Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

O doktorskim studijama

Struktura studijskog programa

Na Ekonomskom fakultetu u Nišu na DAS realizuje se studijski program Ekonomija. Studijskim programom studentima je omogućeno da kroz primenu naučno-istraživačkih metoda iz oblasti ekonomskih nauka prodube svoja znanja, sagledaju naučne probleme kao celinu i pravilno tumače naučne rezultate.

Cilj studijskog programa je osposobljavanje visokostručnih upravljačkih i analitičkih kadrova u oblasti računovodstva, marketinga, finansija, bankarstva, menadžmenta i drugo.

Kao ishod studijskog programa studenti će biti osposobljeni za istraživački rad u ekonomiji, pisanje naučnih radova i doktorske disertacije, kao i kritičku procenu rezultata naučnih istraživanja na osnovu koje će dopriniti razvoju ekonomske nauke i privrede u celini.

Odbranom doktorske disertacije kandidat stiče naučni naziv doktor nauka – ekonomske nauke.

Uslovi upisa na studijski program determinisani su prosečnom ocenom koju je kandidat ostvarenio na prethodnim nivoima studija, visokoškolskom ustanovom na kojoj je završenio prethodne nivoe studija i objavljenim radovima u časopisima, što je detaljno precizirano Standardima i procedurama za obezbeđenje kvaliteta u postupku upisa, organizovanja i završetka doktorskih akademskih studija i izrade i odbrane završnog rada - doktorske disertacije.

Studijski program Ekonomija traje tri školske godine, odnosno šest semestara, i nosi 180 ESPB bodova. Studijskim programom predviđeni su jedan obavezni predmet Metodologija naučnog istraživanja koji nosi 6 ESPB i četrdesetdva izborna predmeta koji nose 8 ESPB. U toku prva četiri semestra studenti polažu jedan obavezni i deset izbornih predmeta. Izbor predmeta obavlja se na osnovu Odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta o proceduri po kojoj se studenti opredeljuju za izborne predmete tokom studija. U petom i šestom semestru studenti su u obavezi da pred Mentorskom komisijom, na prvom i drugom doktorandskom kolokvijumu obrazlože svoja istraživanja u fazi pripreme prijave doktorske disertacije. Nakon toga prijavljuju i rade doktorsku disertaciju. Nakon sprovedenih istraživanja, odbranom doktorske disertacije, studenti mogu da ostvare 60 ESPB.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa doktorskih studija je doprinos razvoju ekonomske nauke i obrazovanje kadrova koji će biti sposobni da kritički procenjuju istraživački rad drugih, da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja i da, kao budući doktori ekonomskih nauka, pruže  kvalitetan doprinos opštem razvoju društva.

Studijski program doktorskih studija Ekonomija obuhvata teorijsko-metodološke sadržaje i naučnoistraživački rad što omogućava doktorantima nadgradnju ranije stečenog znanja i ovladavanje metodologijom naučno istraživačkog rada iz oblasti za koju se opredele kroz izborne predmete i temu doktorske disertacije. Veliki broj izbornih predmeta (preko 40) pruža polaznicima doktorskih studija najviši stepen stručnog usavršavanja u različitim granama ekonomije (mirkoekonomija, makroekonomija, finansije, računovodstvo, marketing, menadžment i dr). Doktoranti stiču praktična znanja i veštine potrebne za rešavanje problema u istraživanju, objašnjavanje teorija, metodologija i zaključaka i predstavljanje rezultata sopstvenih istraživanja.

Svrha studijskog programa je da omogući sticanje kompetencije koje su društveno opravdane i korisne. Studijski program doktorskih studija je koncipiran tako da osposobi doktorante za samostalan istraživački rad i publikovanje naučnih radova, za učešće u ekonomskim projektima i saradnju sa stručnjacima drugih profila u multidisciplinarnim projektima, za kreativno rešavanje ekonomskih problema u svim segmentima društva, obavljanje fundamentalnih, razvojnih  i primenjenih istraživanja u odgovarajućim jedinicama naučno-istraživačkog rada, u institutima, na univerzitetu, u velikim proizvodnim i prometnim sistemima, bankama i dr. Doktoranti će usavršiti organizacione sposobnosti potrebne za uspešno obavljanje privrednih i vanprivrednih delatnosti. Savladavanjem studijskog programa doktorskih studija Ekonomija i odbranom doktorske disertacije budući doktori ekonomskih nauka stiču znanja, veštine i kompetencija koje su im neophodne za lični razvoj i zaposlenje.

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija Ekonomija je usklađena sa misijom i ciljevima Fakulteta.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program doktorskih akademskih studija Ekonomija je koncipiran tako da obezbedi visok nivo teorijskog i praktičnog obrazovanja u oblasti ekonomskih nauka. Svršeni studenti stiču akademsko zvanje doktor ekonomskih nauka koje omogućava ostvarivanje akademske karijere, ali i karijere izvan akademskog prostora, karijere koja zahteva najviši nivo znanja u oblasti ekonomije. Podržavajući ostvarivanje svrhe studijskog programa doktorskih akademskih studija, ciljevi ovog studijskog programa su definisani u skladu sa savremenim pravcima razvoja ekonomske nauke, kao i sa principima dizajniranja studija trećeg nivoa u domaćem i međunarodnom okviru. Ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija Ekonomija koji se realizuje na Ekonomskom fakultetu u Nišu se odnose na:

 • Sticanje naprednog nivoa znanja u oblasti ekonomskih i komplementarnih nauka, sa fokusom na discipline u domenu: opšte ekonomske teorije; poslovnog upravljanja, finansija, bankarstva i osiguranja; računovodstva revizije i poslovnih finansija; makro i mikroekonomije; međunarodne ekonomije; privrednog razvoja i ekonomske politike; ekonomske matematike i statistike; trgovinskog prava, ekonomske geografije;
 • Osposobljavanje studenata za samostalno realizovanje naučno utemeljenih, relevantnih i originalnih istraživanja i unapređenje korpusa znanja u širokom spektru disciplina koje pripadaju ili su komplementarne oblasti ekonomije, uz uvažavanje principa etičkog kodeksa i dobre naučne prakse.
 • Razvoj akademskih veština i kompetencija studenata koje su potrebne za komunikaciju naučnoistraživačkih rezultata.
 • Afirmaciju kritičkog mišljenja studenata u smeru kvalitativnog unapređenja ekonomske teorije i prakse.
 • Osposobljavanje studenata za razvoj i unapređenje analitičkog instrumentarijuma kao podrške za informisano donošenje odluka na makro i mikro ekonomskom nivou.
 • Izgradnju potencijala studenata da doprinesu društveno-ekonomskom razvoju na bazi primene aktuelnih, naučno utemeljenih i potvrđenih znanja u preduzećima, finansijskim organizacijama, državnim organima i drugim organizacijama.
 • Osposobljavanje studenata da primenom naučnih metoda i postupaka definišu odgovore na teorijske i praktične izazove u ekonomiji.
 • Razvoj kompetencija studenata za aktivan doprinos realizaciji domaćih i međunarodnih fundamentalnih, primenjenih i razvojnih projekata.

Ovako definisani ciljevi studijskog programa u potpunosti korespondiraju ciljevima Ekonomskog fakulteta u Nišu.

Kompetencije diplomiranih studenata

Završetkom doktorskih akademskih studija, studijski program Ekonomija, studenti raspolažu:

 • vrhunskim teorijskim i praktičnim znanjima potrebnim za kritičku analizu i originalna istraživanja u fundamentalnim i primenjenim oblastima nauke sa svrhom proširivanja i redefinisanja postojećih znanja, nauke ili oblasti rada,
 • naprednim i specijalizovanim veštinama i tehnikama za rešavanje ključnih problema u istraživanju i za proširivanje i redefinisanje postojećeg znanja ili oblasti rada; veštinama komunikacije za objašnjavanje i kritiku teorija, metodologija i zaključaka, kao i predstavljanje rezultata istraživanja u odnosu na međunarodne standarde i naučnu zajednicu; razvijanje novih alata, instrumenata i uređaja relevantnih za oblast nauke i rada,
 • sposobnostima i stavovima da vrednuje savremene rezultate i dostignuća u cilju unapređenja postojećih i stvaranja novih modela, koncepata, ideja i teorija; ispoljava inovativnost, naučni i profesionalni integritet i predanost razvoju novih ideja i/ili procesa koji su u središtu konteksta rada ili nauke, kroz princip samovrednovanja svoga rada i dostignuća; dizajnira, analizira i implementira istraživanja koja čine značajani originalni doprinos opštem znanju i profesionalnoj praksi; upravlja interdisciplinarnim i multidisciplinarnim projektima; sposoban je da samostalno pokrene nacionalnu i internacionalnu saradnju u nauci i razvoju.

Pored opštih studenti stiču i specifične istraživačke sposobnosti:

 • usvajanje teorijsko-metodoloških, kvantitativnih i kvalitativnih disciplina koje pružaju uvid u savremena dostignuća ekonomske nauke,
 • kritičko razmatranje savremenih dostignuća iz oblasti ekonomske nauke,
 • obavljanje složenih i zahtevnih poslova viših nivoa odgovornosti u privatnom i javnom sektoru,
 • kreativno rešavanje ekonomskih problema u svim segmentima društva,
 • obavljanje fundamentalnih, razvojnih  i primenjenih istraživanja u odgovarajućim jedinicama naučno-istraživačkog rada, u institutima, na univerzitetu, u velikim proizvodnim i prometnim sistemima, bankama i dr.
 • analiza i projekcija makroekonomskih kretanja,
 • poslovi konsaltinga,
 • rešavanje upravljačkih problema,
 • korišćenje interdisciplinarnog pristupa u istraživanju mikro i makro problema u naučno-istraživačkim organizacijama, institutima, specijalizovanim agencijama i državnim službama,

formulisanje i rukovođenje projektima u okviru naučno-istraživačkog rada iz oblasti savremene ekonomske nauke, formulisanje i predlaganje strateških putokaza iz oblasti ekonomske politike.

Struktura studijskog programa i nastavno osoblje

Strukturu kurikuluma studijskog programa doktorskih akademskih studija Ekonomija čine ukupno 43 nastavna predmeta, kao i pozicije (predmeti) koje se odnose na naučno istraživački rad koji je direktno u funkciji doktorske disertacije. Tokom prve i druge godine studija studenti su u obavezi da biraju i polože ukupno 11 predmeta, od koji je 10 izbornih, dok je 1 obavezan. Takođe, tokom prve dve godine studenti su obavezi da izrade i odbrane seminarski rad, da rezultate svog istraživačkog rada publikuju u 2 naučna rada i da realizuju prvi doktorantski kolokvijum. U skladu sa zahtevima standarda za akreditaciju, na trećoj godini studija, aktivnu nastavu čini samo studijski istraživači rad koji je neposredno u funkciji izrade doktorske disertacije.

Strukturu studijskog programa možete preuzeti ovde.

Knjigu predmeta možete preuzeti ovde.

Rukovodilac studijskog programa odgovoran za organizaciju prijema studenata i nastave, poštovanje zakonskih normi i procedura realizacije studija od prijema do odbrane rada doktoranda jeste prodekan za naučni rad, koji je istovremeno i predsednik Komisije za doktorske studije.

Za realizaciju studijskog programa Fakultet angažuje nastavnike koji poseduju naučne i stručne kvalifikacije. Svi nastavnici angažovani na DAS u prethodnih deset godina ostvarili su najmanje 12 bodova za radove u zahtevanim kategorijama.

Fakultet prati definisanu proceduru imenovanja mentora u kojoj se proverava da li mentor zadovoljava uslove zahtevane standardima, odnosno, najmanje pet naučnih radova iz odgovarajuće oblasti studijskog programa, objavljenih ili prihvaćenih za objavljivanje u naučnim časopisima kategorisanim od strane ministarstva nadležnog za nauku u prethodnih deset godina.

Knjigu nastavnika i mentora možete preuzeti ovde.

Strukturu studijskog programa možete preuzeti ovde.

Knjigu predmeta možete preuzeti ovde.

Knjigu nastavnika i mentora možete preuzeti ovde.

Detaljna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 018/528-606 kod referenta za doktorske studije ili na e-mail: doktorske@eknfak.ni.ac.rs.

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17