Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Vanredni profesori

Dr Milorad Stojilković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II S 5 drugi sprat
Konsultacije: utorak 11:00-13:00
e-mail: milorad.stojilkovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-632
Predmeti: OAS - 4474 Revizija
OAS - 4436 Teorija i analiza bilansa
MAS - 7259 Revizija javnog sektora
MAS - 7232 Finansijsko izveštavanje

Dr Marija Radosavljević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 23 četvrti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: marija.radosavljevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-634
Predmeti: OAS - 4430 Preduzetništvo
OAS - 4403 Upravljanje resursima preduzeća
MAS - 7215 Poslovna etika
MAS - 7264 Upravljanje poslovnim procesima
DAS - 8026 Troškovi u poslovnom odlučivanju
DAS - 8027 Upravljanje karijerom
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Maja Ivanović-Đukić

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: IV 29 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 13:00-15:00
e-mail: maja.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-659
Predmeti: OAS - 4408 Osnovi menadžmenta
OAS - 4430 Preduzetništvo
MAS - 7257 Menadžment malih i srednjih preduzeća
MAS - 7215 Poslovna etika
DAS - 8021 Strategije proizvodnje umreženih preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Vinko Lepojević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 30 četvrti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: vinko.lepojevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-658
Predmeti: OAS - 4410 Statistika
MAS - 7223 Statistička analiza u marketingu
MAS - 7262 Statistička kontrola kvaliteta
DAS - 8008 Kvantitativne metode u ekonomiji
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Marina Đorđević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: IV 24 četvrti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: marina.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-616
Predmeti: OAS - 4412 Javne finansije
OAS - 4413 Monetarna ekonomija
MAS - 7214 Monetarni i fiskalni menadžment
DAS - 8030 Finansijska teorija i politika
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Snežana Radukić

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: II 16 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: snezana.radukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-637
Predmeti: OAS - 4418 Mikroekonomija
OAS - 4456 Mikroekonomska analiza
OAS - 4435 Teorija i politika cena
MAS - 7249 Ekonomija održivog razvoja
DAS - 8003 Globalizacija svetske ekonomije i nacionalna ekonomija
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Marija Petrović-Ranđelović

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: IV 19 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: marija.petrovic-randjelovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-666
Predmeti: OAS - 4460 Ekonomska politika
OAS - 4409 Nacionalna ekonomija
MAS - 7249 Ekonomija održivog razvoja
DAS - 8020 Strategije privrednog razvoja
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Tatjana Stevanović

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 19 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: tatjana.stevanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-666
Predmeti: OAS - 4471 Računovodstvo troškova
OAS - 4431 Računovodstvo finansijskih institucija
OAS - 4438 Upravljačko računovodstvo
MAS - 7210 Menadžment performansi
MAS - 7226 Strategijsko upravljačko računovodstvo
DAS - 8028 Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Vesna Janković-Milić

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 25 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: vesna.jankovic-milic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-669
Predmeti: OAS - 4410 Statistika
MAS - 7223 Statistička analiza u marketingu
MAS - 7262 Statistička kontrola kvaliteta
DAS - 8008 Kvantitativne metode u ekonomiji
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Marija Džunić

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: V 3 peti sprat
Konsultacije: utorak 10:30-12:30
e-mail: marija.dzunic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-683
Predmeti: OAS - 4401 Osnovi ekonomije
OAS - 4463 Politička ekonomija
MAS - 7207 Društvena ekonomika
DAS - 8005 Ekonomika javnog izbora
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Vladislav Marjanović

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II anex 8 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: vladislav.marjanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-648
Predmeti: OAS - 4460 Ekonomska politika
OAS - 4409 Nacionalna ekonomija
MAS - 7252 Makroekonomska politika i privredni razvoj
DAS - 8020 Strategije privrednog razvoja
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Dejan Đorđević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II anex 8 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: dejan.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs ekngeo@gmail.com
Telefon: 018 528-648
Predmeti: OAS - 4454 Agencijsko poslovanje
OAS - 4405 Ekonomska geografija
OAS - 4449 Regionalna geografija sveta
OAS - 4452 Turistička geografija sa osnovama turizma
MAS - 7263 Turizam i životna sredina
DAS - 8002 Geografija svetske ekonomije
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ognjen Radović

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 25 drugi sprat
Konsultacije: utorak 11:00-13:00
e-mail: ognjen.radovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-681
Predmeti: OAS - 4467 Elektronsko poslovanje
OAS - 4462 Informatika
MAS - 7258 Poslovni informacioni sistemi
MAS - 7229 Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
DAS - 8007 Informacioni sistemi u ekonomiji
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jelena Stanković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: MS 7 prizemlje
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: jelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-655
Predmeti: OAS - 4464 Operaciona istraživanja
OAS - 4469 Finansijska i aktuarska matematika
MAS - 7248 Aktuarsko modeliranje
MAS - 7227 Teorija odlučivanja
DAS - 8033 Finansijsko modeliranje
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Svetlana Sokolov-Mladenović

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 8 peti sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: svetlana.sokolov-mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4468 Ekonomika trgovine
OAS - 4472 Trgovinski menadžment
MAS - 7250 Internacionalizacija maloprodaje
MAS - 7228 Trgovinski marketing
DAS - 8019 Strategija i politika razvoja trgovine
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Dejan Marković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra:
Kabinet: filozofski 405 suturen
Konsultacije:
e-mail: dejan.markovic@filfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 514-312 лок.147
Predmeti: OAS - 4498 Ruski jezik - drugi strani jezik
OAS - 4423 Ruski jezik I
OAS - 4427 Ruski jezik II
OAS - 4490 Ruski jezik III
OAS - 4494 Ruski jezik IV

Dr Slaviša Kovačević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra:
Kabinet: IV 11 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 11:00-13:00
sreda 11:00-13:00
e-mail: slavisa@prafak.ni.ac.rs
Telefon: 018 500-260
Predmeti: OAS - 4404 Sociologija
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17