Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Obaveštenja o odbranama doktorskih disertacija

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Sunčica Stanković, pod nazivom „ Primena metoda zavisnosti u analizi razlika u zaradama između polova u Republici Srbiji“, dana 05.10.2018. godine (petak) sa početkom u 12.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

27.09.2018.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Dragana Petković, pod nazivom „ Reperkusije sistema transfera u javnim finansijama na izabrane makroekonomske varijable“, dana 01.10.2018. godine (ponedeljak) sa početkom u 13.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

25.09.2018.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorske disertacije kandidati:
- Milan Mihajlović, disertaciju pod nazivom „Unapređenje kvaliteta poslovnih procesa u preduzećima industrije mleka u Republici Srbiji“, dana 28.09.2018. godine (petak) sa početkom u 10.00 sati, u sali za sednice Fakulteta;
- Mr Veselin Pješčić, disertaciju pod nazivom „Mogućnosti i ograničenja politike deviznog kursa u kontekstu ciljanja inflacije“, dana 29.09.2018. godine (subota) sa početkom u 11.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

21.09.2018.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorske disertacije kandidati:
- mr Zoran Kovačević, disertaciju pod nazivom „Uloga nautičkog turzma u održivom razvoju Crne Gore“, dana 10.09.2018. godine (ponedeljak) sa početkom u 10.00 sati, u sali za sednice Fakulteta;
- Jelena Stanojević, disertaciju pod nazivom „Strukturne promene u poljoprivredi Republike Srbije u funkciji unapređenja konkurentnosti“, dana 13.09.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

04.09.2018.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat mr Marija Nikolić, pod nazivom „Marketing orijentacija kao determinanta konkurentnosti proizvođača voća i voćnih sokova u Republici Srbiji“, dana 01.09.2018. godine (subota) sa početkom u 11.00 sati, u sali 1 Fakulteta.

24.08.2018.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će na ovom Fakultetu braniti doktorsku disertaciju kandidat Jelena Radojičić, pod nazivom „Diverzifikacija poslovnih aktivnosti u savremenom konceptu univerzalnog bankarstva“, dana 23.08.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 sati, u sali za sednice Fakulteta.

16.08.2018.Služba za doktorske studije

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17