Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Finansije, bankarstvo i osiguranje

9. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Bankarstvo 4 6 ESPB bodova
2. Monetarni i fiskalni menadžment 4 6 ESPB bodova
3. Izborni 4 6 ESPB bodova
4. Izborni 4 6 ESPB bodova
5. Izborni 4 6 ESPB bodova
  UKUPNO 20 30 ESPB bodova

Izborni:

  1. Strategijski finansijski menadžment
  2. Međunarodne finansije
  3. Bankarsko pravo
  4. Mikrostruktura finansijskih tržišta
  5. Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
  6. Trgovinski marketing

 

10. semestar

  PREDMETI Nedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad
(vezan za smer)
20 10 ESPB bodova
2. Diplomski rad (master rad)   20 ESPB bodova
  UKUPNO 20 30 ESPB bodova

Trajanje studija: jedna godina - 2 semestra (program nosi 60 ESPB bodova).

Akademski naziv: Akademski naziv diplomirani sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja - master.

Vizija programa
Studijski program obezbeđuje dogradnju osnovnog fonda znanja stečenog na osnovnim akademskim studijama u oblastima javnih finansija, monetarne teorije i politike, funkcionisanja finansijskih institucija, tržišta i instrumenata.

Cilj programa
Znanja koja se stiču na diplomskim akademskim studijama omogućiće studentu direktniji i brži put ka menadžerskim pozicijama, jer će mu stvoriti prednosti koje proističu iz raspolaganja visokospecijalizovanim znanjima. Mogućnost da se kroz finalnu izradu rada usmerava u određenu oblast biće korisna za dalje oblikovanje njegovog obrazovnog profila, koji se može prilagoditi potrebama institucije u kojoj radi ili želi da raditi. Od studenata se očekuje da najveći broj bude angažovan u biznisu, tj. u finansijskim institucijama, bankama, osiguranjima, investicionim i penzionim fondovima, ali, jednako i na odgovornim pozicijama u regulativnim i kontrolnim organima, stručnim i savetodavnim telima specijalizovanih ogranaka državne administracije, profesionalnih asocijacija i njihovih organa.

Kompetencije
Studenti stiču znanja korisna za obavljanje visokostručnih, upravljačkih i analitičkih poslova iz širokog područja finansija. Od studenata se očekuje da po završetku školovanja budu eksperti za rad u najrazličitijim organizacijama koje posluju na finansijskom tržištu. Diplomske studije osposobljavaju studente za samostalna istraživanja, izradu projektnih poslova, rešavanje upravljačkih problema i kreiranje procedure. Diplomske studije su istovremeno i značajan korak u razvoju naučne karijere studenta, pa tako krug potencijalnih poslova može biti proširen i na razne pozicije u istraživačkim i razvojnim odeljenjima finansijskih institucija, naučnoistraživačkim institutima ili visokoobrazovnim institucijama.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17