Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Dokumentacija potrebna za upis na Fakultet

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose sledeću dokumentaciju:

 1. prijavu za konkurs (kupuje se na skriptarnici)
 2. izvod iz matične knjige rođenih
 3. svedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja (original)
 4. svedočanstvo (diplomu) o završnom ispitu (original)
 5. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (na pomenuti broj žiro računa u odgovarajućem iznosu).
 6. dokaz o uplati naknade za polaganje dopunskih ispita (uplata se vrši u odgovarajućem iznosu na žiro račun Ekonomskog fakulteta u Nišu br. 840-1683666-17)

Kandidati su dužni da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Dokumentacija potrebna za upis kandidata koji su primljeni na konkurs

Upis kandidata koji su primljeni na konkurs vrši se podnošenjem sledeće dokumentacije - obrazaca:

 1. originalna dokumenta (već dostavljena prilikom prijavljivanja)
 2. dva obrasca ŠV-20 (kupuje se na skriptarnici)
 3. indeks (kupuje se na skriptarnici)
 4. matični list (kupuje se na skriptarnici)
 5. 2 fotografije formata 4 x 6 cm
 6. dokaz o uplati naknade za studije (ako plaćaju školarinu).
 7. semestralna uplata.
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17