Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije

Dr Jadranka Đurović-Todorović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II 8 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
četvrtak 10:00-12:00
e-mail: jadranka.djurovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-630
Predmeti: OAS - 4012 Javne finansije
OAS - 4013 Monetarna ekonomija
MAS - 7014 Monetarni i fiskalni menadžment
MAS - 7314 Javne finansije II
MAS - 7367 Monetarna ekonomija II
DAS - 8030 Finansijska teorija i politika
DAS - 8232 Monetarna teorija i politika
DAS - 8252 Fiskalna ekonomija
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Gorica Bošković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II 13 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: gorica.boskovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-611
Predmeti: OAS - 4441 Ekonomika industrije
OAS - 4477 Industrijski menadžment
MAS - 7030 Upravljanje kvalitetom
MAS - 7319 Regionalna ekonomija
DAS - 8006 Industrijska ekonomija
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Srđan Marinković

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II 20 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: srdjan.marinkovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-604
Predmeti: OAS - 4014 Finansijski sistem i finansijske institucije
OAS - 4037 Bankarski menadžment
OAS - 4040 Finansijska tržišta
MAS - 7013 Mikro struktura finansijskih tržišta
MAS - 7213 Mikrostruktura finansijskih tržišta
MAS - 7432 Kvantitativne finansije
DAS - 8025 Tržište finansijskih derivata
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Sonja Jovanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: IV 25 četvrti sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: sonja.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-669
Predmeti: OAS - 4446 Agrarni menadžment
OAS - 4453 Menadžment u turizmu
OAS - 4553 Menadžment u turizmu i hotelijerstvu
MAS - 7001 Agrarna politika
MAS - 7263 Turizam i životna sredina
MAS - 7363 Turizam i hotelijerstvo
DAS - 8001 Agrarna politika EU
DAS - 8211 Agrarna politika Evropske unije
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Marina Đorđević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: IV 24 četvrti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: marina.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-616
Predmeti: OAS - 4012 Javne finansije
OAS - 4013 Monetarna ekonomija
MAS - 7014 Monetarni i fiskalni menadžment
MAS - 7314 Javne finansije II
MAS - 7367 Monetarna ekonomija II
DAS - 8030 Finansijska teorija i politika
DAS - 8232 Monetarna teorija i politika
DAS - 8252 Fiskalna ekonomija
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Marija Petrović-Ranđelović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: IV 19 četvrti sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
ponedeljak 12:00-14:00
e-mail: marija.petrovic-randjelovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-666
Predmeti: OAS - 4009 Nacionalna ekonomija
OAS - 4060 Ekonomska politika
OAS - 4511 Makroekonomska teorija i politika
MAS - 7019 Regionalna ekonomija
MAS - 7249 Ekonomija održivog razvoja
MAS - 7301 Agrarna politika
DAS - 8020 Strategije privrednog razvoja
DAS - 8240 Strategija privrednog razvoja i ekonomska politika
DAS - 8243 Strukturna transformacija i održivi razvoj
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Dejan Đorđević

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II 12 drugi sprat
Konsultacije: utorak 12:00-14:00
e-mail: dejan.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs ekngeo@gmail.com
Telefon: 018 528-613
Predmeti: OAS - 4005 Ekonomska geografija
OAS - 4049 Regionalna geografija sveta
OAS - 4052 Turistička geografija sa osnovama turizma
OAS - 4090 Agencijsko poslovanje
MAS - 7005 Valorizacija turističkog potencijala
MAS - 7263 Turizam i životna sredina
DAS - 8002 Geografija svetske ekonomije
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Vladislav Marjanović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II anex 8 drugi sprat
Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00
e-mail: vladislav.marjanovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-648
Predmeti: OAS - 4009 Nacionalna ekonomija
OAS - 4060 Ekonomska politika
OAS - 4511 Makroekonomska teorija i politika
MAS - 7019 Regionalna ekonomija
MAS - 7252 Makroekonomska politika i privredni razvoj
DAS - 8020 Strategije privrednog razvoja
DAS - 8240 Strategija privrednog razvoja i ekonomska politika
DAS - 8243 Strukturna transformacija i održivi razvoj
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Svetlana Sokolov-Mladenović

Zvanje: redovni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 8 peti sprat
Konsultacije: sreda 10:00-12:00
e-mail: svetlana.sokolov-mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4068 Ekonomika trgovine
OAS - 4072 Trgovinski menadžment
MAS - 7028 Trgovinski marketing
MAS - 7250 Internacionalizacija maloprodaje
MAS - 7350 Savremena trgovina
DAS - 8019 Strategija i politika razvoja trgovine
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Mirjana Jemović

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 9 peti sprat
Konsultacije: sreda 11:00-13:00
e-mail: mirjana.jemovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-692
Predmeti: OAS - 4014 Finansijski sistem i finansijske institucije
OAS - 4037 Bankarski menadžment
OAS - 4040 Finansijska tržišta
MAS - 7203 Bankarstvo
MAS - 7432 Kvantitativne finansije
DAS - 8004 Globalno bankarstvo
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Ivana Kostadinović

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 2 peti sprat
Konsultacije: petak 14:00-16:00
e-mail: ivana.kostadinovic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-682
Predmeti: OAS - 4041 Ekonomika industrije
OAS - 4055 Ekonomika turizma
OAS - 4077 Industrijski menadžment
MAS - 7219 Regionalna ekonomija
DAS - 8006 Industrijska ekonomija
Biografija: Cirriculum vitae

Dr Jelena Radojičić

Zvanje: vanredni profesor
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 9 peti sprat
Konsultacije: ponedeljak 11:00-13:00
e-mail: jelena.radojicic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-692
Predmeti: OAS - 4014 Finansijski sistem i finansijske institucije
OAS - 4037 Bankarski menadžment
OAS - 4040 Finansijska tržišta
MAS - 7203 Bankarstvo
MAS - 7432 Kvantitativne finansije
DAS - 8004 Globalno bankarstvo
Biografija: Cirriculum vitae

Ivana Ilić

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II anex 5 drugi sprat
Konsultacije: utorak 10:00-12:00
e-mail: ivana.ilic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018
Predmeti: OAS - 4009 Nacionalna ekonomija
OAS - 4041 Ekonomika industrije
OAS - 4046 Agrarni menadžment
OAS - 4049 Regionalna geografija sveta
OAS - 4053 Menadžment u turizmu
OAS - 4055 Ekonomika turizma
OAS - 4060 Ekonomska politika
OAS - 4077 Industrijski menadžment
OAS - 4553 Menadžment u turizmu i hotelijerstvu
Biografija: Cirriculum vitae

Milica Ristić Cakić

Zvanje: asistent
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: V 1 peti sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: milica.ristic@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-695
Predmeti: OAS - 4437 Bankarski menadžment
OAS - 4440 Finansijska tržišta
OAS - 4461 Ekonomija javnog sektora
OAS - 4472 Trgovinski menadžment
OAS - 4512 Javne finansije
OAS - 4513 Monetarna ekonomija
OAS - 4514 Finansijski sistem i finansijske institucije

Mr Jelena Basta

Zvanje: viši predavač
Katedra: Katedra za nacionalnu ekonomiju i finansije
Kabinet: II S 3 drugi sprat
Konsultacije: četvrtak 10:00-12:00
e-mail: jelena.basta@eknfak.ni.ac.rs
Telefon: 018 528-654
Predmeti: OAS - 4021 Engleski jezik I
OAS - 4029 Engleski jezik II
OAS - 4121 Engleski jezik III
OAS - 4129 Engleski jezik IV
OAS - 4496 Engleski jezik - drugi strani jezik
OAS - 4521 Engleski jezik 1
OAS - 4522 Engleski jezik 2
OAS - 4523 Engleski jezik 3
OAS - 4524 Engleski jezik 4
Biografija: Cirriculum vitae
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17