Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Pripremna nastava i tehnike polaganja

Fakultet svake godine organizuje pripremnu nastavu iz predmeta koji  se polažu na prijemnom ispitu. Kandidati koji žele da pohađaju pripremnu nastavu trebalo bi da uplate  na žiro račun Fakulteta (840-1683666-17) odgovarajući iznos.

Pripremna nastava organizuje se između završetka nastave u srednjoj školi i prijemnog ispita na Fakultetu (sredinom juna), a izvode je nastavnici i saradnici Fakulteta. Prijave za pohađanje pripremne nastave podnosiće se  u roku koji će biti naknadno objavljen u sredstvima javnog informisanja.

Tehnika polaganja prijemnog ispita

 • Prijemni ispit organizuje i sprovodi Komisija za upis studenata.
 • Prijemni ispit se polaže istog dana i u isto vreme iz oba predmeta koje je kandidat odabrao i prijavio.
 • Prijemni ispit iz oba predmeta traje 3 sata, (4 školska časa).
 • U toku ispita kandidat samostalno rešava sve zadatke i daje odgovore. Svako odstupanje od tih normi ili korišćenje nedozvoljenih sredstava povlači udaljavanje sa ispita.
 • Pitanja u testu su konstruisana na tri načina:
  • Zatvorena (sa datim modalitetima odgovora),
  • Otvorena (dato je samo pitanje, a ostavljen je prostor za odgovor) i
  • Kombinovana.

U prvom slučaju kandidati su dužni da pronađu tačne odgovore među ponuđenim modalitetima i da ih zaokruže. (Kod jednog pitanja može da bude jedan, dva ili više tačnih odgovora među ponuđenim modalitetima).

U drugom slučaju treba dati što precizniji i što kraći odgovor na postavljeno pitanje.

Pitanja kod kojih su vršene ispravke odgovora, odnosno gde se ne može videti jasan i nedvosmislen odgovor - neće se uzeti u obzir.

Prostor za pitanja na koja kandidat nije dao odgovor obavezno se precrtava dijagonalnom linijom.

Nakon završetka ispitnog zadatka, zadatak se šifrira i tako šifriran ocenjuje od strane ispitne komisije. Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita sa sobom   ponesu ličnu kartu ili pasoš.

U prilogu na kraju ove brošure dati su tekstovi ispitnih zadataka sa prijemnih ispita u prethodnim godinama, kao i literatura za pripremanje prijemnog ispita.

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17