Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Osnovne akademske

Osnovne akademske studije

Na studijskom programu Ekonomija nastava se odvija u okviru sedam modula (smerova) sa identičnim nastavnim predmetima na prvoj godini studija.

opširnije

Prijava ispita i kolokvijuma

Prijavljivanje polaganja ispita u svim ispitnim rokovima vrši se preko studentskog portala e-INDEKS (http://e-indeks.eknfak.ni.ac.rs), u terminima za prijavu ispita koji se objavljuju na sajtu Fakulteta.

opširnije

Stručna praksa

Stručna praksa je vid vannstavnih aktivnosti studenata.Na Ekonomskom fakultetu u Nišu studenti obavljaju obaveznu stručnu praksu, a mogu obavljati i letnju stručnu praksu.

 • Obavezna stručna praksa
 • Letnja stručna praksa
 • Ugovori o poslovnoj saradnji
opširnije

Završni rad

Rad se predaje u 4 (četiri) primerka i to 3 (tri) štampana, povezana i ukoričena primerka, dok četvrti primerak student predaje u elektronskom (pdf) obliku slanjem na e-mail adresu zavrsnirad@eknfak.ni.ac.rs

 Obrazac prijave teme za izradu završnog rada (Obrazac odštampati obostrano)
 Postupak prijave i odbrane završnog rada

 Spisak tema - Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
 Spisak tema - Katedra za opštu ekonomsku teoriju
 Spisak tema - Katedra za poslovno upravljanje
 Spisak tema - Katedra za nacionalnu ekonomiju

  Visina naknada:
 • Uplata na žiro račun Fakulteta 840-1683666-17, svrha uplate: prijava i odbrana diplomskog rada, bez modela plaćanja, poziv na broj 18-BROJ INDEKSA u iznosu od
  -7.500,00 dinara (za budžetske studente),
  -8.000,00 dinara (za samofinansirajuće studente)
 • Uplata na žiro račun Univerziteta u Nišu 840-1707666-88, model plaćanja 97, poziv na broj 40-2024 u iznosu od 10.000,00 dinara i
 • Uplata Republičke administrativne takse (RAT) na žiro račun Budžeta Republike Srbije 840-742321843-78, model plaćanja 97, poziv na broj 41-601 u iznosu od 1.000,00 dinara.
 • Napomena: u modelima za uplatu troškova Univerzitetu za izradu diplome, i Republičke administrativne takse (RAT), početkom svake kalendarske godine menja se „poziv na broj“. Ovo je primer za 2024. godinu.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17