Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Službe Fakulteta

Kvalitetno obavljanje obrazovne i naučne delatnosti podržano je radom odgovarajućih stručnih službi Fakulteta, koje su organizovane u okviru Sekretarijata Fakulteta.

Sekretarijat u svome sastavu ima sledeće stručne službe:

  1. stručnu službu za opšte poslove,
  2. stručnu službu za studentska i nastavna pitanja,
  3. stručnu službu za materijalno-finansijsko poslovanje,
  4. stručnu službu Instituta za ekonomska istraživanja i
  5. stručnu službu biblioteke sa čitaonicom i dokumentacijom.

Rad svih službi je regulisan standardima i procedurama za obezbeđenje kvaliteta. Tim standardima je definisan način rešavanja svih problema koji se mogu javiti u procesu nastave, prijave i polaganja ispita, dobijanja studentskog kredita itd. Svi standardi za obezbeđenje kvaliteta se mogu dobiti u biblioteci, a nalaze se se i na sajtu Fakulteta.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17