Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Marketing

9. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Relacioni marketing 4 6 ESPB bodova
2. Upravljanje lancima snabdevanja 4 6 ESPB bodova
3. Izborni 4 6 ESPB bodova
4. Izborni 4 6 ESPB bodova
5. Izborni 4 6 ESPB bodova
  UKUPNO 20 30 ESPB bodova

Izborni:

  1. Strategija rasta i razvoja preduzeća
  2. Menadžment organizacionih promena
  3. Poslovna etika
  4. Upravljanje kvalitetom
  5. Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
  6. Statistička analiza u marketingu

10. semestar

  PREDMETI Nedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad
(vezan za smer)
20 10 ESPB bodova
2. Diplomski rad (master rad)   20 ESPB bodova
  UKUPNO 20 30 ESPB bodova

Trajanje studija: jedna godina - 2 semestra (program nosi 60 ESPB bodova).

Akademski naziv: Akademski naziv diplomirani sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz oblasti marketinga - master.

Vizija programa-smera
Vizija smera Marketing na master nivou je obrazovanje studenata iz oblasti marketinga i menadžmenta u cilju njihovog osposobljavanja i razvijanja sposobnosti i veština za uspešno obavljanje širokog spektra marketing aktivnosti u različitim organizacijama i institucijama. Interaktivnom nastavom i atraktivnim nastavnim programom koji, pored marketing disciplina, sadrži i brojne, podržavajuće i povezujuće discipline, težnja je da se budućim marketing menadžerima pruže aktuelna i integrativna znanja iz oblasti strategijskog marketinga i menadžmenta, istraživanja tržišta, komuniciranja sa potrošačima i ostalim subjektima javnosti, zastupanja i pregovaranja, kao i monitoringa ostvarenih efekata. Stečena znanja su solidna osnova za bavljenje složenom problematikom marketinga u praksi i rešavanje različitih marketing problema. Takođe, stečena znanja su dobra osnova za dalja usavršavanja iz oblasti marketinga i menadžmenta na doktorskim studijama.

Cilj programa-smera
Osnovni cilj smera Marketing na diplomskim akademskim studijama je da ponudi studentima savremena marketing i menadžment znanja, koncepcije, metode i tehnike koje su neophodne za buduća teorijska i praktična usavršavanja. Stečene kompetencije su dobar osnov za kreativno i efikasno poslovno razmišljanje i upravljanje različitim aktivnostima iz marketing domena: marketing planiranja, organizovanja, implementacije savremenih tehnika i koncepata, istraživanja tržišta, sofisticirane marketing analize i marketing odlučivanja. Student će nakon završenih studija na ovom smeru posedovati sledeće sposobnosti i veštine:
• Sposobnost upravljanja tržišno orijentisanim poslovnim aktivnostima,
• Sposobnost kreiranja korporativnog imidža,
• Sposobnost upravljanja vrednim markama,
• Sposobnost upravljanja integrisanim marketing komunikacijama,
• Sposobnost upravljanja i koordiniranja različitim marketing projektima,
• Veštine prodaje, zastupanja i pregovaranja,
• Sposobnost upravljanja odnosima sa internom i eksternom javnošću,
• Sposobnost obavljanja sofisticiranih marketing analiza zasnovanih na savremenim kvantitativnim metodama,
• Sposobnost merenja ostvarenih poslovnih efekata.

Kompetencije
Završavanjem diplomskih akademskih studija na smeru Marketing, student stiče integrativna znanja za bavljenje marketing poslovima u različitim preduzećima – proizvodnim, uslužnim, profitnim i neprofitnim. Stečene marketing kompetencije će biti podržane ostalim disciplinama poslovne ekonomije, što će biti dobar fudament za primenu interdisciplinarnog pristupa u istraživanju mikro i makro problema u naučnoistraživačkim organizacijama, institutima, specijalizovanim agencijama i državnim službama.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17