Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Finansije i bankarstvo - od školske 2014/15. godine

1. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Metodologija naučnog istraživanja 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:
1. Globalno bankarstvo
2. Finansijsko izveštavanje u uslovima monetarnih promena
3. Finansijska teorija i politika

 

2. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:
1. Tržište finansijskih derivata
2. Finansijsko izveštavanje o novčanim tokovima
3. Finansijska strategija korporativnih preduzeća
4. Kvantitativne metode u ekonomiji
5. Globalizacija svetske ekonomije i nacionalna ekonomija

 

3. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
2. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 24 30 ESPB bodova

Izborni:
1. Međunarodni ekonomski i finansijski odnosi
2. Informacioni sistemi u ekonomiji
3. Upravljačko računovodstvo u dinamičnom okruženju
4. Troškovi u poslovnom odlučivanju
5. Strategijski marketing
6. Strategije proizvodnje umreženih preduzeća
7. Pravo konkurencije EU
8. Tranzicija postsocijalističkih privreda
9. Menadžment javnog sektora
10. Makroekonomija i makroekonomski menadžment
11. Strategije privrednog razvoja

 

4. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Objavljeni rad   5 ESPB bodova
2. Objavljeni rad   5 ESPB bodova
3. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
4. Izborni predmet 8 10 ESPB bodova
  UKUPNO 16 30 ESPB bodova

Izborni:
1. Finansijsko modeliranje
2. Mikroekonomski modeli
3. Menadžment organizacionog ponašanja
4. Menadžment lancima snabdevanja
5. Teorija preduzeća
6. Upravljanje karijerom
7. Industrijska ekonomija
8. Geografija svetske ekonomije
9. Agrarna politika EU
10. Strategija i politika razvoja trgovine
11. Ekonomika javnog izbora
12. Socijalna ekologija

 

5. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad 20 -

6. semestar

 PREDMETINedeljni fond časovaBroj ESPB bodova
1. Studijski istraživački rad 20 -
2. Izrada doktorske disertacije   60 ESPB bodova
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17