Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije traju 4 godine (8 semestara). U njihovom okviru su 4 studijska programa:

 • OPŠTA EKONOMIJA,
 • RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANSIJSKO UPRAVLjANjE,
 • FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANjE,
 • POSLOVNO UPRAVLjANjE, sa 4 modula:
  • Menadžment preduzeća,
  • Marketing,
  • Međunarodni menadžment i
  • Menadžment u turizmu.

Studijski program Opšta ekonomija obrazuje ekonomiste - stručnjake, sa kompetencijama u oblastima makro i mikroekonomske analize, ekonomske politike i ekonomske teorije. Diplomirani studenti ovog studijskog programa studenti stiču uslove da se kreativno bave ekonomskim problemima u društvenim organima i institucijama, u organizacijama specijalizovanim za društveno planiranje, razvoj i investicije, velikim privrednim sistemima i sl.

Svršeni studenti studijskog programa Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje se osposobljavaju za obavljanje visokostručnih poslova u oblasti računovodstva, revizije i finansijskog upravljanja u svim sektorima privrede: finansijski sektor (banke, osiguravajuća društva, investicioni i penzioni fondovi), profitni sektor (proizvodni, trgovački i uslužni poslovni subjekti), sektor pružanja finansijskih usluga, javni sektor i dr., kao i primenu računovodstvenih informacija za upravljanje preduzećima i drugim profitnim i neprofitnim organizacijama.

Svršeni studenti studijskog programa Finansije, bankarstvo i osiguranje stiču znanja i ovladavaju veštinama neophodnim za obavljanje visokostručnih, upravljačkih i analitičkih poslova iz širokog područja finansija. Po završetku školovanja osposbljeni su za rad u najrazličitijim organizacijama koje posluju na finansijskom tržištu, posebno bankama, uključujući i centralnu banku. Oni vladaju znanjima neophodnim za rad na svim segmentima finansijskih tržišta: na deviznom, tržištu novca i kapitala, na berzama i van njih, a takođe su sposobljeni da analiziraju sve tipove finansijskih izveštaja, kako u pogledu formalnog karaktera tako i u pogledu njihove ekonomske sadržine.

Svršeni studenti studijskog programa Poslovno uprvljanje, modula Menadžment preduzeća stiču menadžerske znanja i veštine za uspešno upravljanje i vođenje preduzeća u privatnom i javnom sektoru, javnim ustanovama i službam, ali i ne-profitnim organizacijama. Znanja iz savremenog menadžmenta mogu biti primenjena na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou korporativnog upravljanja, ali i u malim i srednjim preduzećima. Stručnjaci ovog profila mogu raditi i kao eksperti i savetnici pri ministarstvima, privrednim komorama i organima lokalne samouprave. Završavanjem osnovnih akademskih studija na modulu Marketing stiču se osnovna marketing i menadžment znanja i kompetencije za obavljanje tržišno orijentisanih poslovnih aktivnosti, organizovan i sinhronizovan tržišni nastup, sprovođenje istraživanja tržišta, razvoja proizvoda, usluga i ideja, stvaranje prepoznatljivog korporativnog imidža, razvijanje jakih i vrednih marki, obavljanja aktivnosti prodaje i distribucije. U okviru modula Međunarodni menadžment naglasak je na suštini i značaju međunarodnog poslovanja preduzeća, kao i osobenosti i perspektivi međunarodnog biznisa i menadžmenta. Studenti posle završetka studijskog programa Poslovno upravljanje, modula Menadžment u turizmu osposobljeni su za obavljanje poslova u privatnom i javnom sektoru turizma (hotelijerstvo, agencijsko poslovanje, privredne asocijacije, organi uprave za turizam, informativno-propagandna delatnost, pedagoška aktivnost i sl.) i komplementarnim delatnostima.

Osnovne akademske studije svih studijskih programa pružaju znanja i veštine kojima se mogu rešiti najsloženiji ekonomski problemi na makro i mikro nivou, kao i znanja neophodna za obavljanje najsloženijih upravljačkih i rukovodećih poslova.

 

Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17