Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

O master studijama

Završetkom master akademskih studija na Ekonomskom fakultetu u Nišu i odbranom diplomskog (master) rada stiče se akademski naziv master ekonomista.

Studijski program Ekonomija, na master akademskim studijama, je namenjen studentima koji žele da, posle završetka osnovnih akademskih studija, nastave dalje školovanje kako bi stekli nova i produbili postojeća znanja iz oblasti opšte ekonomije; računovodstva, revizije i finansijskog upravljanja; finansija, bankarstva i osiguranja; menadžmenta ili iz oblasti međunarodnog poslovanja.

  • Modul Opšta ekonomija je namenjen studentima koji žele da dublje prouče makro i mikroekonomsku analizu i da se osposobe za rešavanje problema privrednog razvoja.
  • Modul Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje namenjen je studentima koji žele da se bave visokostručnim poslovima u oblasti računovodstva, revizije i finansijskog upravljanja u svim sektorima privrede kao i primenom računovodstvenih informacija za upravljanje preduzećima i drugim profitnim i neprofitnim organizacijama.
  • Modul Finansije, bankarstvo i osiguranje obezbeđuje visokostučna znanja u oblastima javnih finansija, monetarne teorije i politike, funkcionisanja finansijskih institucija, tržišta i instrumenata.
  • Modul Menadžment preduzeća je koncipiran tako da doprinese dubljem sistematskom proučavanju problematike menadžmenta i promovisanju znanja, kvaliteta i inovativnosti, čime bi se stvorilo jezgro visokostručnih kadrova sposobnih da efektivno i efikasno upravljaju preduzećima (u privatnom i državnom sektoru i to kako velikih, tako i malih i srednjih preduzeća, bez obzira na granu delatnosti).
  • Svrha modula Marketing jeste produbljivanje znanja i kompetencija iz oblasti marketinga, strategijskog upravljanja, menadžmenta i kreativnog poslovnog odlučivanja za upravljanje tržišno orijentisanim preduzećem.
  • Modul Međunarodni menadžment je koncipiran tako da omogućava dalje sticanje i produbljivanje znanja iz oblasti najopštijih ekonomskih, ali i specifičnih menadžerskih i organizacionih znanja u oblasti poslovanja sa inostranstvom.
  • Modul Menadžment u turizmu omogućava produbljivanje kvantitativnih i kvalitativnih saznanja iz oblasti turizma, kao i delatnosti koje direktno i indirektno učestvuju u razvoju turizma.

Detaljna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 018/528-667 kod stručnog saradnika ili na e-mail: master@eknfak.ni.ac.rs.


Uslovi za upis na diplomske akademske studije

Na master akademske studije mogu se upisati:

  • lica koja su završila osnovne akademske studije na ekonomskom fakultetu i ostvarila 240 ESPB bodova kao i lica koja su završila osnovne studije na ekonomskom fakultetu po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju;
  • lica koja su završila osnovne akademske studije na neekonomskim fakultetima i ostvarila 240 ESPB bodova, pod uslovom da polože prijemni ispit;
  • lica koja su završila osnovne studije na neekonomskim fakultetima, po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, pod uslovom da polože prijemni ispit

Strani državljanin može da se upiše na Studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, pod uslovom da dostavi nostrifikovanu diplomu o završenim prethodnim studijama, pruži dokaz o znanju srpskog jezika i ako je zdravstveno osiguran.

Bliži kriterijumi za rangiranje kandidata i lista predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu dati su u Pravilniku o upisu studenata na master akademske studije Ekonomskog fakulteta u Nišu (dostupan u službi za master studije Fakulteta i na sajtu Fakulteta www.eknfak.ni.ac.rs/src/Master-studije.php#preuzmite

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17