Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Izveštaji komisije za izbor nastavnika i saradnika

Napomena: Izveštaji za izbor nastavnika su dostupni javnosti u biblioteci Fakulteta 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja, a za izbor saradnika 15 dana.

11.12.2023. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Opšta ekonomska teorija.
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2023/1211-Izvestaj.pdf    Oglas

04.11.2023. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor saradnika u nastavi u zvanje asistent sa doktoratom na Ekonomskom fakultetu u Nišu, za užu naučnu oblast Privredni razvoj i ekonomska politika.
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2023/1104-Izvestaj.pdf

04.10.2023. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor ili docent za užu naučnu oblast Finansije, bankarstvo i osiguranje (predmeti: Finansijski sistem i finansijske institucije, Bankarski menadžment, Finansijska tržišta i Bankarstvo).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2023/1004-Izvestaj.pdf    Oglas

27.09.2023. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaje Komisija za izbor za izbor saradnika u zvanje asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast:
- Matematika i statistika u ekonomiji

27.09.2023. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaje Komisija za izbor za izbor saradnika u zvanje asistent za užu naučnu oblast:
- Međunarodna ekonomija
- Poslovno upravljanje
- Poslovno upravljanje
- Poslovno upravljanje
- Trgovinsko pravo
- Računovodstvo, revizija i poslovne finansije
- Finansije, bankarstvo i osiguranje

07.03.2023. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor ili docent za užu naučnu oblast Računovodstvo, revizija i poslovne finansije (predmeti: Poslovne finansije, Upravljanje rizikom i osiguranje, Strategijski i finansijski menadžment i Upravljanje rizikom).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2023/0307-Izvestaj.pdf    Oglas

21.09.2022. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaje Komisija za izbor za izbor saradnika u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast:
a) Međunarodna ekonomija www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj1.pdf
b) Poslovno upravljanje www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj2.pdf
v) Poslovno upravljanje www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj3.pdf
g) Poslovno upravljanje www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj4.pdf
d) Trgovinsko pravo www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj5.pdf
đ) Računovodstvo, revizija i poslovne finansije www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj6.pdf
e) Finansije, bankarstvo i osiguranje www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0921-Izvestaj7.pdf

04.05.2025. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor ili docent za užu naučnu oblast Poslovna informatika (predmeti: Informatika, Elektronsko poslovanje, Upravljanje elektronskim poslovanjem i Poslovni informacioni sistemi).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2022/0504-Izvestaj.pdf    Oglas

24.12.2021. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor ili docent za užu naučnu oblast Privredni razvoj i ekonomska politika (predmeti: Ekonomika industrije, Industrijski menadžment, Ekonomika turizma i Regionalna ekonomija).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2021/1224-Izvestaj.pdf    Oglas

23.12.2021. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor ili docent za užu naučnu oblast Računovodstvo, revizija i poslovne finansije (predmeti: Upravljačko računovodstvo, Računovodstvo troškova, Računovodstvo finansijskih institucija, Strategijsko upravljačko računovodstvo i Menadžment performansi).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2021/1223-Izvestaj.pdf    Oglas

21.12.2021. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor ili docent za užu naučnu oblast Računovodstvo, revizija i poslovne finansije (predmeti: Finansijsko računovodstvo, Revizija, Revizija javnog sektora i Računovodstveno vrednovanje finansijskih instrumenata).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2021/1221-Izvestaj.pdf    Oglas

01.10.2021. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor ili docent za užu naučnu oblast Finansije, bankarstvo i osiguranje (predmeti: Finansijski sistem i finansijske institucije, Bankarski menadžment, Finansijska tržišta i Bankarstvo).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2021/1001-Izvestaj.pdf

28.05.2021. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Matematika i statistika u ekonomiji (predmeti: Operaciona istraživanja. Finansijska i aktuarska matematika, Teorija odlučivanja, Aktuarsko modeliranje).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2021/0528-Izvestaj.pdf

27.05.2021. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Privredni razvoj i ekonomska politika (predmeti: Ekonomika trgovine, Trgovinski menadžment, Trgovinski marketing, Savremena trgovina).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2021/0527-Izvestaj.pdf

28.12.2020. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Poslovna informatika (predmeti: Informatika, Elektronsko poslovanje, Upravljanje elektronskim poslovanjem i Poslovni informacioni sistemi).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1228-Izvestaj.pdf

18.12.2020. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Ekonomska geografija (predmeti: Ekonomska geografija, Regionalna geografija sveta, Turistička geografija sa osnovama turizma, Valorizacija turističkog potencijala i Turizam i životna sredina).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1218-Izvestaj.pdf

17.12.2020. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Poslovno upravljanje (predmeti: Planiranje i politika preduzeća, Strategijski menadžment, Upravljanje proizvodnjom, Poslovna strategija, Upravljanje poslovnim procesima i Strategija rasta i razvoja preduzeća).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1217-Izvestaj.pdf

10.12.2020. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Poslovno upravljanje (predmeti: Strategijski menadžment logistike, Upravljanje kanalima distribucije, Kanali marketinga, Međunarodna logistika, Upravljanje lancima snabdevanja i Riversna logistika).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1210-Izvestaj.pdf

16.11.2020. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Privredni razvoj i ekonomska politika (predmeti: Nacionalna ekonomija, Ekonomska politika, Makroekonomska teorija i politika i Makroekonomska politika i privredni razvoj)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1116-Izvestaj.pdf

06.11.2020. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaje Komisija:
a) za izbor saradnika u zvanje asistent za užu naučnu oblast Privredni razvoj i ekonomska politika
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1106-Izvestaj-A.pdf
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1106-Izvestaj-A1.pdf
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1106-Izvestaj-A2.pdf
b) za izbor saradnika u zvanje asistent za užu naučnu oblast Matematika i statistika u ekonomiji.
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1106-Izvestaj-B.pdf
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/1106-Izvestaj-B1.pdf

14.02.2020. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaje Komisija:
a) za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Matematika i statistika u ekonomiji (predmeti: Statistika, Statistička analiza u marketingu, Statistička kontrola kvaliteta
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/0214-Izvestaj1.pdf
b) za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Računovodstvo, revizija i poslovne finansije (predmeti: Upravljačko računovodstvo, Računovodstvo troškova, Računovodstvo finansijskih institucija, Strategijsko upravljačko računovodstvo i Menadžment performansi).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/0214-Izvestaj2.pdf
v) za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Opšta ekonomska teorija (predmeti: Osnovi ekonomije, Politička ekonomija, Društvena ekonomika).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2020/0214-Izvestaj3.pdf

21.11.2019. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast Romanistika (predmet Francuski jezik).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/1120-Izvestaj.pdf

04.11.2019. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Privredni razvoj i ekonomska politika (predmeti: Nacionalna ekonomija i Ekonomska politika).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/1104-izvestaj.pdf

17.05.2019. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaje Komisija:
a) za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Mikroekonomija (predmeti: Mikroekonomija, Teorija i politika cena i Mikroekonomska analiza)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-1-Izvestaj.pdf
b) za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Poslovno upravlјanje (predmeti: Upravlјanje resursima preduzeća, Preduzetništvo, Upravlјanje poslovnim procesima i Poslovna etika)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-2-Izvestaj.pdf
v) za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Poslovno upravlјanje (predmeti: Preduzetništvo, Osnovi menadžmenta, Menadžment malih i srednjih preduzeća i Poslovna etika
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-3-Izvestaj.pdf
g) za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Matematika i statistika u ekonomiji (predmeti: Statistika, Statistička analiza u marketingu i Statistička kontrola kvaliteta)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-4-Izvestaj.pdf
za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Finansije, bankarstvo i osiguranje (predmeti: Monetarna ekonomija, Javne finansije i Monetarni i fiskalni menadžment)
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0517-5-Izvestaj.pdf

24.01.2019. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje redovni ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Računovodstvo, revizija i poslovne finansije (predmeti: Finansijsko računovodstvo i Specijalni bilansi).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2019/0124-Izvestaj.pdf

22.10.2018. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent za užu naučnu oblast Finansije, bankarstvo i osiguranje (predmeti: Bankarski menadžment, Finansijska tržišta, Finansijski sistem i finansijske institucije i Bankarstvo).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2018/1022-Izvestaj.pdf

19.10.2018. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni ili redovni profesor za užu naučnu oblast Računovodstvo, revizija i poslovne finansije (predmeti: Teorija i analiza bilansa, Revizija i Revizija javnog sektora).
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2018/1018-Izvestaj.pdf

13.07.2018. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Informatika, informatika i kibernetika u ekonomiji (predmeti: Informatika i Elektronsko poslovanje).
Izveštaj Komisije dostupan je na linku:
www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2018/Izvestaj_izborDocentInformatika.pdf

02.06.2018. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni ili redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Privredni razvoj i ekonomska politika (predmeti: Agrarni menadžment, Menadžment u turizmu, Agrarna politika i Turizam i životna sredina).

01.06.2018. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni ili redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Makroekonomija, (predmeti: Makroekonomija, Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja, Makroekonomska politika i privredni razvoj i Makroekonomija otvorene privrede).

24.04.2018. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni ili redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Opšta ekonomska teorija, (predmeti: Ekonomske doktrine, Ekonomika tranzicije i Savremene ekonomske teorije).

14.12.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni ili redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Međunarodna ekonomija, (predmeti: Međunarodna ekonomija, Menadžment u spoljnoj trgovini i Međunarodne finansije).

22.11.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni ili redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Poslovno upravljanje (predmeti: Upravljanje resursima preduzeća, Upravljanje ljudskim resursima i Međunarodni menadžment ljudskih resursa).

06.07.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Informatika, informatika i kibernetika u ekonomiji (predmeti: Informatika i Elektronsko poslovanje).
Izveštaj Komisije dostupan je na linku: www.eknfak.ni.ac.rs/dl/Izvestaj-Komisije-2017-07-06.pdf.

07.04.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Poslovno upravljanje (predmeti: Marketing, Ponašanje potrošača, Marketing komuniciranje, Relacioni marketing i Marketing usluga).

03.02.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Filozofija (predmeti: Osnovi filozofije i Filozofija ekonomije).

26.01.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Sociologija (predmet Sociologija).

17.01.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Poslovno upravlјanje (predmeti: Marketing, Ponašanje potrošača i Marketing komuniciranje).

13.01.2017. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Poslovne finansije, računovodstvo i revizija (predmeti: Finansijsko računovodsvo i Revizija).

23.12.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Poslovne finansije, računovodstvo i revizija (predmeti: Upravljačko računovodstvo, Računovodstvo troškova, Računovodstvo finansijskih institucija i Specijalna računovodstva).

23.12.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Privredni razvoj i ekonomska politika (predmeti: Ekonomika industrije, Industrijski menadžment i Ekonomika turizma).

05.11.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Finansije, bankarstvo i osiguranje (predmeti: Bankarski menadžment, Finansijski sistem i finansijske institucije i Finansijska tržišta).

01.11.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Poslovne finansije, računovodstvo i revizija (predmeti: Poslovne finansije i Upravljanje rizikom i osiguranje).

04.10.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent ili vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Privredni razvoj i ekonomska politika (predmeti: Ekonomika trgovine, Trgovinski menadžment, Trgovinski marketing i Internacionalizacija maloprodaje).

13.09.2016. Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu stavlјa na uvid javnosti Izveštaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docent ili vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Ekonomska statistika, primena matematičkih i statističkih metoda u ekonomskim istraživanjima (predmeti: Operaciona istraživanja, Finansijska i aktuarska matematika i Teorija odlučivanja).

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17