Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Upis novih studenta

Upis novih studenta

U prvu godinu osnovnih studija mogu se upisati:

  • kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ekonomske struke ili završenu gimnaziju;
  • kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju drugih struka ako su u prethodnom obrazovanju savladali programe od značaja za ove studije i to: Osnove političke ekonomije (Osnovi ekonomije), Ekonomike preduzeća, Nacionalne ekonomije i Statistike.

Kandidati stranog državljanstva koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju mogu konkurisati za upis u I godinu osnovnih studija ako vladaju srpskim jezikom i ako podnesu dokaz o zdravstvenom osiguranju, uz uslov da plaćaju troškove studija.

 

Upis državljana Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

Državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu, konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija, po prethodno obavljenoj nostrifikaciji njihovih svedočanstava stečenih u inostranstvu.
Državljani Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu na osnovu jedinstvene rang liste, pod istim uslovima kao i drugi kandidati, mogu se upisati preko broja određenog ovim konkursom za fakultet, odnosno grupu ili smer na fakultetu, do 2% od broja određenog za upis na teret budžeta, odnosno broja onih koji plaćaju školarinu.

 

Upis kandidata sa stečenim višim i visokim obrazovanjem

Kandidati sa stečenim višim, odnosno visokim obrazovanjem mogu se upisati u prvu godinu studija, bez polaganja prijemnog ispita, u statusu samofinansirajućeg studenta.
Dekan odlučuje o priznavanju položenih ispita na drugim fakultetima.

 

Upis stranih studenata

Strani državljani mogu se upisati na Ekonomski fakultet u Nišu pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju.

Pre upisa kandidat - strani držvljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:

  • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
  • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17