Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Odbrane magistarskih teza i specijalističkih radova

Napomena: Magistarska teza i Izveštaj Komisije dostupni su javnosti u Biblioteci Fakulteta 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

01.10.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Milan Petković pod nazivom „Značaj turizma za privredni razvoj“, dana 03.10.2014. godine (petak) sa početkom u 12,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

22.08.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Marija Stamenković pod nazivom „Fiskalni značaj ustupljenih prihoda u sistemu finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji“, dana 04.09.2014. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

14.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije kandidata Miloša Nikolića pod nazivom „Uloga menadžera u kreiranju dividendne politike preduzeća“.

10.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije kandidata Marije Đorđević pod nazivom „Finansiski izveštaji banke kao osnova merenja ključnih rizika poslovanja“.

10.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije kandidata Milana Petkovića pod nazivom „Uticaj banjskog turizma na privredni razvoj Srbije“.

09.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije kandidata Dragana Mijailovića pod nazivom „Kreditni rizik i njegov značaj u bankarskom poslovanju“.

08.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Nebojša Petković pod nazivom „Uloga marketing komuniciranja u kreiranju marke“, dana 12.07.2014. godine (subota) sa početkom u 12,00 sati u sali pet Fakulteta.

08.07.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Marija Stošić pod nazivom „Partnerstvo javnog i privatnog sektora u oblastima istraživanja i razvoja tehnologije“, dana 11.07.2014. godine (petak) sa početkom u 13,30 sati u sali za sednice Fakulteta.

30.06.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obavestava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Džuvarević Igor pod nazivom „Uloga institucija u ekonomiji“, dana 10.07.2014. godine (četvrtak) sa početkom u 13,00 sati u sali instituta.

05.06.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Marije Stamenković pod nazivom „Fiskalni značaj ustupljenih prihoda u sistemu finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji“.

20.05.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Marije Stošić pod nazivom „Partnerstvo javnog i privatnog sektora u oblastima istraživanja i razvoja tehnologije“.

16.05.2014. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Nebojše Petkovića pod nazivom „Uloga marketing komuniciranja u kreiranju marke“.

16.12.2013. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Milijana Marinković pod nazivom „Računovodstvena regulativa u funkciji unapređenja kvaliteta finansijskog izveštavanja“, dana 25.12.2013. godine (sreda) sa početkom u 12,00 sati u sali pet Fakulteta.

10.12.2013. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaje Komisije o oceni magistarske teze kandidata Igora Džuvarevića pod nazivom „Ekonomski značaj institucija“.

30.10.2013. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaje Komisije o oceni magistarske teze kandidata Milijane Marinković pod nazivom „Računovodstvena regulativa u funkciji unapređenja kvaliteta finansijskog izveštaja“.

13.06.2013. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Saša Bjeletić pod nazivom „Uticaj novih tehnologija i stranih direktnih investicija na proces tranzicije u Srbiji“, dana 19.06.2013. godine (sreda) sa početkom u 12,00 sati, u sali Instituta Fakulteta.

12.03.2013. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaje Komisije o oceni magistarske teze kandidata Bjeletić Saše pod nazivom „Uticaj novih tehnologija i stranih direktnih investicija na proces tranzicije u Srbiji“.

28.01.2013. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Dragica Stošić pod nazivom „Realne opcije i vrednost investicionog projekta“, dana 11.02.2013. godine (ponedeljak) sa početkom u 10,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

08.01.2013. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Ivana Stolić pod nazivom „Doprinos državne revizije razvojnoj funkciji fiskalne politike“, dana 24.01.2013. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 sati u sali za sednice Fakulteta.

14.11.2012. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Dragice Stošić pod nazivom „Realne opcije i vrednosti investicionog projekta“.

10.11.2012. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Ninoslav Erić pod nazivom „Formiranje cene faktora proizvodnje u funkciji maksimizacije profita“, dana 10.11.2012. godine (subota) sa početkom u 11,00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

22.09.2012. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Ivane Stolić pod nazivom „Doprinos državne revizije razvojnoj funkciji fiskalne politike”.

18.05.2012. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Ninoslava Erića pod nazivom „Formiranje cene faktora proizvodnje u funkciji maksimizacije profita”.

01.10.2011. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu, u sali za sednice, braniti magistarsku tezu kandidat Dragana Nikolić-Ristić pod nazivom „Upravljanje odnosima sa klijentima banke” dana 01.10.2011. godine (subota) sa početkom u 12,00 sati.

15.09.2011. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Valentina Jović pod nazivom „Mala i srednja preduzeća u politici privrednog razvoja Evropske unije“, dana 15.9.2011. godine (četvrtak) sa početkom u 14,00 sati u sali za sednice.

21.06.2011. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti magistarsku tezu kandidat Milan Veselinović pod nazivom „Formiranje cene nafte i njen uticaj na privredu Republike Srbije“, dana 25.6.2011. godine (subota) sa početkom u 11,00 sati u sali 3 udekanatu Fakulteta.

01.06.2011. Dekan Ekonomskog fakultet u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Dragane Nikolić-Ristić pod nazivom „Upravljanje odnosima sa klijentima banke“.

11.05.2011. Dekan Ekonomskog fakultet u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Valentine Jović pod nazivom „Mala i srednja preduzeća u politici privrednog razvoja Evropske unije“.

05.05.2011. Dekan Ekonomskog fakultet u Nišu stavlja na uvid javnosti magistarsku tezu i Izveštaj Komisije o oceni magistarske teze kandidata Milana Veselinovića pod nazivom „Formiranje cene nafte i njen uticaj na privredu Republike Srbije“.

23.03.2011. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na Ekonomskom fakultetu, u sali za sednice, braniti magistarsku tezu kandidat Tamara Đorđević pod nazivom „Privredni razvoj Srbije u novom okruženju“, dana 31.03.2011. godine (četvrtak) sa početkom u 17,00 sati.

22.02.2011. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na Ekonomskom fakultetu u Nišu, u sali za sednice, braniti specijalistički rad kandidat Vladimir Džunić pod nazivom „Benčmarking u funkciji upravljanja poslovnim procesima u preduzeću“, dana 26.02.2011. godine (subota) sa početkom u 10,30 sati.

02.02.2011. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na Ekonomskom fakultetu u Nišu, u sali za sednice, braniti specijalistički rad kandidat Vladimir Mančić pod nazivom „Investiranje u hartije od vrednosti na finansijskom tržištu Srbije – analiza institucionalnog i regulativnog okvira“, dana 9.2.2011. godine (sreda) sa početkom u 12,00 sati.

20.01.2011. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na Ekonomskom fakultetu u Nišu, u sali za sednice, braniti magistarsku tezu kandidat Nebojša Cvetković pod nazivom „Rizik i cena kapitala u uslovima globalizovanog poslovnog ambijenta“, dana 29.01.2011. godine (subota) sa početkom u 12,00 sati.

12.01.2011. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti specijalistički rad i Izveštaj Komisije o oceni specijalističkog rad kandidata Vladimira Džunića pod nazivom „Benčmarking u funkciji upravljanja poslovnim procesima u preduzeću“.

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis 2014/15

Studenske organizacije

AISEC