Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Naučni seminar

Radi aktivnijeg angažovanja nastavnika, saradnika i studenata u razmatranju društveno-ekonomskih problema i doprinosa njihovom rešavanju, Fakultet obrazuje Naučni seminar.

Radom Seminara rukovodi upravnik Seminara.

Stručni organ Seminara je Veće Seminara.

Veće Seminara, upravnika i sekretara bira Veće Fakulteta.

Veće Seminara čine:

  • po jedan predstavnik sa svake katedre,
  • jedan predstavnik Naučnog veća Centra za ekonomska istraživanja,
  • jedan predstavnik studenata,
  • upravnik Veća Seminara i
  • sekretar Veća Seminara, koji se bira iz reda njegovih članova.

Veće Seminara, predsednik i sekretar Seminara biraju se na period od tri godine.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17