Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Prelaz sa srodnih fakulteta

Student može prelaziti u toku studija sa srodnih fakulteta ako ispuni uslov za upis u narednu godinu studija na fakultetu na kome je upisan. Student ne može preći sa drugog fakulteta u toku prve i poslednje godine studija.

Student koji na početku školske godine pređe sa drugog fakulteta, zadržava stečeni status u pogledu plaćanja studija, a prilikom prelaska u toku školske godine, plaća troškove školarine.

Student prilikom upisa, pored ličnih dokumenata, podnosi i uverenje o položenim ispitima kao i plan i program studija. Dekan Fakulteta donosi rešenje o priznavanju položenih ispita iz predmeta čiji nastavni programi odgovaraju nastavnim programima Fakulteta.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju nije moguć prelazak sa visokih škola strukovnih studija na akademske studije.

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17