Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Odbrane magistarskih teza i specijalističkih radova

Napomena: Magistarska teza i Izveštaj Komisije dostupni su javnosti u Biblioteci Fakulteta 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

10.05.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Vangel Jankovski, pod nazivom „Bankarsko kreditiranje malih i srednjih preduzeća u funkciji reindustrijalizacije i zapošljavanja u post-tranzicionim privredama“, dana 18.05.2018. godine (petak) sa početkom u 13.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

20.03.2018. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i izveštaj Komisije kandidata Vangela Jankovskog pod nazivom „Bankarsko kreditiranje malih i srednjih preduzeća u funkciji reindustrijalizacije i zapošljavanja u post-tranzicionim privredama“.
 Izveštaj Komisije
 Magistarska teza

21.09.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Jasmina Kekenj, pod nazivom „Finansijsko izveštavanje u funkciji unapređenja poslovanja preduzeća“, dana 27.09.2016. godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati, u sali broj četiri Fakulteta.

13.09.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Aleksandar Ikodinović, pod nazivom „Ekonomsko ekološke posledice mirnodopskih vojnih aktivnosti na životnu sredinu Republike Srbije“, dana 20.09.2016. godine (utorak) sa početkom u 14,00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

08.09.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Predrag Marković pod nazivom „ Mogućnost primene cost benefit analize u ruralnom razvoju Srbije“, dana 14.09.2016. godine (sreda) sa početkom u 10,00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

08.09.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Jasmina Ilić Paljević pod nazivom „ Razvoj poljoprivrednih gazdinstava u opštini Sokobanja“ dana 14.09.2016. godine (sreda) sa početkom u 12,00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

15.07.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Aleksandra Ikodinovića pod nazivom „Ekonomsko-ekološke posledice mirnodopskih vojnih aktivnosti na životnu sredinu Republike Srbije“.

13.06.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Jasmine Kekenj pod nazivom „Finansijsko izveštavanje u funkciji unapređenja poslovanja preduzeća“.

03.06.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Predraga Markovića pod nazivom „Mogućnosti primene cost benefit analize u ruralnom razvoju Srbije“.

03.06.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Jasmine Ilić-Paljević pod nazivom „Razvoj poljoprivrednih gazdinstava u opštini Sokobanja“.

22.02.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Dragan Gorčić pod nazivom „Uloga i značaj finansijske analize u upravlјanju performansama preduzeća“, dana 27.02.2016. godine (subota) sa početkom u 12,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

26.01.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Ana Petrović-Stamenković pod nazivom „Neoklasična teorija kapitala i njena kritika“, dana 06.02.2016. godine (subota) sa početkom u 12,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17