Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Ostvarivanje nastavnog plana

Nastavni plan na Ekonomskom fakultetu se ostavruje putem predavanja i vežbi, konsultativne nastave, seminarske nastave, stručne prakse i seminarskog rada.

Predavanja i vežbe

Predavanja i vežbe počinju 1. oktobra, a završavaju se 30. maja naredne godine.

Studenti su obavezni da pohađaju časove predavanja i vežbi.Prisustvo studenta predavanjima i vežbama potvrđuje predmetni nastavnik potpisom u indeksu. Bez ovog potpisa student ne može overiti semestar.

Veće Fakulteta za svaku školsku godinu utvrđuje za svaki predmet iz nastavnog plana, udžbenik, skriptu i drugu obaveznu literaturu.

Potrebna literatura može se nabaviti kupovinom u skriptarnici Fakulteta ili učlanjenjem u biblioteku Fakulteta.

Konsultacije

Nastavnici i saradnici organizuju konsultacije kao pomoć studentima u savladavanju i utvrđivanju pređenog gradiva, za proveravanje znanja i objašnjenje pojedinih pojmova. Termini konsultacija istaknuti su na oglasnoj tabli Fakulteta i kabinetu nastavnika.

Seminarska nastava

Studenti su obavezni da na prvoj godini urade i dva seminarska rada. Potvrda o položenim ispitima i urađenim seminarskim radovima se podnosi prilikom upisa druge godine. Potvrdu predstavljaju unete ocene i ESPB u indeks.

Radom seminarske nastave rukovodi predmetni nastavnik ili saradnik. Uspešno urađen seminarski rad ocenjuje se sa "prihvaćen" i podaci o radu evidentiraju se u indeksu.

Stručna praksa

Na četvrtoj godini studija organizuje se stručna praksa, koja se izvodi u preduzeću, odnosno ustanovi, pod rukovodstvom predmetnog nastavnika.

Stručnu praksu studenti obavljaju za vreme zimskog raspusta, između VII i VIII semestra. Studenti na stručnoj praksi provode 10 radnih dana, u okviru koje obrađuju prethodno zadatu temu.

Pre overe VIII semestra predmetni nastavnik, potpisom u indeksu, potvrđuje da je student uredno pohađao stručnu praksu.

Završni rad

Student je obavezan da na kraju studija napiše i odbrani završni rad.

Student može uzeti temu završnog rada počev od VIII semestra. Prijava teme završnog rada obavlja se na posebnom obrascu koji se dobija u stručnoj službi za studentska pitanja. Naziv teme završnog rada i komisiju pred kojom se brani završni rad određuje predmetni profesor u dogovoru sa šefom Katedre.

Student koji izvrši sve nastavne obaveze i izradi završni rad, podnosi završni rad mentoru. Na predlog mentora zakazuje se odbrana završnog rada. Odbrana završnog rada je javna. Nakon javne odbrane završnog rada se izdaje potvrda o diplomiranju u roku od 7 dana, a dva puta godišnje Fakultet organizuje svečanu dodelu diploma.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17