Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Savet Ekonomskog fakulteta

O  D  L  U  K  A

o izboru članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Nišu

Rešenje o imenovanju članova Saveta izabranih od strane osnivača.

I

Za članove Saveta Ekonomskog fakulteta u Nišu – predstavnika nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta na mandatni period od četiri godine biraju se:

a) Iz strukture redovnih profesora

 1.   Dr  Dragan Petrović, redovni profesor
 2.   Dr  Snežana Radukić, redovni profesor
 3.   Dr  Vinko Lepojević, redovni profesor
 4.   Dr  Žarko Popović, redovni profesor
 5.   Dr  Marina Đorđević, redovni profesor
 6.   Dr  Dejan Đorđević, redovni profesor,
 7.   Dr  Igor Mladenović, redovni profesor,
 8.   Dr  Goran Milovanović, redovni profesor,
 9.   Dr  Tatjana Stevanović, redovni profesor,
 10.   Dr  Svetlana Sokolov Mladenović

b) Iz strukture vanrednih profesora

 1. Dr  Milica Đorđević, vanredni profesor

v) Iz strukture nenastavnog osoblja

 1. Milan Perković.

II

Za članove Saveta – predstavnika Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta u Nišu biraju se:

 1. Kristina Petrović, student master akademskih studija,
 2. Marina Georgievski, student osnovnih akademskih studija,
 3. Aleksandar Manasijević, student doktorskih akademskih studija.

Mandat članova Saveta predstavnika Studentskog parlamenta Fakulteta traje do izbora novog saziva Studentskog parlamenta. 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17