Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Spisak odbranjenih master radova

datummaster rad
 2012-12-19 Reforme agrarne politike zemalja Evropske unije
Kandidat: Igor Bogdanović
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Vladislav Marjanović
 2012-12-18 Ekološko upravljanje lancima snabdevanja
Kandidat: Mina Ivović
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Bojan Krstić
 2012-12-15 Intranet tehnologija za podršku elektronskom poslovanju preduzeća
Kandidat: Marko Stamenković
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
 2012-12-15 Uticaj politike cena na povećanje tržišnog učešća preduzeća
Kandidat: Aleksandar Simonović
Komisija: Boban Stojanović, Dušan Zdravković, Snežana Radukić
 2012-12-13 Uloga slobode kretanja robe u razvoju unutrašnjeg tržišta Evropske unije
Kandidat: Milan Radenković
Komisija: Dragana Radenković-Jocić, Tamara Milenković-Kerković, Goran Milovanović
 2012-12-13 Uticaj ekonomskih instrumenata zaštite životne sredine na cene proizvoda i usluga
Kandidat: Ana Janković
Komisija: Snežana Radukić, Dušan Zdravković, Boban Stojanović
 2012-12-13 Uloga Six Sigma metodologije u dizajniranju proizvoda i poslovnih procesa
Kandidat: Bojana Petrović
Komisija: Marija Radosavljević, Nadica Figar, Vesna Janković-Milić
 2012-12-11 Finansijsko izveštavanje o finansijskoj poziciji i uspešnosti poslovanja na primeru preduzeća "Lazar" Blace
Kandidat: Milenko Tanović
Komisija: Tadija Đukić, Jovan Krstić, Dejan Spasić
 2012-12-10 Upravljanje rizicima u bankama
Kandidat: Lela Petković
Komisija: Borko Krstić, Srađan Marinković, Jadranka Đurović-Todorović
 2012-12-08 Servisi socijalnih mreža i elektronsko poslovanje preduzeća
Kandidat: Nemanja Vukomanović
Komisija: Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović
 2012-12-07 Održivi razvoj turizma Vlasine
Kandidat: Aleksandar Đurović
Komisija: Vukašin Šušić, Milan Spasojević, Dejan Đorđević
 2012-12-07 Ključni instrumenti unapređenja Lean programa proizvodnje
Kandidat: Milan Manić
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tatjana Stevanović
 2012-12-07 Strategijske alijanse kao forma relacionog marketinga
Kandidat: Alma Ašćerić
Komisija: Suzana Đukić, Ljiljana Stanković, Suzana Stefanović
 2012-12-07 Upravljanje zasnovano na aktivnostima u funkciji realizacije strategije troškovnog liderstva
Kandidat: Svetlana Nikolić
Komisija: Ljilja Antić, Blagoje Novićević, Tatjana Stevanović
 2012-12-07 Upravljanje portfoliom potrošača
Kandidat: Jasmina Marjanović
Komisija: Ljiljana Stanković, Suzana Đukić, Goran Milovanović
 2012-12-06 Značaj strategijskog upravljačkog računovodstva u procesu poslovnog odlučivanja
Kandidat: Ivan Rajić
Komisija: Ljilja Antić, Blagoje Novićević, Tadija Đukić
 2012-12-06 Slobode kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala kao uslov nastanka unutrašnjeg tržišta Evropske unije
Kandidat: Jelena Macanović
Komisija: Dragana Radenković-Jocić, Tamara Milenković-Kerković, Ivan Marković
 2012-12-06 Implementacija koncepta elektronske državne uprave
Kandidat: Katarina Ivanović
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
 2012-12-06 Razvoj i prostorni razmeštaj međunarodnih hotelskih lanaca
Kandidat: Radoica Milošević
Komisija: Vukašin Šušić, Radenko Milojević, Milan Spasojević
 2012-12-06 Upravljanje performansama neprofitnih organizacija
Kandidat: Aleksandra Aleksić
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tadija Đukić
 2012-12-06 Upravljanje elektronskim poslovanjem i sigurnost informacionih sistema
Kandidat: Milan Petrović
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
 2012-11-09 Softverska podrška B2B modelu elektronskog poslovanja
Kandidat: Bogdan Lakićević
Komisija: Slavoljub Milovanović, Radmila Jovanović, Ognjen Radović
 2012-11-08 Upravljanje ukupnim kvalitetom kao osnov definisanja kriterijuma za izbor dobavljača
Kandidat: Saša Stoiljković
Komisija: Marija Radosavljević, Nada Barac, Radenko Milojević
 2012-11-02 Kontrola performansi multinacionalnih kompanija
Kandidat: Stefan Kostić
Komisija: Bojan Krstić, Nadica Figar, Vesna Sekulić
 2012-11-02 Primena identifikacije putem radio frekvencije (RFID) u globalnim lancima snabdevanja
Kandidat: Marija Tomović
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Suzana Stefanović
 2012-11-02 Uloga SPA i wellness centara u razvoju turizma u Srbiji
Kandidat: Valentina Petrović
Komisija: Vukašin Šušić, Dejean Đorđević, Vladislav Marjanović
 2012-11-01 Upravljanje kvalitetom u lancima snabdevanja
Kandidat: Sandra Kecman
Komisija: Nada Barac, Goran Milovanović, Marija Petrović-Ranđelović
 2012-10-31 Primena cost-benefit analize u oceni efikasnosti projekata reciklaže sekundarnih sirovina
Kandidat: Mladen Krstić
Komisija: Ksenija Denčić-Mihajlov, Evica Petrović, Dejan Spasić
 2012-10-30 Analiza poslovanja banaka u Srbiji
Kandidat: Sonja Arsić
Komisija: Srđan Marinković, Borko Krstić, Bojan Krstić
 2012-10-30 Strategije algoritamske trgovine na finansijskom tržištu: karakteristike i efekti
Kandidat: Vladimir Dinić
Komisija: Srđan Marinković, Borko Krstić, Sreten Ćuzović
 2012-10-18 Mesto i uloga poreza na potrošnju u savremenim poreskim sistemima
Kandidat: Aleksandar Stojković
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Borko Krstić, Marina Đorđević
 2012-10-12 Usaglašavanje agrarne politike Srbije sa Zajedničkom agrarnom politikom Evropske unije
Kandidat: Milica Stanković
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Vladislav Marjanović
 2012-10-10 Finansijsko izveštavanje o uspešnosti poslovanja preduzeća
Kandidat: Snežana Radmanovac
Komisija: Tadija Đukić, Jovan Krstić, Dejan Spasić
 2012-10-10 Prostorni inovacioni sistemi i ekonomski razvoj regiona
Kandidat: Jelena Ristić
Komisija: Igor Mladenović, Slobodan Cvetanović, Zoran Stefanović
 2012-10-10 Obnovljivi resursi kao faktor privrednog razvoja
Kandidat: Goran Mančić
Komisija: Slobodan Cvetanović, Igor Mladenović, Slavoljub Mišić
 2012-10-08 Izazovi razvoja karijere zaposlenih u turizmu
Kandidat: Jovana Ilić
Komisija: Biljana Đorđević, Radenko Milojević, Bojan Krstić
 2012-10-06 Neoklasična teorija granične produktivnosti faktora proizvodnje
Kandidat: Tamara Mitrović
Komisija: Dušan Zdravković, Slobodan Cvetanović, Dragan Petrović
 2012-10-06 Ekonomsko-geografska valorizacija turističkog potencijala Topličkog okruga
Kandidat: Marko Gašić
Komisija: Vukašin Šušić, Milan Spasojević , Dejan Đorđević
 2012-10-05 Savremene tendencije razvoja kongresnog turizma u svetu
Kandidat: Natalija Miljković
Komisija: Vukašin Šušić, Milan Spasojević, Radenko Milojević
 2012-10-04 Kreiranje vrednosti za akcionare primenom strategija finansijskog restrukturiranja
Kandidat: Branislav Ilić
Komisija: Ksenija Denčić-Mihajlov, Evica Petrović, Ljilja Antić
 2012-10-04 Obračun troškova po aktivnostima u funkciji utvrđivanja i analize profitabilnosti kupaca
Kandidat: Mila Georgijevski
Komisija: Ljilja Antić, Blagoje Novićević, Ljiljana Bonić
 2012-09-28 Uticaj reputacije na finansijske performanse preduzeća
Kandidat: Svetlana Krstić
Komisija: Bojan Krstić, Ljiljana Stanković, Suzana Đukić
 2012-09-27 Upravljanje lojalnošću potrošača
Kandidat: Ana Stojković
Komisija: Suzana Đukić, Ljiljana Stanković, Nada Barac
 2012-09-25 Finansijska analiza u funkciji upravljanja kreditnim rizikom u bankarskom poslovanju
Kandidat: Aleksandra Stoiljković Ranđelović
Komisija: Borko Krstić, Srađan Marinković, Jovan Krstić
 2012-09-24 Automatizovani sistemi za trgovanje na finansijskim tržištima
Kandidat: Aleksandar Mitić
Komisija: Srđan Marinković, Borko Krstić, Ognjen Radović
 2012-09-21 Uravnoteženi sistem mera performansi kao metod implementacije strategije preduzeća
Kandidat: Jelena Petrović
Komisija: Blagoje Novićević, Ljilja Antić, Tatjana Stevanović
 2012-09-21 Dizajn informacione arhitekture i navigacija Web sajta u funkciji elektronskog poslovanja preduzeća
Kandidat: Aleksandra Petković
Komisija: Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović
 2012-09-21 Softverski alati za upravljanje elektronskim poslovanjem preduzeća
Kandidat: Jelena Janković
Komisija: Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović
 2012-09-20 Banje i klimatska mesta kao destinacije zdravstvenog turizma
Kandidat: Dobrinka Dimitrijević
Komisija: Milan Spasojević, Vukašin Šušić, Gorica Bošković
 2012-09-03 Upravljanje lancima snabdevanja na primeru kompanije IMLEK AD Beograd
Kandidat: Velibor Pešić
Komisija: Goran Milovanović, Nada Barac, Biljana Predić
 2012-07-14 Integralne softverske aplikacije-ERP sistemi i elektronsko poslovanje
Kandidat: Vesna Kosanović
Komisija: Radmila Jovanović, Slavoljub Milovanović, Ognjen Radović
 2012-07-13 Primena koncepta održivosti u rešavanju problema razvoja ruralnih sredina
Kandidat: Marko Nikolić
Komisija: Snežana Đekić, Sonja Jovanović, Marija Petrović-Ranđelović
 2012-07-12 Uticaj sistema motivacije i kompenzacija menadžera i zaposlenih na efikasnost preduzeća
Kandidat: Milan Grozdanović
Komisija: Bojan Krstić, Vesna Sekulić, Biljana Đorđević
 2012-07-12 Poslovanje banaka na Beogradskoj berzi kao organizovanom delu tržišta kapitala
Kandidat: Branislav Petković
Komisija: Borko Krstić, Srađan Marinković, Đurović-Todorović Jadranka
 2012-07-12 Determinisanje najznačajnijih indikatora ruralne razvijenosti zemalja Evropske unije i Srbije
Kandidat: Marija Đorić
Komisija: Sonja Jovanović, Snežana Đekić, Vesna Janković-Milić
 2012-07-11 Urbani turizam Srbije
Kandidat: Radomir Barac
Komisija: Vukašin Šušić, Snežana Đekić, Dejan Đorđević
 2012-07-11 Uporedna analiza prava elektronskog poslovanja Evropske unije i Republike Srbije
Kandidat: Dušan Pavlović
Komisija: Dragana Radenković-Jocić, Tamara Milenković-Kerković, Ognjen Radović
 2012-07-10 Uloga društvenih mreža u stvaranju i prenosu znanja
Kandidat: Žarko Đorić
Komisija: Nataša Golubović, Marija Džunić, Biljana Rakić
 2012-07-09 Računovodstvene politike u funkciji procene kvaliteta finansijskih izveštaja
Kandidat: Milena Jovanović
Komisija: Jovan Krstić, Tadija Đukić, Dejan Spasić
 2012-07-09 Finansijsko izveštavanje o tokovima gotovine preduzeća duvanske industrije u Srbiji
Kandidat: Miloš Pavlović
Komisija: Tadija Đukić, Jovan Krstić, Milorad Stojilković
 2012-07-09 Strategija diversifikacije proizvođača flaširane vode
Kandidat: Marija Mihajlović
Komisija: Suzana Stefanović, Biljana Predić, Maja Ivanović-Đukić
 2012-06-05 Politika likvidnosti banaka
Kandidat: Ivana Mladenović
Komisija: Borko Krstić, Marinković Srđan, Đorđević Marina
 2012-05-29 Menice kao hartije od vrednosti u privredi, poslovnom i centralnom bankarstvu
Kandidat: Miloš Stojanović
Komisija: Srđan Marinković, Krstić Borko, Milenković-Kerković Tamara
 2012-05-16 Cena kapitala budžetskih institucija Srbije
Kandidat: Ljiljana Božić
Komisija: Evica Petrović, Đukić Tadija, Đurović-Todorović Jadranka
 2012-05-10 Uloga centralne banke na tržištu novca
Kandidat: Verica Šarić
Komisija: Borko Krstić, Marinković Srđan, Đurović-Todorović Jadranka
 2012-04-26 Efekti poreza na dodatu vrednost
Kandidat: Slađan Kitanović
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Ćuzović Sreten, Đorđević Marina
 2012-04-26 Perspektive i pravci razvoja seoskog turizma Zaječarskog okruga
Kandidat: Bojana Perović
Komisija: Vukašin Šušić, Spasojević Milan, Đorđević Dejan
 2012-03-01 Strategijsko upravljačko računovodstvo u funkciji kreiranja konkurentskih strategija
Kandidat: Maja Vukićević
Komisija: Ljilja Antić, Novićević Blagoje, Stevanović Tatjana
 2012-02-24 Politika istraživanja i razvoja tehnologije zemalja Evropske unije
Kandidat: Miljan Pantović
Komisija: Igor Mladenović, Cvetanović Slobodan, Kitanović Dragoslav
 2012-02-24 Ekonomsko vrednovanje zdravstvene zaštite
Kandidat: Borivoje Milošević
Komisija: Slobodan Cvetanović, Stojanović Boban, Mladenović Igor
 2012-02-23 Kriza javnog duga u savremenim uslovima
Kandidat: Radica Milosavljević
Komisija: Jadranka Đurović-Todorović, Aranđelović Zoran, Marjanović Vladislav
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17