Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Poslovno upravljanje - Menadžment preduzeća (od školske 2014/15)

1.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Osnovi ekonomije

6

7 ESPB bodova

2.

Osnovi menadžmenta

6

7 ESPB bodova

3.

Finansijsko računovodstvo

6

7 ESPB bodova

4.

Upravljanje resursima preduzeća

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

 

2.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Statistika

6

7 ESPB bodova

2.

Sociologija

6

7 ESPB bodova

3.

Nacionalna ekonomija

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:

 1. Ekonomska geografija
 2. Matematika
 3. Ekonomske doktrine

 

3.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Upravljanje poslovnim performansama

6

7 ESPB bodova

2.

Marketing

6

7 ESPB bodova

3.

Preduzetništvo

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik I (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:

 1. Makroekonomija
 2. Filosofija ekonomije

 

4.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Privredno pravo

6

7 ESPB bodova

2.

Upravljačko računovodstvo

6

7 ESPB bodova

3.

Strategijski menadžment logistike

6

7 ESPB bodova

4.

Strategijski menadžment

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik II (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

 

5.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Trgovinski menadžment

6

7 ESPB bodova

2.

Informatika

6

7 ESPB bodova

3.

Ekonomija javnog sektora

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik III (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Ponašanje potrošača
 2. Međunarodna ekonomija

 

6.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Agrarni menadžment

6

7 ESPB bodova

2.

Industrijski menadžment

6

7 ESPB bodova

3.

Planiranje i politika preduzeća

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik IV (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Kanali marketinga
 2. Monetarna ekonomija

 

7.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Poslovne finansije

6

7 ESPB bodova

2.

Upravljanje ljudskim resursima

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Stručna praksa

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Operaciona istraživanja
 2. Elektronsko poslovanje
 3. Marketing komuniciranje
 4. Finansijska i aktuarska matematika

 

8.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Upravljanje proizvodnjom

6

7 ESPB bodova

2.

Upravljanje intelektualnim kapitalom

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Završni rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Bankarski menadžment
 2. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
 3. Teorija i politika cena
 4. Korporativno upravljanje
 5. Međunarodna logistika
 6. Menadžment u spoljnoj trgovini

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17