Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Centar za izdavačku delatnost

Zadaci Centra za izdavačku delatnost, kao izdavačke jedinice su:

 • organizovanje svih poslova oko izdavanja časopisa "Ekonomske teme",
 • izdavanje udžbenika, monografija, stručne i naučne literature,
 • objavljivanje doktorskih disertacija, magistarskih teza i drugih naučnih i stručnih radova.

Fakultet izdaje i štampa:

 1. udžbenike, monografije, stručnu i naučnu literaturu,
 2. časopis "Ekonomske teme",
 3. "Bilten Fakulteta",
 4. Informator za upis studenata.

Centrom za izdavačku delatnost rukovodi glavni i odgovorni urednik koga imenuje dekan Fakulteta iz reda nastavnika na period od četiri godine.

Stručni organ Centra za izdavačku delatnost je Redakcioni odbor.

Redakcioni odbor čine:

 • glavni i odgovorni urednik,
 • po jedan predstavnik sa svake katedre,
 • prodekan za naučni rad,
 • predsednik komisije Fakulteta za naučni rad,
 • upravnik Naučnog seminara,
 • predstavnik Fakulteta u izdavačkoj jedinici Univerziteta.
 • Radom Redakcionog odbora rukovodi glavni i odgovorni urednik.

  Mandat članova Redakcionog odbora traje četiri godine.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17