Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Odbrane magistarskih teza i specijalističkih radova

Napomena: Magistarska teza i Izveštaj Komisije dostupni su javnosti u Biblioteci Fakulteta 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

15.07.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Aleksandra Ikodinovića pod nazivom „Ekonomsko-ekološke posledice mirnodopskih vojnih aktivnosti na životnu sredinu Republike Srbije“.

13.06.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Jasmine Kekenj pod nazivom „Finansijsko izveštavanje u funkciji unapređenja poslovanja preduzeća“.

03.06.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Predraga Markovića pod nazivom „Mogućnosti primene cost benefit analize u ruralnom razvoju Srbije“.

03.06.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Jasmine Ilić-Paljević pod nazivom „Razvoj poljoprivrednih gazdinstava u opštini Sokobanja“.

22.02.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Dragan Gorčić pod nazivom „Uloga i značaj finansijske analize u upravlјanju performansama preduzeća“, dana 27.02.2016. godine (subota) sa početkom u 12,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

26.01.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Ana Petrović-Stamenković pod nazivom „Neoklasična teorija kapitala i njena kritika“, dana 06.02.2016. godine (subota) sa početkom u 12,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

29.10.2015. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Ane Petrović-Stamenković pod nazivom „Neoklasična teorija kapitala i njena kritika“.

29.01.2015. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Olja Petrović pod nazivom „Privreda Srbije između tranzicije i ekonomske krize“, dana 02.02.2015. godine (ponedeljak) sa početkom u 12,00 sati u sali 5 Fakulteta.

17.11.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Dragana Gorčića pod nazivom „Uloga i značaj finansijske analize u upravljanju performansama preduzeća“.

03.11.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaje Komisije o oceni magistarske tete kandidata Olje Petrović pod nazivom „Privreda Srbije između tranzicije i ekonomske krize“.

01.10.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Milan Petković pod nazivom „Značaj turizma za privredni razvoj“, dana 03.10.2014. godine (petak) sa početkom u 12,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

22.08.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Marija Stamenković pod nazivom „Fiskalni značaj ustupljenih prihoda u sistemu finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji“, dana 04.09.2014. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

14.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije kandidata Miloša Nikolića pod nazivom „Uloga menadžera u kreiranju dividendne politike preduzeća“.

10.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije kandidata Marije Đorđević pod nazivom „Finansiski izveštaji banke kao osnova merenja ključnih rizika poslovanja“.

10.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije kandidata Milana Petkovića pod nazivom „Uticaj banjskog turizma na privredni razvoj Srbije“.

09.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije kandidata Dragana Mijailovića pod nazivom „Kreditni rizik i njegov značaj u bankarskom poslovanju“.

08.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Nebojša Petković pod nazivom „Uloga marketing komuniciranja u kreiranju marke“, dana 12.07.2014. godine (subota) sa početkom u 12,00 sati u sali pet Fakulteta.

08.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Marija Stošić pod nazivom „Partnerstvo javnog i privatnog sektora u oblastima istraživanja i razvoja tehnologije“, dana 11.07.2014. godine (petak) sa početkom u 13,30 sati u sali za sednice Fakulteta.

30.06.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obavestava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Džuvarević Igor pod nazivom „Uloga institucija u ekonomiji“, dana 10.07.2014. godine (četvrtak) sa početkom u 13,00 sati u sali instituta.

05.06.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Marije Stamenković pod nazivom „Fiskalni značaj ustupljenih prihoda u sistemu finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji“.

20.05.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Marije Stošić pod nazivom „Partnerstvo javnog i privatnog sektora u oblastima istraživanja i razvoja tehnologije“.

16.05.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Nebojše Petkovića pod nazivom „Uloga marketing komuniciranja u kreiranju marke“.

16.12.2013. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Milijana Marinković pod nazivom „Računovodstvena regulativa u funkciji unapređenja kvaliteta finansijskog izveštavanja“, dana 25.12.2013. godine (sreda) sa početkom u 12,00 sati u sali pet Fakulteta.

10.12.2013. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaje Komisije o oceni magistarske teze kandidata Igora Džuvarevića pod nazivom „Ekonomski značaj institucija“.

30.10.2013. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaje Komisije o oceni magistarske teze kandidata Milijane Marinković pod nazivom „Računovodstvena regulativa u funkciji unapređenja kvaliteta finansijskog izveštaja“.

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC