Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Računovodstvo

1. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Metodologija naučnog istraživanja 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

 1. Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
 2. Finansijsko izveštavanje u uslovima monetarnih promena
 3. Troškovi u poslovnom odlučivanju

 

2. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

  1. Finansijsko izveštavanje o novčanim tokovima
  2. Finansijska strategija korporativnih preduzeća
  3. Kvantitativne metode u ekonomiji
  4. Matematičke metode u ekonomiji
  5. Teorija preduzeća

3. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:

  1. Informacioni sistemi u ekonomiji
  2. Finansijska teorija i politika
  3. Međunarodni ekonomski i finansijski odnosi
  4. Globalno bankarstvo
  5. Pravo konkurencije EU
  6. Menadžment javnog sektora
  7. Strategijski marketing
  8. Strategije proizvodnje umreženih preduzeća
  9. Makroekonomija i makroekonomski menadžment
  10. Strategije privrednog razvoja
  11. Tranzicija postsocijalističkih privreda

4. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Objavljeni rad   5 ESPB bodova
2. Objavljeni rad   5 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
4. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 16 30 ESPB bodova

Izborni:

  1. Tržište finansijskih derivata
  2. Mikroekonomski modeli
  3. Globalizacija svetske ekonomije i nacionalna ekonomija
  4. Menadžment organizacionog ponašanja
  5. Menadžment lancima snabdevanja
  6. Upravljanje karijerom
  7. Industrijska ekonomija
  8. Strategija i politika razvoja trgovine
  9. Agrarna politika EU
  10. Ekonomika javnog izbora
  11. Socijalna ekologija
  12. Geografija svetske ekonomije

5. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad 20 -

6. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad 20 -
2. Izrada doktorske disertacije   60 ESPB bodova
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17