Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Ciljevi master studija

Studijski program Ekonomija, na diplomskim akademskim (master) studijama, ima za cilj da pruži studentima maksimalna stručna i teorijska znanja kojima se mogu rešavati najsloženiji konkretni ekonomski problemi iz oblasti:

  •  makro i mikroekonomske analize, privrednog razvoja, ekonomske politike, ekonomske teorije;
  •  finansijskog upravljanja, interne revizije, eksterne revizije, organizacije računovodstvenog informacionog sistema;
  •  finansija, bankarstva i rada osiguravajućih društva;
  •  menadžmenta preduzeća (menadžmenta kao procesa sa potprocesima planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole; upravljanja poslovnim funkcijama i poslovnim procesima; korporativnog upravljanja, upravljanja ljudskim resursima i intelektualnim kapitalom preduzeća;), marketinga (sposobnost upravljanja i kreativnog poslovnog razmišljanja; implementiranja poslovnih strategija, realizacije i primene rezultata istraživanja tržišta, tržišnog komuniciranja i stvaranja dobrih odnosa s javnošću i dr.)
  •  međunarodnog menadžmenta (međunarodne ekonomije, međunarodnih finansija, međunarodnog marketinga) i
  •  menadžmenta u turizmu (regionalnog aspekta turizma u svetu i našoj zemlji, razvojnih procesa, metoda i kriterijuma odlučivanja u turizmu).
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17