Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Naučno-istraživački rad - Centar za ekonomska istraživanja

Naučno-istraživački rad na Ekonomskom fakultetu u Nišu realizuje se preko Centra za ekonomska istraživanja. Intencija je da se naučno-istraživački rad na Fakultetu organizuje po ugledu na razvijeni obrazovni, naučni i istraživački ambijent zemalja u okruženju, kao i zemalja članica Evropske unije. Individualni rad svakog nastavnika i saradnika pruža konkretan doprinos radu Centra, odnosu razvoju naučno-istraživačkog rada samog Fakulteta.

Jedan od osnovnih ciljeva rada Centra u narednom periodu jeste učiniti naučnoistraživački rad intenzivnijim, organizovanijim i obimnijim, i time ispuniti jedan od uslova za verifikovanje Fakulteta kao naučne ustanove. Takodje, razvoj naučnoistraživačkog podmlatka Fakulteta, studenata poslediplomskih, ali i osnovnih studija, i njihovo uključivanje u ovaj proces kao glavnih nosilaca, predstavlja bazični cilj istraživačkog rada Centra.

Centar za ekonomska istraživanja

Centar za ekonomska istraživanja u narednom periodu u okviru svoje delatnosti aktivnosti će usmeriti na:

 • nastavak realizacije projekta koje finansira Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije - nastavnici i saradnici Fakulteta uključeni su kao istraživači na projektima čiji su nosioci Ekonomski fakultet u Nišu, Ekonomski fakultet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Lešak, Ekonomski institut iz Beograda, Prirodnomatematički fakultet u Nišu;
 • uključivanje u rad novih projekata, na republičkom ili nivou lokalne samouprave;
 • nastavak realizacije projekata finansiranih od strane medjunarodnih organizacija ili institucija (na primer TEMPUS). U okviru ove aktivnosti realizuju se studijski boravci naših nastavnika i saradnika na univerzitetima zemalja članica Evropske unije – partnerima na projektima;
 • izradu i prijavljivanje novih projekata – medjunarodnih i od nacionanog značaja;
 • izradu studijskih projekata u okviru registrovane delatnosti Fakulteta;
 • primenjena i razvojna istraživanja;
 • uspostavljanje i razvijanje saradnje u okviru programa ’Erasmus-mundus’ i organizovanje mobilnosti studenata;
 • uspostavljanje saradnje sa istraživačkim institucijama Univerziteta u Nišu, u cilju unapredjenja efikasnosti poslovanja privrednih subjekata i ustanova na teritoriji Republike Srbije;
 • organizovanje naučnih konferencija, pre svega medjunarodnog karaktera;
 • organizovanje savetovanja i instruktivnih seminara, samostalno i/ili u saradnji sa drugim institucijama, za korisnike koji obavljaju različite delatnosti, pre svih u oblasti carinskog i fiskalnog sistema, telekomunikacija, zdravstvenog osiguranja, i slično. Svrha edukativnih seminara je inoviranje znanja njihovih polaznika iz oblasti ekonomskih nauka;
 • konsalting usluge.

Cilj realizacije programa rada Centra za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Nišu je postizanje njegove konkurentnosti na tržištu, kao permanentne istraživačke jedinice od značaja posebno za Grad Niš i Region.

Stručni organ Centra je Veće Centra za ekonomska istraživanja koje se sastoji od 11 članova.

U sastav Veća Centra za ekonomska istraživanja ulaze:

 • po dva predstavnika sa svake katedre (jedan nastavnik i jedan saradnik);
 • prodekan za naučni rad,
 • dva predstavnika studenata.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17