Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Asistenti

Ivana Ilić

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II anex 5 drugi sprat
Konsultacije: utorak 10:00-12:00
e-mail: ivana.ilic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018
Predmeti: OAS - 4009 Nacionalna ekonomija
OAS - 4041 Ekonomika industrije
OAS - 4046 Agrarni menadžment
OAS - 4049 Regionalna geografija sveta
OAS - 4053 Menadžment u turizmu
OAS - 4055 Ekonomika turizma
OAS - 4060 Ekonomska politika
OAS - 4077 Industrijski menadžment
OAS - 4553 Menadžment u turizmu i hotelijerstvu
Biografija: Cirriculum vitae

Ivana Marjanović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: MS 7 prizemlje
Konsultacije: ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: ivana.veselinovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528655
Predmeti: OAS - 4006 Matematika
OAS - 4064 Operaciona istraživanja
OAS - 4065 Ekonomske funkcije
OAS - 4069 Finansijska i aktuarska matematika
OAS - 4510 Statistika
Biografija: Cirriculum vitae

Sandra Milanović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II anex 4 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 14:00-16:00
e-mail: sandra.milanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-652
Predmeti: OAS - 4447 Strategijski menadžment
OAS - 4479 Upravljanje ljudskim resursima
OAS - 4482 Kanali marketinga
OAS - 4503 Ekonomika preduzeća
OAS - 4543 Poslovno planiranje
OAS - 4582 Upravljanje kanalima distribucije

Milica Ristić Cakić

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 1 peti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: milica.ristic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4437 Bankarski menadžment
OAS - 4440 Finansijska tržišta
OAS - 4461 Ekonomija javnog sektora
OAS - 4472 Trgovinski menadžment
OAS - 4512 Javne finansije
OAS - 4513 Monetarna ekonomija
OAS - 4514 Finansijski sistem i finansijske institucije

Milica Jovanović Vujatović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 11 drugi sprat
Konsultacije: sreda 15:00-17:00
e-mail: milica.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-633
Predmeti: OAS - 4445 Strategijski menadžment logistike
OAS - 4450 Međunarodni marketing
OAS - 4483 Međunarodna logistika
OAS - 4484 Upravljanje intelektualnim kapitalom
OAS - 4532 Upravljanje poslovnim performansama

Jovana Milenović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za računovodstvo, matematiku i informatiku
Kabinet: V 1 peti sprat
Konsultacije: utorak 10:00-12:00
e-mail: jovana.milenovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4402 Finansijsko računovodstvo
OAS - 4436 Teorija i analiza bilansa
OAS - 4439 Poslovne finansije
OAS - 4474 Revizija
OAS - 4538 Upravljačko računovodstvo
OAS - 4571 Računovodstvo troškova
OAS - 4578 Upravljanje rizikom i osiguranje

Ružica Petrović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: II 24 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: ruzica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-645
Predmeti: OAS - 4442 Privredno pravo
OAS - 4473 Pravo međunarodne trgovine
OAS - 4475 Pravo EU
OAS - 4476 Korporativno upravljanje
OAS - 4505 Ekonomska geografija
OAS - 4552 Turistička geografija sa osnovama turizma

Jelena Stanković

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za poslovno upravljanje
Kabinet: V 1 peti sprat
Konsultacije: sreda 14:00-16:00
e-mail: jelena.a.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4433 Marketing
OAS - 4468 Ekonomika trgovine
OAS - 4480 Ponašanje potrošača
OAS - 4486 Marketing komuniciranje
OAS - 4487 Upravljanje proizvodnjom
OAS - 4518 Mikroekonomija

Milan Kalinović

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za opštu ekonomsku teoriju
Kabinet: IV 18 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: milan.kalinovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-640
Predmeti: OAS - 4420 Međunarodna ekonomija
OAS - 4485 Menadžment u spoljnoj trgovini
OAS - 4501 Osnovi ekonomije
OAS - 4511 Makroekonomska teorija i politika
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17