Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Nastavno-naučno veće Fakulteta

Nastavno-naučno veće Fakulteta čine svi nastavnici i saradnici.

Pri odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB bodova, u Veću i njegovim telima učestvuju i predstavnici studenata (studenti čine 20% članova).

Studentske predstavnike u Veće bira Studentski parlament.

Dekan Fakulteta je predsednik Veća po funkciji.

Veće u okviru svoje nadležnosti:

 1. predlaže Savetu Statut Fakulteta,
 2. predlaže Savetu finansijski plan Fakulteta,
 3. predlaže Savetu izveštaj o poslovanju i godišnji obračun Fakulteta,
 4. predlaže Savetu plan korišćenja sredstava za investicije,
 5. predlaže Savetu odluku o visini školarine,
 6. predlaže Savetu odluku o statusnoj promeni,
 7. predlaže Savetu program rada Fakulteta,
 8. donosi opšti akt i odgovarajuće odluke o upisu studenata,
 9. predlaže studijske programe za sve nivoe studija,
 10. predlaže odluku o raspisivanju konkursa za upis na studije,
 11. donosi odluke u postupku izrade doktorske disertacije,
 12. predlaže odluke o davanju saglasnosti za angažovanje nastavnika u drugoj visokoškolskoj ustanovi, u skladu sa opštim aktom Univerziteta,
 13. donosi odluku o angažovanju nastavnika u skladu sa članom 78 stav 3. Zakona,
 14. predlaže kandidate za rektora,
 15. donosi program naučnih istraživanja Fakulteta,
 16. donosi odluke o osnivanju ili ukidanju katedara,
 17. bira predstavnike Fakulteta u organe Univerziteta,
 18. razmatra godišnji izveštaj o ostvarivanju programa naučnih istraživanja,
 19. razmatra i priprema predloge o pitanjima o kojima odlučuje Savet,
 20. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17