Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Međunarodni menadžment

9. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Međunarodne finansije 4 6 ESPB bodova
2. Bankarstvo 4 6 ESPB bodova
3. Izborni 4 6 ESPB bodova
4. Izborni 4 6 ESPB bodova
5. Izborni 4 6 ESPB bodova
  UKUPNO 20 30 ESPB bodova

Izborni:

  1. Pravo unutrašnjeg tržišta EU
  2. Relacioni marketing
  3. Agrarna politika
  4. Upravljanje kvalitetom
  5. Upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
  6. Upravljanje lancima snabdevanja

10. semestar

  PREDMETI Nedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad
(vezan za smer)
20 10 ESPB bodova
2. Diplomski rad (master rad)   20 ESPB bodova
  UKUPNO 20 30 ESPB bodova

Trajanje studija: jedna godina - 2 semestra (program nosi 60 ESPB bodova).

Akademski naziv: Akademski naziv diplomirani sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz oblasti međunarodnog menadžmenta - master.

Vizija programa-smera
Master program - smer Međunarodni menadžment je dugoročno orijentisan na održavanje i unapređivanje već stečene obrazovne konkurentske prednosti Ekonomskog fakulteta u Nišu u domenu upravljanja međunarodnim biznisom, na podlozi savremenih poslovnih i tržišnih koncepcija i pristupa.

Cilj programa-smera
Master Međunarodni menadžment, kao završni diplomski studijski program, nudi studentima unapređena i razvijena znanja, koncepcije, strategije i veštine savremenog upravljanja međunarodnim poslovnim operacijama, na podlozi marketing koncepcije. Studenti se osposobljavaju za kreiranje i ostvarivanje međunarodno relevantnog tržišnog uspeha. Cilj fokusiranih diplomskih studija iz međunarodnog biznisa, menadžmenta i marketinga je obezbeđivanje naučnoistraživačkog, akademskog i praktičnog osposobljavanja završnih univerzitetskih studenata za samostalno bavljenje istraživačkim, ekspertskim, konsultantskim i primenjenim aspektima međunarodnog biznisa, menadžmenta i marketinga. Ovaj cilj se postiže kombinacijom predavanja, interaktivnog, grupnog, kreativnog i seminarskog, kako akademskog tako i empirijsko-praktičnog, načina rada profesora i saradnika sa studentima.

Kompetencije
Kada završi ovaj studijski program, drugog ciklusa, student će biti osposobljen:
• Da učestvuje u realizaciji međunarodnih kooperativnih aranžmana
• Da sarađuje i upravlja realizacijom izvoznih i uvoznih poslova
• Da sarađuje i upravlja međunarodnim poslovnim operacijama van zemlje
• Da organizuje i realizuje istraživanje inostranih tržišta i okruženja
• Da učestvuje na raznim formama međunarodnih transfera tehnologije i znanja
• Da učestvuje u realizaciji projekata zajedničkih ulaganja, direktnih investicija i strategijskih alijansi
• Da zastupa interese kompanije na međunarodnim finansijskim tržištima
• Da posreduje u tokovima i odnosima međunarodnog biznisa
• Da kreira i realizuje konkurentnu politiku izvoznih cena
• Da pregovara i zaključuje međunarodne poslovne ugovore.

Završavanjem drugog ciklusa studijskog programa-smera Međunarodni menadžment, student stiče unapređena i razvijena znanja iz vitalnih i opredeljujućih aspekata međunarodnog biznisa, podržana komplementarnim bazičnim znanjima iz poslovne ekonomije i menadžmenta. Posebno izdvajamo sledeće uže-stručne poslovne kompetencije:
• Poznavanje međunarodnih institucionalnih, trgovinskih i finansijskih pretpostavki poslovanja
• Poznavanje izvoznih formi i aspekata međunarodnog poslovanja
• Poznavanje kooperativnih i investicionih formi i aspekata međunarodnog poslovanja
• Poznavanje funkcionalnih aspekata međunarodnog menadžmenta
• Poznavanje problematike operativne realizacije izvoznog i uvoznog posla
• Poznavanje tipova i primene međunarodnih poslovnih ugovora
• Poznavanje tehnika međunarodnog poslovnog pregovaranja.

Navedene užestručne poslovne kompetencije bi bile podržane dodatnim operativnim veštinama za koje bi studenti bili osposobljeni:
• Operativno – tehničke veštine međunarodnog poslovanja
• Veštine međunarodne poslovne korespondencije
• Kompjuterske veštine uz korišćenje Interneta u međunarodnim poslovima
• Prezentacione, pregovaračke, komunikativne i analitičke veštine
• Veštine multikulturnog prilagođavanja i interaktivnog delovanja
• Veštine komuniciranja na svetskim jezicima.

Studentu koji stekne diplomu ovog studijskog programa -smera potvrđuje se da je postao stručnjak za menadžment međunarodnog poslovanja. On bi bio osposobljen za sledeće poslove:
• istraživač i analitičar međunarodnog poslovnog i tržišnog okruženja,
• regionalni i country menadžer,
• samostalni menadžer inostranih klijenata,
• od saradnika do izvršnog rukovodioca međunarodnih poslovnih projekata,
• od saradnika do rukovodioca međunarodnih sajmova i izložbi,
• zastupnik i menadžer prodaje u inostranstvu,
• saradnik i rukovodilac izvoza ili uvoza,
• saradnik ili rukovodilac međunarodnih vezanih poslova (countertrade manager),
• saradnik i/ili rukovodilac partnerskih aranžmana sa inostranstvom,
• saradnik ili rukovodilac na poslovima investicija u inostranstvu,
• izvršni rukovodilac međunarodnih poslovnih operacija,
• stručnjak ili samostalni konsultant za: izvoz i uvoz, međunarodne partnerske aranžmane, zajednička ulaganja, direktne investicije u inostranstvu, međunarodno finansijsko i berzansko poslovanje, međunarodni biznis, menadžment i marketing.

Student sa diplomom ovoga profila, bi mogao uspešno da se snalazi radeći u privredi, kako proizvodnim tako i uslužnim preduzećima, međunarodno orijentisanim kompanijama koje imaju poslovne aktivnosti u inostranstvu, multinacionalnim i transnacionalnim kompanijama koje posluju u zemlji i inostranstvu, poslovnim aranžmanima, projektima i poduhvatima sa međunarodnim učešćem, koji se realizuju u zemlji, međunarodnim istraživačkim i konsultantskim firmama, na međunarodnim bankarskim i osiguravajućim poslovima, ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, ministarstvu za inostrane poslove, predstavništvima privrednih komora, poslovnih asocijacija i pojedinih kompanija u inostranstvu, međunarodnim neprofitnim i neprivrednim organizacijama, nacionalnim agencijama za promociju izvoza i direktnih investicija, kao i naučnoistraživačkim organizacijama i institucijama.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17