Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Menadžment preduzeća (nast.plan 2013)

9. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Strategija rasta i razvoja preduzeća 4 5 ESPB bodova
2. Menadžment organizacionih promena 4 5 ESPB bodova
3. Strategijska kontrola preduzeća 4 5 ESPB bodova
4. Izborni 4 5 ESPB bodova
5. Izborni 4 5 ESPB bodova
6. Izborni 4 5 ESPB bodova
  UKUPNO 240 30 ESPB bodova

Izborni:

  1. Menadžment malih i srednjih preduzeća
  2. Upravljanje poslovnim procesima
  3. Ekonomija odlučivanja
  4. Međunarodni menadžment ljudskih resura
  5. Poslovna etika
  6. Sociologija rada
  7. Upravljanje kvalitetom

10. semestar

  PREDMETI Nedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad
(vezan za smer)
20 10 ESPB bodova
2. Diplomski rad (master rad)   20 ESPB bodova
  UKUPNO 20 30 ESPB bodova

Trajanje studija: jedna godina - 2 semestra (program nosi 60 ESPB bodova).

Akademski naziv: Akademski naziv diplomirani sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz oblasti menadžmenta u preduzeću.

Vizija programa-smera
Diplomske (master) studije na smeru Menadžment preduzeća organizuju se sa ciljem da pripreme i osposobe studente za ovladavanje metodologijom naučnoistraživačkog rada i za rešavanje složenih teorijskih i praktičnih problema iz oblasti upravljanja preduzećima i drugim organizacijama. Master studije su koncipirane tako da imaju dvojaku namenu. Prvo, budući da sa napretkom u karijeri, dolazi do većih odgovornosti u vođenju zaposlenih i upravljanju organizacijom, odnosno u koordinisanju složenih poslovnih aktivnosti, studije omogućavaju sadašnjim i potencijalnim menadžerima u privredi i drugim delatnostima uspešno obavljanje njihove funkcije. Drugo, namenjene su naučnom usavršavanju naučnog podmlatka na univerzitetima, institutima i drugim naučnoistraživačkim organizacijama. Namera je da se stvori nukleus naučnoistraživačkih aktivnosti i mesto stalnih inovacija znanja ekonomista u ovom delu jugoistočne Srbije.

Cilj programa-smera
Master studije obezbeđuju sticanje solidnog fonda savremenih znanja i veština za realizaciju i upravljanje različitim organizacijama i oblicima biznisa. Takođe, obezbeđeno je usklađivanje nastavnih procesa i istraživačkih aktivnosti, pa se studenti osposobljavaju za aktivno uključivanje u rad na projektima i rešavanje praktičnih problema. Master studije na smeru Menadžment preduzeća nude teorijska i praktična znanja i veštine iz oblasti:
• Menadžmenta organizacionih promena
• Strategija rasta i razvoja preduzeća
• Upravljanja lancima snabdevanja
• Biznis marketinga
• Upravljanja kvalitetom
• Ekonomije odlučivanja
• Sistema strategijske kontrole performansi.

Kompetencije
Kompetencije koje diplomirani student master studija stiče obezbeđuju dovoljno potrebnih menadžerskih znanja i veština za uspešno upravljanje i vođenje preduzeća, banaka, ustanova, javnih službi, vladinih institucija i ostalih organizacija. Studenti se osposobljavaju za rešavanje svih problema organizacije i menadžmenta, za projektovanje i transformaciju organizacije. Koristeći brojne izvore informacija, savremene tehnologije i inovativne edukativne metode, diplomirani studenti master studija će razviti sposobnosti i veštine da donose efektivne menadžerske odluke. Pored toga, diplomirani studenti ovih master studija će biti osposobljeni za naučnoistraživački rad u velikim preduzećima, privrednim komorama, ministarstvima i kao naučni podmladak u visokoškolskim i naučnim institucijama. Njihova uloga kao konsultanata za menadžment i organizaciju, kao menadžera organizacione transformacije i projektanata organizacije, poslovnih savetnika, internih i eksternih analitičara i kao naučnoistraživačkih kadrova nesumnjivo će doprineti razvoju ovog dela Srbije i šire.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17