модула је развијање компетенција за обављање високостручних послова у области рачуноводства, ревизије и финансијског управљања: 

 • припремање и састављање екстерних финансијских извештаја,
 • припремање и састављање интерних извештаја ради усмеравања и систематске контроле пословно-финансијских процеса предузећа и других организација,
 • финансијско управљање,
 • интерну и екстерну ревизију финансијских извештаја, итд.

Финансије, банкарство и осигурање. Модул обезбеђује стицање знања у областима јавних финансија, монетарне теорије и политике, функционисања финансијских институција, тржишта и инструмената. Развијају се компетенције неопходне за обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова из широког подручја финансија (у пословним банкама, Народној банци Србије, државној администрацији, у сфери финансијских услуга). Модул омогућава овладавање знањима неопходним за:

 • рад на свим сегментима финансијског тржишта,
 • овладавање финансијским инструментима и финансијски инжењеринг,
 • анализу финансијских извештаја, процену економске вредности и кредитне способности компанија, итд.

Менаџмент предузећа. Модул има за циљ стицање знања и вештина у областима теорије менаџмента, менаџмента као процеса, управљања пословним процесима, корпоративног управљања, итд. Усвајање ових знања омогућава стицање менаџерских вештина за управљање предузећима у приватном и јавном сектору, као и непрофитним организацијама. Студенти развијају способности за:

 • прикупљање,анализу икоришћење информацијаупроцесуодлучивања,
 • решавањесложенихпроблемауправљањапредузећем,
 • координисање пословнихактивностиирешавање кризаиконфликата, итд.

Маркетинг. Модул оспособљава студенте за ефикасан и креативан рад на развијању и реализацији маркетинг стратегије и решавању маркетинг проблема. Развијају се следеће способности и вештине:

 • способност управљања и креативног пословног размишљања,
 • способност развијања и имплементирања пословних стратегија,
 • способност реализације и примене резултата истраживања тржишта,
 • вештине преговарања,
 • тржишног комуницирања и стварања добрих односа с јавношћу.

Међународни менаџмент. Модул развија академско знање и компетенције у области међународног пословања. Студенти се оспособљавају за изучавање утицаја глобалних чинилаца међународног окружења на пословање предузећа, упознавањем и усвајањем инструмената, техника и алата за планирање, организовање и контролу међународних пословних процеса. Компетенције које се стичу на модулу омогућују познавање:

 • теоријскогконцептамеђународнетрговинеиинтернационализацијепословања,
 • извораифакторамеђународнеконкурентности,
 • принципаитехникавалутногменаџментаумеђународномпословању,
 • управљањамеђународнимфинансијскимризицима.

Менаџмент у туризму. Циљ модула је да пружи сазнања из области туризма, као и привредних и ванпривредних делатности које учествују у развоју туризма. Студенти се оспособљавају за обављање послова у приватном и јавном сектору туризма (хотелијерство, агенцијско пословање, привредне асоцијације, органи управе за туризам, информативно-пропагандна делатност, педагошка активност) и комплементарним делатностима. Модул омогућује:

 • упознавање са географским основама и комплексним регионалним аспектом туризма у земљи и свету,
 • стицање знања о развојним процесима и методама и критеријумима одлучивања у туризму.

Компетенције дипломираних студената

4.1. Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Опште компетенције дипломираних студената на студијском програму Економија су:

 • познавање и разумевање економских чињеница, концепата, принципа, теорија и политика;
 • идентификовање узрочно-последичних веза између економских појава и величина у циљу процене друштвених импликација конкретних економских активности;
 • прикупљање и селекција података, обрада података применом одговарајућих научноистраживачких метода и поступака, анализа и интерпретација резултата заснована на критичком и самокритичком мишљењу у циљу унапређења постојеће праксе;
 • развијање комуникационих способности, предузимљивости у решавању проблема, самосталности и одговорности у раду и стимулисање тимског рада заснованог на начелу етичности.

Изучавање теоријских основа, методолошких поступака и практичних искустава из области економије и менаџмента омогућиће студентима стицање потребних знања и вештина за успешно обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова у приватном и јавном сектору. Дипломирани студенти поседују напредна академска и/или стручна знања која може успешно да примени у области економије, конкретно у области јавног управљања, рачуноводства, ревизије, финансија, банкарства, осигурања, менаџмента и маркетинга. Применом стечених знања и вештина дипломирани економиста може да решава сложене економске проблеме уз висок степен самосталности и одговорности применом етичких стандарда. Такође, има способност организације, контроле и обучавања радника за послове који су из свих области економије и менаџмента. На основу анализе економске теорије и праксе може да унапреди постојећа и допринесе развоју нових решења. Поседовање академског знања пружа добру основу за даље усавршавање како би се успешно одговорило на изазове развоја економске теорије и праксе у савременим условима.

4.2. Исходи учења

Компетенције свршеног студента студијског програма Економија заснивају се на стицању знања о савременим достигнућима економско-теоријске анализе, као и вредновању, критичком разумевању и примени тих знања у области учења и рада. Студенти ће овладати и потребним вештинама за решавање сложених проблема у области учења и рада, успешну комуникацију и коришћење одговарајуће опреме и инструмената. Савремени наставни програми дисциплина образују економисте – стручњаке за предузимљиво и креативно бављење економским проблемима, моделирање и анализу комплексних привредних система кроз одговорно вођење сложених пројеката, анализу и вредновање различитих концепата, модела и принципа теорије и праксе. Стечено знање из наставних дисциплина овог студијског програма представља квалитетну основу за наставак процеса целоживотног учења у циљу личног и професионалног развоја.

Студенти који заврше академске студије на студијском програму Економија моћи ће да обављају следеће послове:

 • Послови економисте – аналитичара,
 • Послови економисте у јавним предузећима,
 • Послови аналитике и предвиђања макроекономских кретања,
 • Послови економисте у органима државне управе,
 • Послови економисте у банкама,
 • Послови економисте у осигуравајућим организацијама,
 • Послови економисте у статистичким службама,
 • Послови економског консалтинга,
 • Послови економисте у просветним организацијама,
 • Послови економисте у здравственим организацијама,
 • Послови научно-истраживачког рада у институтима и на факултетима,
 • Послови извођења наставе на економским предметима.

Структура студијског програма и наставно особље

Студијски програм Економија траје 4 године (8 семестара). По завршетку основних студија на овом студијском програму студент остварује 240 ЕСПБ. Студијски програм Економија чини 7 модула: Економија и јавно управљање, Финансије банкарство и осигурање, Маркетинг, Менаџмент предузећа, Међународни менаџмент, Менаџмент у туризму и Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање. Студијски програм је конципиран тако да садржи укупно 74 предмета на свим модулима, односно 36 на сваком од модула. Сваки од модула садржи 24 обавезних предмета, 8 изборних предмета, 4 страна језика (бира се 1 од 2 понуђена), стручну  праксу и завршни рад. Прва два семестра су заједничка за све модуле на студијском програму. Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете за цео студијски програм износи 77,92%, док по модулима износи 31,94%. Све наставне дисциплине (предмети) су једносеместрални и имају недељни фонд 6 часова. Изузетак предатавља Страни језик 1,2,3,4 (Енглески и Француски) који има 2 часа недељно и носи 2 ЕСПБ. Стручна пракса носи 3 ЕСПБ, док завршни рад носи 1 ЕСПБ.

Садржај студијског програма чине теоријске и практичне дисциплине распоређене у наведеним модулима из области: опште економске теорије, макроекономије, микроекономије, апликације математичких и статистичких метода у економији, гранских економика, јавних финансија, рачуноводства и ревизије, пословних финансија, теорије менаџмента, управљања пословним функцијама, управљања људским ресурсима, међународних финансија, менаџмента у туризму, агенцијског пословања итд.

Структуру студијског програма можете преузети овде.

На Факултету је запослено 63 наставника који остварују наставни и научно-истраживачки рад. Тренутан број и структура запослених у потпуности покрива потребе рада по новим студијским програмима. У том смислу се може рећи да је Економски факултет у потпуности кадровски оспособљен за реализацију студијских програма усклађених са Болоњским процесом, а да ће се кадровска структура, након тога, усклађивати са уоченим потребама.

Наставници прихватају савремене идеје и методе рада у складу са европским образовним трендовима. Број ангажованих наставника одговара потребама овог студијског програма.

Своје стручне квалификације и компетенције, поред одговарајућих диплома, ангажовани наставници Факултета доказали су:

 • већим бројем објављених публикација (уџбеници, скрипте, збирке задатака, практикуми),
 • већим бројем научних и стручних радова објављеним у домаћим и међународним часописима,
 • активним учешћем на домаћим и међународним скуповима и симпозијумима итд.

Књигу наставника и предмета можете преузети овде.

Упис

Студентске организације