Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Opšta ekonomija (nast.plan 2013)

9. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Metodologija ekonomskih nauka 4 5 ESPB bodova
2. Mikro i makro ekonomska analiza 4 5 ESPB bodova
3. Savremene ekonomske teorije 4 5 ESPB bodova
4. Izborni 4 5 ESPB bodova
5. Izborni 4 5 ESPB bodova
6. Izborni 4 5 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Regionalna ekonomija
 2. Agrarna politika
 3. Makroekonomska politika i privredni razvoj
 4. Valorizacija prostornog potencijala
 5. Makroekonomija otvorene privrede
 6. Društvena ekonomika
 7. Ekonomija održivog razvoja

10. semestar

  PREDMETI Nedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad
(vezan za smer)
20 10 ESPB bodova
2. Diplomski rad (master rad)   20 ESPB bodova
  UKUPNO 20 30 ESPB bodova

Trajanje studija: jedna godina - 2 semestra (program nosi 60 ESPB bodova).

Akademski naziv: Akademski naziv diplomirani sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz oblasti opšte ekonomije - master.

Vizija programa
Studijski program je multidisciplinarnog karaktera. Multidisciplinaran pristup omogućen je predmetima koji se bave izučavanjem uloge države, međunarodnih ekonomskih odnosa, tržišnih struktura, sociologije, etike, prava i politike. Polaznicima se pruža široka lepeza programa sticanja najnovijih teorijskih znanja iz oblasti ekonomije, kao i analitičkih sposobnosti koje omogućavaju korišćenje teorije za tumačenje i predviđanje ekonomskih pojava i rešavanje konkretnih ekonomskih problema.
Ovaj studijski program upoznaje studente s različitim analitičkim metodama koje omogućavaju analizu trendova u privredi i društvu i efikasnosti ekonomske politike, ekonomsku valorizaciju projekata i programa, i donošenje optimalnih ekonomskih odluka. Koncipiranje studijskog programa na takav način treba da kod studenata razvije kreativnost i sposobnost analiziranja problema, od onih globalnog do mikro karaktera, i osmišljavanje rešenja za konkretne probleme. Drugim rečima, obučavanje mladih ljudi da razumeju i prihvate savremene globalizacijske i integracijske procese, ali i da zadrže i dalje izgrađuju sposobnost samostalnog, inovativnog i kreativnog razmišljanja, odlučivanja i delovanja.

Cilj programa
Osnovni cilj diplomskog Studijskog programa Opšta ekonomija je osposobljavanje ne samo mladih naučnih istraživača, već i praktičara zaposlenih u preduzećima, bankama, ustanovama obrazovanja, nauci, kulturi, zdravstvu, sportu, javnim službama, vladinim institucijama kao i ostalim delatnostima. S obzirom na široku mogućnost primene stečenih znanja, ovaj studijski program nije namenjen samo ekonomistima, već i studentima koji su završili dodiplomske studijske programe na srodnim fakultetima, a koji se u svom profesionalnom radu bave problematikom ekonomije. Naš cilj je stvaranje visoko obrazovanih stručnjaka sa mogućnostima kreativnog delovanja i rešavanja stvarnih problema koje postavlja dinamično okruženje.

Kompetencije
Po završetku diplomskog Studijskog programa Opšta ekonomija kandidati stiču sposobnost i veštine samostalnog naučnoistraživačkog rada u oblasti ekonomije, kao i mogućnost za uključivanje u naučnoistraživački rad na visokoškolskim institucijama, naučno-istraživačkim insitutima, kao i u istraživačkim institutima u privredi. Studenti koji steknu diplomu ovog diplomskog studiskog programa moći će da obavljaju složene i zahtevne poslove viših nivoa odgovornosti u privatnom i javnom sektoru, preduzećima, državnoj administraciji (lokalnog, regionalng i nacionalnog značaja), profesionalnim udruženjima itd.

Znanja koje kandidati stiču su:

 • Specifična znanja iz oblasti makroekonomije i makroekonomske analize
 • Specifična znanja iz oblasti mikroekonomije i mikroekonomske analize
 • Specifična znanja iz oblasti ekonomije javnog sektora
 • Specifična znanja iz oblasti institucionalne ekonomije
 • Specifična znanja iz oblasti ekonomike regulacije
 • Specifična znanja iz oblasti makroekonomije otvorene privrede
 • Specifična znanja iz oblasti tržišnih struktura
 • Specifična znanja iz monetarne ekonomije i bankarstva
 • Specifična znanja iz oblasti političke ekonomije tranzicije, globalizacije i regionalnih ekonomskih integracija.

Poslovi koje na tržištu rada može da obavlja student koji je završio diplomski akademski Studijski program Opšta ekonomija:

 • Rukovodeće poslove ekonomiste u organima državne uprave
 • Poslovi rukovođenja analitičkim sektorom u preduzećima
 • Poslovi rukovođenja analitičkim sektorom u finansijskim institucijama
 • Poslove naučnoistraživačkog rada u oblasti ekonomije.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17