Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Poslovno upravljanje - Marketing (od školske 2014/15)

1.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Osnovi ekonomije

6

7 ESPB bodova

2.

Osnovi menadžmenta

6

7 ESPB bodova

3.

Finansijsko računovodstvo

6

7 ESPB bodova

4.

Upravljanje resursima preduzeća

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

 

2.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Statistika

6

7 ESPB bodova

2.

Sociologija

6

7 ESPB bodova

3.

Nacionalna ekonomija

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Seminarski rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Ekonomska geografija
 2. Matematika
 3. Ekonomske doktrine

 

3.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Upravljanje poslovnim performansama

6

7 ESPB bodova

2.

Preduzetništvo

6

7 ESPB bodova

3.

Marketing

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik I (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Makroekonomija
 2. Poslovne finansije

 

4.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Strategijski menadžment

6

7 ESPB bodova

2.

Upravljačko računovodstvo

6

7 ESPB bodova

3.

Privredno pravo

6

7 ESPB bodova

4.

Strategijski menadžment logistike

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik II (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

 

5.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Trgovinski menadžment

6

7 ESPB bodova

2.

Ponašanje potrošača

6

7 ESPB bodova

3.

Informatika

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik III (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Međunarodna ekonomija
 2. Pravo međunarodne trgovine

 

6.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Teorija i politika cena

6

7 ESPB bodova

2.

Industrijski menadžment

6

7 ESPB bodova

3.

Kanali marketinga

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Strani jezik IV (Engleski jezik, Ruski jezik, Nemački jezik, Francuski jezik)

2

2 ESPB boda

 

UKUPNO

26

30  ESPB bodova

Izborni:
 1. Planiranje i politka preduzeća 
 2. Finansijska tržišta

 

7.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Marketing komuniciranje

6

7 ESPB bodova

2.

Međunarodni marketing

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Stručna praksa

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:

 1. Operaciona istraživanja
 2. Elektronsko poslovanje
 3. Pravo EU
 4. Ekonomija javnog sektora

 

8.semestar

 

PREDMETI

Nedeljni fond časova

Broj ESPB bodova

1.

Međunarodna logistika

6

7 ESPB bodova

2.

Upravljanje intelektualnim kapitalom

6

7 ESPB bodova

3.

Izborni

6

7 ESPB bodova

4.

Izborni

6

7 ESPB bodova

5.

Završni rad

 

2 ESPB boda

 

UKUPNO

24

30  ESPB bodova

Izborni:

 1. Bankarski menadžment
 2. Korporativno upravljanje
 3. Upravljanje proizvodnjom
 4. Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
 5. Agrarni menadžment
 6. Menadžment u spoljnoj trgovini

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17