Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Bolonjski proces na Ekonomskom fakultetu

Na osnovu primene Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije i standarda za akreditaciju koje je propisao Nacionalni savet za visoko obrazovanje u nastavni plan, režim studija i ukupno poslovanje Ekonomskog fakulteta u Nišu su ugrađena određena rešenja, bitno drugačija od dosadašnje prakse.

Rad studenata se meri kreditima (ESPB - evropski sistem prenosivih bodova). Jedan kredit (1ESPB) vredi 25 do 30 sati rada studenta (bilo da je reč o predavanjima, vežbama, samostalnom radu kod kuće, radu u grupi i sl.). U toku jedne školske godine student je dužan da osvoji 60 ESPB ili       30 ESPB po semestru). Nakon položenog ispita student osvaja odgovarajući broj ESPB koji je nezavistan od ocene. Dakle, student sa svim položenim ispitima sa prve godine ima ukupno 60 ESPB bez obzira da li ima sve desetke ili sve šestice na ispitima.

Na Ekonomskom fakultetu u Nišu svi ispiti su jednosemestralni,  nose 7 ESPB i imaju šest časova predavanja i vežbi.  Jedini izuzetak su strani jezici koji imaju fond od 2 časa i nose 2 ESPB. Krediti se takođe dobijaju i za seminarske radove, završni rad i stručnu praksu. Trećina predmeta je izborna što znači da student sam profiliše svoje obrazovanje prema ličnom opredeljenju.

Konačna ocena na ispitu se formira na osnovu ukupne aktivnosti studenta tokom semestra. Na osnovu pravilnika o polaganju ispita usvojenog od strane Nastavno naučnog veća Ekonomskog fakulteta u Nišu ocena zavisi od predispitnih i ispitnih aktivnosti koje ukupno nose 100 poena. Predispitne aktivnosti čine: predavanja, vežbe, kolokvijumi itd. One nose maksimalno 50 poena(predavanja nose 20 poena, vežbe 10 poena, a na kolokvijumu se može maksimalno osvojiti 20 poena). Student je obavezan da izađe i na ispit koji nosi maksimalno 50 poena. Struktura ocene prema poenima je sledeća:

OCENA

ZNAČENjE

BROJ POENA

5 (pet)

Nije zadovoljio

Manje od 55

6 (šest)

Dovoljan

55 - 64

7 (sedam)

Dobar

65 - 74

8 (osam)

Vrlo dobar

75 - 84

9 (devet)

Odličan

85 - 94

10 (deset)

izuzetan

95 - 100

Broj ESPB kredita određuje i maksimum obavezne literature iz koje se sprema ispit. Tako je pravilnikom o udžbenicima na Ekonomskom fakultetu u Nišu određen maksimalni obim literature (prema unapred definisanom formatu) od 450 strana. Profesori su takođe obavezni da daju spisak pitanja za ispit. Za upis druge godine studija je samofinansirajućim studentima neophodno da osvoje 37 ESPB. Studentima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije je (prema odluci Skupštine Republike Srbije iz oktobra 2008. godine) za upis naredne godine studija neophodno da ostvare 54 ESPB u školskoj 2009/2010 godini.

U okviru samoevaluacije na kraju svakog semestra studenti ocenjuju rad profesora u datom semestru. Ova ocena je bitna kako za samog profesora, tako i za Fakultet u procesu akreditacije.

Sve pomenute aktivnosti, kao i mnogo drugih su definisane standardima za obezbeđenje kvaliteta koje je nastavno naučno veće već usvojilo i koji su objavljeni na sajtu Fakulteta.Za studente su najznačajniji standardi za obezbeđenje kvaliteta nastave, standardi za obezbeđenje kvaliteta rada službe za studentska pitanja, pravilnik o polaganju ispita, pravilnik o radu biblioteke  itd.

Sistem kredita bi trebalo da omogući mobilnost studenata kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Tako student može da jedan ili više semestara završi na nekom drugom fakultetu, vrati  se na Ekonomski fakultet u Nišu i završi studije. Ova praksa se ubrzano uvodi jer naši studenti odlaze na studije u Francusku, Italiju, Sloveniju da bi završili jedan ili dva semestra, a najčešće je reč o master studijama. Mobilnost je podržana i projektima koje Ekonomski fakultet u Nišu realizuje sa drugim fakultetima iz zemlje i inostranstva. Trenutno su u toku  sledeći  TEMPUS projekti:

  • o reformi master studija (sa fakultetima iz Beča  (Austrija), Bratislave  (Slovačka ), Krakova i Žešova (Poljska) i Udina (Italija);
  • o bilateralnom master programu international business development sa visokom školom iz Klermon Ferana  (Francuska).
  • o naučnoj saradnji i razmeni studenata i profesora sa Ekonomskim fakultetom iz Venecije (Italija)

Ovi projekti otvaraju mogućnosti i za mobilnost studenata i njihovo usavršavanje u inostranstvu.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17