Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Naučni rad

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad na Ekonomskom fakultetu u Nišu realizuje se preko Centra za ekonomska istraživanja. Intencija je da se naučno-istraživački rad na Fakultetu organizuje po ugledu na razvijeni obrazovni, naučni i istraživački ambijent zemalja u okruženju, kao i zemalja članica Evropske unije. Individualni rad svakog nastavnika i saradnika pruža konkretan doprinos radu Centra, odnosu razvoju naučno-istraživačkog rada samog Fakulteta.

opširnije

Centar za izdavačku delatnost

Zadaci Centra za izdavačku delatnost, kao izdavačke jedinice su:

  • organizovanje svih poslova oko izdavanja časopisa "Ekonomske teme",
  • izdavanje udžbenika, monografija, stručne i naučne literature,
  • objavljivanje doktorskih disertacija, magistarskih teza i drugih naučnih i stručnih radova.

opširnije

Časopis "Ekonomske teme"

Ekonomski fakultet u Nišu preko Centra za izdavačku delatnost izdaje časopis Ekonomske teme. Časopis je, prema kategorizaciji Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, u kategoriji vodećeg časopisa nacionalnog značaja (M51). Časopis izlazi 4 puta godišnje.

opširnije

Naučni seminar

Radi aktivnijeg angažovanja nastavnika, saradnika i studenata u razmatranju društveno-ekonomskih problema i doprinosa njihovom rešavanju, Fakultet obrazuje Naučni seminar.

opširnije
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17