Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Doktorske studije

O doktorskim studijama

Na Ekonomskom fakultetu u Nišu na DAS realizuje se studijski program Ekonomija. Studijskim programom studentima je omogućeno da kroz primenu naučno-istraživačkih metoda iz oblasti ekonomskih nauka prodube svoja znanja, sagledaju naučne probleme kao celinu i pravilno tumače naučne rezultate.

opširnije

Istraživački centar

Za potrebe studijskog istraživačkog rada otvoren je istraživački centar, koji studentima doktorskih studija nudi na raspolaganju besplatno korišćenje KoBSON baze stručnih časopisa i drugih publikacija iz čitavog sveta, kao i bogat bibliotečki fond Ekonomskog fakulteta.

opširnije

Doktorska disertacija

 Tok i dokumentacija potrebna za realizaciju pojedinih faza prijave i odbrane doktorske disertacije

 Obrazac D1 - Prijava teme doktorske disertacije
 Obrazac D2 - Izvešataj o naučnoj zasnovanosti teme
 Obrazac - Ispunjenost uslova za ocenu i odbranu
 Obrazac D3 - Zahtev za određivanje Komisije za ocenu i odbranu
 Obrazac D4 - Izveštaj o oceni disertacije

 1. Zahtev za odredjivanje mentorske komisije i odobravanje potencijalne teme
 9. Izjava o potencijalnog mentora o prihvatanju mentorstva (srpski)
 9a. Izjava potencijalnog mentora o prihvatanju mentorstva (engleski)
 9b. Izjava potencijalnog mentora o ispunjenosti uslova
 10. Izjava o zahtevu za odobravanje teme disertacije (srpski)
 10a. Izjava o zahtevu za odobravanje teme disertacije (engleski)
 11. Izjava o stecenom zvanju doktora nauka (srpski)
 11a. Izjava o stecenom zvanju doktora nauka (engleski)
 13. Izjava kandidata o jeziku na kome ce biti napisana i odbranjena disertacija (srpski)
 13a. Izjava kandidata o jeziku na kome ce biti napisana i odbranjena disertacija (engleski)
 17. Predaja uradjene doktorske disertacije
 19. Obavezni elementi doktorske disertacije
 20. Izjava mentora o saglasnosti za predaju uradjene doktorske disertacije (srpski)
 20a. Izjava mentora o saglasnosti za predaju uradjene doktorske disertacije (engleski)
 21. Kategorizacija naučnih časopisa
 26. Zapisnik sa odbrane doktorske disertacije

 Pravilnik o postupku pripreme i uslovima za odbranu doktorske disertacije
 Upustvo za izradu i predaju doktorske disertacije

 Logo Ekonomskog fakulteta u Nišu (PNG, 95KB)
 Logo Univerziteta u Nišu (PNG, 1555KB)

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17