Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku

Dr Evica Petrović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 7 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: evica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-696
Predmeti: OAS - 4039 Poslovne finansije
OAS - 4078 Upravljanje rizikom i osiguranje
MAS - 7025 Strategijski finansijski menadžment
MAS - 7366 Upravljanje rizikom
DAS - 8029 Finansijska strategija korporativnih preduzeća
DAS - 8249 Upravljanje korporativnim finansijama
DAS - 8250 Upravljanje rizicima održivosti u finansijama i osiguranju
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Slavoljub Milovanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 23 drugi sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: slavoljub.milovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-644
Predmeti: OAS - 4062 Informatika
OAS - 4067 Elektronsko poslovanje
MAS - 7029 Upravljanje elektronskim poslovanjem
MAS - 7229 Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
MAS - 7258 Poslovni informacioni sistemi
MAS - 7424 Dizajn istraživanja i tehnike vizuelizacije podataka
DAS - 8007 Informacioni sistemi u ekonomiji
DAS - 8235 Razvoj informacionih sistema
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Nebojša Stojković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 27 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 11:00-13:00
e-mail: nebojsa.stojkovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-649
Predmeti: OAS - 4065 Ekonomske funkcije
MAS - 7254 Matematičke metode u ekonomiji
DAS - 8224 Matematička statistika
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ljilja Antić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 22 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 09:00-11:00
e-mail: ljilja.antic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-643
Predmeti: OAS - 4034 Specijalna računovodstva
OAS - 4038 Upravljačko računovodstvo
OAS - 4071 Računovodstvo troškova
OAS - 4431 Računovodstvo finansijskih institucija
MAS - 7026 Strategijsko upravljačko računovodstvo
MAS - 7210 Menadžment performansi
DAS - 8028 Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
DAS - 8237 Savremene tendencije u upravljačkom računovodstvu
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Tadija Đukić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 14 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: tadija.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-635
Predmeti: OAS - 4002 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4034 Specijalna računovodstva
OAS - 4429 Budžetsko računovodstvo
MAS - 7018 Računovodstveno vrednovanje finansijskih instrumenata
MAS - 7032 Finansijsko izveštavanje
MAS - 7416 Računovodstvene informacije za donošenje odluka
DAS - 8031 Finansijsko izveštavanje o novčanim tokovima
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ksenija Denčić-Mihajlov

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: V 7 peti sprat
Konsultacije: četvrtak 14:00-16:00
e-mail: ksenija.dencic-mihajlov@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-687
Predmeti: OAS - 4039 Poslovne finansije
OAS - 4051 Međunarodno poslovno finansiranje
MAS - 7016 Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća
MAS - 7025 Strategijski finansijski menadžment
DAS - 8029 Finansijska strategija korporativnih preduzeća
DAS - 8249 Upravljanje korporativnim finansijama
DAS - 8250 Upravljanje rizicima održivosti u finansijama i osiguranju
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Žarko Popović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II S 1 drugi sprat
Konsultacije: utorak 09:00-11:00
e-mail: zarko.popovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-660
Predmeti: OAS - 4069 Finansijska i aktuarska matematika
OAS - 4506 Matematika
MAS - 7227 Teorija odlučivanja
MAS - 7248 Aktuarsko modeliranje
MAS - 7423 Matematika u poslovnoj analitici
MAS - 7431 Primenjena ekonometrija
DAS - 8033 Finansijsko modeliranje
DAS - 8219 Kvantitativna analiza produktivnosti i efikasnosti
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ljiljana Bonić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II S 5 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: ljiljana.bonic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-632
Predmeti: OAS - 4036 Teorija i analiza bilansa
OAS - 4074 Revizija
MAS - 7259 Revizija javnog sektora
MAS - 7322 Finansijsko izveštavanje
DAS - 8216 Eksterni i interni nadzor poslovanja preduzeća
DAS - 8247 Upravljanje vrednošću preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Dejan Spasić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 28 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: dejan.spasic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-629
Predmeti: OAS - 4002 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4070 Specijalni bilansi
OAS - 4570 Konsolidovani i specijalni bilansi
MAS - 7016 Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća
DAS - 8032 Finansijsko izveštavanje u uslovima monetarnih promena
DAS - 8238 Savremeni trendovi u korporativnom finansijskom izveštavanju
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Vinko Lepojević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 30 četvrti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: vinko.lepojevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-658
Predmeti: OAS - 4010 Statistika
MAS - 7023 Statistička analiza
MAS - 7223 Statistička analiza u marketingu
MAS - 7262 Statistička kontrola kvaliteta
MAS - 7362 Ekonometrijski metodi i modeli
MAS - 7415 Metodi statističke analize
MAS - 7422 Prognoziranje vremenskih serija
MAS - 7435 Istraživanja u marketingu
DAS - 8008 Kvantitativne metode u ekonomiji
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Tatjana Stevanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 19 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 11:00-13:00
e-mail: tatjana.stevanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-666
Predmeti: OAS - 4034 Specijalna računovodstva
OAS - 4038 Upravljačko računovodstvo
OAS - 4071 Računovodstvo troškova
OAS - 4431 Računovodstvo finansijskih institucija
MAS - 7026 Strategijsko upravljačko računovodstvo
MAS - 7210 Menadžment performansi
DAS - 8028 Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
DAS - 8222 Lean računovodstvo i upravljanje preduzećem
DAS - 8237 Savremene tendencije u upravljačkom računovodstvu
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Vesna Janković-Milić

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: IV 25 četvrti sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: vesna.jankovic-milic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-669
Predmeti: OAS - 4010 Statistika
MAS - 7023 Statistička analiza
MAS - 7223 Statistička analiza u marketingu
MAS - 7262 Statistička kontrola kvaliteta
MAS - 7362 Ekonometrijski metodi i modeli
MAS - 7415 Metodi statističke analize
MAS - 7422 Prognoziranje vremenskih serija
MAS - 7435 Istraživanja u marketingu
DAS - 8008 Kvantitativne metode u ekonomiji
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ognjen Radović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 25 drugi sprat
Konsultacije: utorak 11:00-13:00
e-mail: ognjen.radovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-681
Predmeti: OAS - 4062 Informatika
OAS - 4067 Elektronsko poslovanje
MAS - 7029 Upravljanje elektronskim poslovanjem
MAS - 7229 Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
MAS - 7258 Poslovni informacioni sistemi
MAS - 7424 Dizajn istraživanja i tehnike vizuelizacije podataka
MAS - 7425 Napredna analitika velikih podataka
MAS - 7434 Akvizicija podataka u poslovnoj inteligenciji
DAS - 8007 Informacioni sistemi u ekonomiji
DAS - 8235 Razvoj informacionih sistema
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jelena Stanković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: MS 7 prizemlje
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: jelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-655
Predmeti: OAS - 4064 Operaciona istraživanja
OAS - 4069 Finansijska i aktuarska matematika
MAS - 7027 Teorija odlučivanja
MAS - 7248 Aktuarsko modeliranje
MAS - 7412 Optimizacija i poslovno odlučivanje
MAS - 7431 Primenjena ekonometrija
DAS - 8033 Finansijsko modeliranje
DAS - 8219 Kvantitativna analiza produktivnosti i efikasnosti
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Milica Đorđević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: V 5 peti sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: milica.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-685
Predmeti: OAS - 4002 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4074 Revizija
MAS - 7218 Računovodstveno vrednovanje finansijskih instrumenata
MAS - 7259 Revizija javnog sektora
MAS - 7416 Računovodstvene informacije za donošenje odluka
DAS - 8216 Eksterni i interni nadzor poslovanja preduzeća
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Bojana Novićević Čečević

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 6 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: bojana.novicevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-612
Predmeti: OAS - 4034 Specijalna računovodstva
OAS - 4038 Upravljačko računovodstvo
OAS - 4071 Računovodstvo troškova
OAS - 4431 Računovodstvo finansijskih institucija
MAS - 7210 Menadžment performansi
MAS - 7226 Strategijsko upravljačko računovodstvo
MAS - 7416 Računovodstvene informacije za donošenje odluka
DAS - 8028 Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
DAS - 8222 Lean računovodstvo i upravljanje preduzećem
DAS - 8237 Savremene tendencije u upravljačkom računovodstvu
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jelena Stanković

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 28 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: jelenas@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-656
Predmeti: OAS - 4039 Poslovne finansije
OAS - 4051 Međunarodno poslovno finansiranje
OAS - 4078 Upravljanje rizikom i osiguranje
MAS - 7025 Strategijski finansijski menadžment
MAS - 7366 Upravljanje rizikom
DAS - 8029 Finansijska strategija korporativnih preduzeća
DAS - 8249 Upravljanje korporativnim finansijama
DAS - 8250 Upravljanje rizicima održivosti u finansijama i osiguranju
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jovica Stanković

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 25 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: jovica.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-681
Predmeti: OAS - 4062 Informatika
OAS - 4067 Elektronsko poslovanje
MAS - 7229 Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
MAS - 7258 Poslovni informacioni sistemi
MAS - 7329 Upravljanje elektronskim poslovanjem
MAS - 7414 Programiranje za poslovne primene 2
MAS - 7424 Dizajn istraživanja i tehnike vizuelizacije podataka
MAS - 7425 Napredna analitika velikih podataka
MAS - 7434 Akvizicija podataka u poslovnoj inteligenciji
DAS - 8007 Informacioni sistemi u ekonomiji
DAS - 8235 Razvoj informacionih sistema
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ivana Marković

Zvanje: docent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II 28 drugi sprat
Konsultacije: petak 12:00-14:00
e-mail: ivana.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-656
Predmeti: OAS - 4062 Informatika
OAS - 4067 Elektronsko poslovanje
MAS - 7329 Upravljanje elektronskim poslovanjem
MAS - 7358 Poslovni informacioni sistemi
DAS - 8007 Informacioni sistemi u ekonomiji
DAS - 8235 Razvoj informacionih sistema
Biografija: Cirriculum vitae

Ivana Marjanović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: MS 7 prizemlje
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: ivana.veselinovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528655
Predmeti: OAS - 4006 Matematika
OAS - 4064 Operaciona istraživanja
OAS - 4065 Ekonomske funkcije
OAS - 4069 Finansijska i aktuarska matematika
OAS - 4510 Statistika
Biografija: Cirriculum vitae

Jovana Milenović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: V 1 peti sprat
Konsultacije: utorak 10:00-12:00
e-mail: jovana.milenovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4402 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4436 Teorija i analiza bilansa
OAS - 4439 Poslovne finansije
OAS - 4474 Revizija
OAS - 4538 Upravljačko računovodstvo
OAS - 4571 Računovodstvo troškova
OAS - 4578 Upravljanje rizikom i osiguranje

Slavica Pejić

Zvanje: predavač
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: II S 3 drugi sprat
Konsultacije: sreda 12:00-14:00
e-mail: slavica.pejic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-654
Predmeti: OAS - 4024 Francuski jezik I
OAS - 4032 Francuski jezik II
OAS - 4124 Francuski jezik III
OAS - 4132 Francuski jezik IV
OAS - 4499 Francuski jezik - drugi strani jezik
OAS - 4525 Francuski jezik 1
OAS - 4526 Francuski jezik 2
OAS - 4527 Francuski jezik 3
OAS - 4528 Francuski jezik 4
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17