Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

O Ekonomskom fakultetu u Nišu

Ekonomski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu, koja u obavljanju svoje delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Fakultet je osnovan Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o univerzitetima (Sl.glasnik NRS br.23/1960). Osnivač Ekonomskog fakulteta u Nišu je Republika Srbija. Do 1973. godine bio je u sastavu Pravno - ekonomskog fakulteta u Nišu, a potom se izdvaja u samostalnu visokoškolsku instituciju.

Na Ekonomskom fakultetu u Nišu studije su se odvijale na osnovnom, poslediplomskom i doktorskom nivou. Na osnovnim studijama je od osnivanja Ekonomskog Fakulteta u Nišu do usvajanja novog Nastavnog plana, odnosno studijskih programa, 23. novembra 2006. godine diplomiralo 8.145 studenata, magistarske studije je završilo 90 studenata, a odbranjene su 43 doktorske disertacije. Prema broju upisanih studenata, kvalitetu obrazovanja koje se nudi, rezultatima naučnoistraživačkog rada, kadrovskom potencijalu, Ekonomski fakultet u Nišu je postao prepoznatljiva i respektabilna visokoškolska ustanova u Srbiji i okruženju.

U cilju praćenja savremenih tendencija u razvoju visokog obrazovanja i ekonomske nauke, Ekonomski fakultet u Nišu je permanentno menjao svoj Nastavni plan i nastavne programe, usvajao novu udžbeničku literaturu, obogaćivao bibliotečki fond i vršio prijem novih saradnika i istraživača. Radi usklađivanja Nastavnog plana sa bolonjskim procesom i Zakonom o visokom obrazovanju, koji je donet septembra 2005. godine, Ekonomski fakultet u Nišu je pristupio redizajnu svog nastavnog plana, odnosno izradi novih studijskih programa. Glavni cilj novih studijskih programa je uključivanje Ekonomskog fakulteta u Nišu u jedinstveni evropski obrazovni prostor.

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17