Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Akta fakulteta

Dokumenta sa oznakom pdf su u PDF (Adobe Acrobat) formatu. Da biste preuzeli dokument kliknite desnim dugmentom na link i odaberite opciju "Save target/link as". Ukoliko na računaru nemate instaliran program za pregled ovih dokumenta, možete ga besplatno preuzeti ovde.

 

Zakon o visokom obrazovanju

pdf Zakon o visokom obrazovanju

 

Vodič za upis studenata

pdf Vodič za upis studenata na Ekonomski fakultet u Nišu
pdf Predlog načina vrednovanja učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja studenata za upis na studije (od školske 2024/2025. godine)

 

Statut, standardi i pravilnici

пдф MONOGRAFIJA - 60 godina Ekonomskog fakulteta
pdf Informator o radu Ekonomskog fakulteta

пдф Rešenje o dopuni Dozvole za rad
pdf Akreditacija MAS - ADA Napredna analitika podataka u poslovanju
pdf Akreditacija DAS Ekonomija
пдф Rešenje o dopuni Dozvole za rad
pdf Dozvola za rad (Akreditacija - 2020)
пдф Rešenje o izmeni i dopuni Dozvole za rad
pdf Dozvola za rad (Akreditacija - 2013)
pdf Dozvola za rad (Akreditacija - 2008)
pdf Statut fakulteta - izmene i dopune
pdf Statut fakulteta
pdf Elaborat o studijskim programima
pdf Strategija obezbeđenja kvaliteta
pdf Plan integriteta
pdf Treći ciklus plana integriteta 2021 - 2024

pdf Akreditacija Centra za ekonomska istraživanja 2021
pdf Akreditacija Centra za ekonomska istraživanja 2017
pdf Akreditacija Centra za ekonomska istraživanja 2013

pdf Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta - Izveštaj o SPK
pdf Samoevaluacija Ekonomskog fakulteta za 2020. godinu
pdf Samoevaluacija Ekonomskog fakulteta za 2017. godinu
pdf Samoevaluacija Ekonomskog fakulteta za 2013. godinu
pdf Samoevaluacija Ekonomskog fakulteta za 2011. godinu

pdf Standardi i procedure za obezbeđenje kvaliteta nastavnog procesa - izmene i dopune
pdf Standardi i procedure za obezbeđenje kvaliteta nastavnog procesa
пдф Standardi i procedure za obezbeđenje kvaliteta u postupku organizovanja i završetka master akademskih studija i izrade i odbrane master rada
pdf Standardi i procedure za obezbeđenje kvaliteta doktorskih studija
pdf Standardi i procedure za obezbeđenje kvaliteta rada Službe za studentska pitanja
pdf Standardi i procedure rada biblioteke Ekonomskog fakulteta u Nišu

pdf Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta
pdf Pravilnik o usklađivanju stečenih stručnih akademskih naziva
pdf Pravilnik o izdavačkoj delatnosti Ekonomskog Fakulteta u Nišu
pdf Pravilnik o organizaciji i radu Centra za ekonomska istraživanja
pdf Pravilnik o upravlјanju projektima
pdf Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
pdf Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke bez primene Zakona o JN

pdf Pravilnik o obračunu plata zaposlenih
pdf Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda
pdf Pravilnik o naknadi troškova za prevoz
pdf Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta - izmena
pdf Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta - izmena

 

Program rada Fakulteta

pdf Program rada Fakulteta za 2023. godinu
пдф Program rada Fakulteta za 2022. godinu
pdf Program rada Fakulteta za 2021. godinu
pdf Program rada Fakulteta za 2020. godinu
pdf Program rada Fakulteta za 2019. godinu
pdf Program rada Fakulteta za 2018. godinu

 

Izveštaji o radu Fakulteta

pdf Izveštaj o radu Fakulteta za 2022. godinu
пдф Izveštaj o radu Fakulteta za 2021. godinu
pdf Izveštaj o radu Fakulteta za 2020. godinu
pdf Izveštaj o radu Fakulteta za 2019. godinu
pdf Izveštaj o radu Fakulteta za 2018. godinu
pdf Izveštaj o radu Fakulteta za 2017. godinu

 

Konkursi za izbor nastavnika i saradnika

pdf 11.01.2023. Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
Odredbe navedenih članova Zakona i Statuta
Bliži kriterijumi za izbor nastavnika
Dopuna - Bliži kriterijumi za izbor nastavnika

 

Izveštaji Komisije za izbor nastavnika i saradnika

Obaveštenja oa stavljanju na uvid javnosti Izveštaja Komisije za izbor nastavnika i saradnika

 

Odbrane doktorskih disertacija i magistarskih teza

Obaveštenja o odbranama doktorskih disertacija
Obaveštenja o odbranama magistarskih teza

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17