Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Use-IPM HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03

Poziv: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03
Tip akcije: HORIZON-CSA

USE IPM

UNAPREĐENjE VEŠTINA ISTRAŽIVAČA ZA ODRŽIVO PREDUZETNIŠTVO ZASNOVANO NA UPRAVLjANjU PROCESOM INOVACIJA

(eng. UP-SKILLING RESEARCHERS FOR SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP BASED ON INNOVATION PROCESS MANAGEMENT)

Trajanje projekta: 01.07.2023. – 30.04.2027.

Koordinator projekta: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (FEUN)

Partneri na projektu:

 • Univerzitet u Tirani, Albanija
 • Univerziteta u Banja Luci, Bosna i Hercegovina
 • Univerzitet Ćirilo i Metodije u Skoplju, Severna Makedonija
 • OpenCom, Italija
 • SME4SPACE, Belgija
 • ALDA, Francuska
 • Međunarodno udruženje za profesionalno upravljanje inovacijama, Velika Britanija
 • Međunarodni institut preduzetništva, Hrvatska
 • Univerziteta Politehnika Marke, Italija
 • Univerzitet Algarve, Portugalija
 • Univerzitet Malaga, Španija.

Opis projekta: Znanje i njegovo kruženje su ključni za obezbeđivanje konkurentnosti poslovnog sektora, koja se, u današnjem dinamičnom okruženju, mora zasnivati na upravljanju inovacijama. Interakcija akademskih institucija sa poslovnom zajednicom smatra se jednim od primarnih faktora razvoja inovacionog ekosistema. Javne akademske institucije su prepoznate kao ključni akter sposoban da podstakne preduzetničke ekosisteme da transformišu postojeći privredni okvir i obezbede opšte blagostanje kroz održivo preduzetništvo. Stoga su projektne aktivnosti usmerene ka unapređenju odnosa između akademskih institucija i neakademskog sektora u zemljama u razvoju, kroz implementaciju novih praksi za sticanje održivosti konkurentnosti, otkrivenih tokom upućivanja talenata iz zemalja u razvoju u zemlje Evropske Unije i skrininga postojećih preduzetnički ekosistema.

Projekat je usmeren na unapređenje znanja i veština talenata iz zemalja u razvoju u oblasti istraživanja i inovacija (R&I) i, shodno tome, povećanje kapaciteta akademskih institucija kao akceleratora održivog preduzetničkog ekosistema. Štaviše, projekat će doprineti poboljšanju izgleda za uzlaznu putanju karijere, ne samo talenata uključenih u projekat, već i drugih istraživača u institucijama u zemljama u razvoju, jer će talenti podeliti znanja stečena tokom poseta partnerima iz Evropske Unije. Pored toga, projekat će podstaći razvoj preduzetničkih i veština upravljanja inovacionim procesima predstavnika poslovnog sektora, prenošenjem stečenih znanja i veština putem u okviru centara za preduzetništvo i inovacije.

Stoga je opšti cilj projekta da se ubrza saradnja između akademskih institucija (iz zemalja u razvoju) i neakademske zajednice, kroz jačanje kapaciteta akademskih institucija za istraživanje i inovacije (R&I) ka održivom preduzetništvu, zasnovanom na upravljanju inovacionim procesima. Ovaj opšti cilj će se postići postizanjem specifičnih ciljeva projekta, a to su:

 1. Unapređenje znanja i veština istraživača iz akademskih institucija (talenata) u zemljama u razvoju u oblasti istraživanja i inovacija i transfera tehnologije.
 2. Povećanje sposobnosti akademskih institucija u zemljama u razvoju za preuzimanje uloge vodećih partneri u održivom preduzetničkom ekosistemu.
 3. Poboljšanje izglhttps://onlinehtmleditor.dev/#eda za razvoj karijere polaznika USE IPM obuka za istraživanje i inovacije.
 4. Podsticanje razvoja veština upravljanja procesima polaznika USE IPM obuka iz neakademskog sektora u zemljama u razvoju.
 5. Kreiranje inovativnih rešenja sa efektima održivosti.

Više o projektu: https://useipm.com

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17