Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

CRCLEcon 2022-1-BG01-KA220-HED-000085464

Trostruki pristup cirkularnoj ekonomiji: perspektive akademske, poslovne i šire društvene zajednice

(eng. Trifold approach to circular economy: perspectives of academia, business and wider society)

Cirkularna ekonomija je održiva i obećavajuća alternativa trenutno preovlađujućem linearnom ekonomskom sistemu. Usled činjenice da u svetu postoje ograničeni resursi javlja se potreba za usvajanjem održivog ekonomskog sistema u kome održivi procesi moraju biti prioritet. Stoga, u ovom kontekstu ograničenih resursa, cirkularna ekonomija teži ekonomskom rastu samo ako se postigne na održiv način zadržavanjem resursa u zatvorenim ciklusima što je duže moguće.

S tim u vezi, projekat ima za cilj da istraži aspekte cirkularne ekonomije i održivog preduzetništva detaljno i iz različitih perspektiva – studenata, akademskog osoblja, poslovnih ljudi i društvenih aktivista. Projekat će predložiti vizuelizovane brošure rezimea o glavnim identifikovanim izazovima.

Opšti cilj projekta je da predstavi implikacije i uvede rešenja za izazove cirkularne ekonomije na prilagođen način okupljajući učenike iz različitih društvenih kategorija sa fokusom na one koji su obeshrabreni i zaostaju za svojim vršnjacima. Ovo će biti urađeno obezbeđivanjem materijala za obuku i organizovanjem niza odgovarajućih aktivnosti i zajedničkih radionica.

Specifični ciljevi projekta su:
- Istraživanje komponenti cirkularne ekonomije iz perspektive nastavnika
- Istraživanje komponenti cirkularne ekonomije iz perspektive studenata
- Istraživanje izazova cirkularne ekonomije za poslovanje i širu društvenu zajednicu

Učesnici projekta su:
- A. Tsenov Academy of Economics - Bugarska;
- Universitatea ARTIFEX din București - Rumunija;
- Istanbul esenyurt university - Turska;
- Univerzitet u Nišu – Srbija (kontakt osoba Maja Ivanović-Đukić).

Više o projektu: https://circlecon.eu

CRCLEcon

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17