Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu
Curriculum Vitae
Knjiga nastavnika

Igor Mladenović

Datum i mesto rodjenja: 29.11.1975. Vranje
Državljanstvo: R Srbija

Obrazovanje:
1994-1999 Ekonomski fakultet Niš, diplomirani ekonomista
1999-2003 Ekonomski fakultet Beograd, magistar ekonomskih nauka
2003-2008 Ekonomski fakultet Niš, doktor ekonomskih nauka

Radno iskustvo:
od 2000. Ekonomski fakultet Niš
Sadašnja pozicija: Docent

Veštine: Internet, MS Office, Veštine pregovaranja

Nastavnička aktivnost:
Članstvo u profesionalnim udruženjima:

Učešće na projektima u zemlji: od 2006. «Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija»

Učešće na međunarodnim projektima:
Naučno i stručno usavršavanje u inostranstvu:
Ključne kvalifikacije:

Adresa (kontakt): Trg Kralja Aleksandra 11, Niš
tel: 018/528-661, 064/11-932-63, fax: 018/523-268
e-mail: igor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs


 
Ime i prezimeIgor Mladenović
Zvanjedocent
InstitucijaEkonomski fakultet Niš
Uža naučna oblastMakroekonomija

 
Akademska karijera
godinainstitucijaoblast
Izbor u zvanje2009Ekonomski fakultet NišMakroekonomija
Doktorat2008Ekonomski fakultet NišMakroekonomija
Magistratura2003Ekonomski fakultet BeogradMakroekonomija -Finansiranje razvoja
Specijalizacija
Diploma1999Ekonomski fakultet NišEkonomija

 
Reprezentativne reference
1.Strategijske politike evropskih integracija (monografija, koautori dr Dušanka Jovović i dr Slobodan Cvetanović), Ekonomski fakultet Niš, 2007.
2.Razumevanje principa finansijske regulacije – preduslov finansijske stabilnosti i unapređenja konkurentske prednosti u Srbiji (koautor dr Slobodan Cvetanović), Ekonomske teme br. 4-5, Ekonomski fakultet Niš, 2006. str. 205-234.
3.Regulacija iz oblasti poslovanja institucionalnih investitora kao preduslov razvoja finansijskih tržišta u Srbiji. (koautor Zoran Stefanović) Ekonomski anali Februar 2006, str. 139-146. Rad prezentovan na naučnom skupu “Stanje i izgledi razvoja finansijski
4.Mogući uticaj investicionih fondova na ravnomerni regionalni razvoj Srbije, (koautor dr Slobodan Cvetanović) str. 129-135. Rad prezentovan na naučnom skupu “Strukturne promene i demografska kretanja zemalja južne Evrope” knjiga br. 11. Jun 2006. Ekonomski fa
5.Market norms behavior in the transition process of the economic system of Serbia. Conference: Problems and prospects of cooperation between the countries of South-eastern Europe within the context of black sea economic cooperation and GUUAM tom II. pp. 6
6.International mergers and acquisitions – attractive regional corporate strategies, (koautor dr Ksenija Denčić-Mihalov) 3rt Internationa Conference REGIONAL ECONOMIC COOPERATION IN SOUTH EASTERN EUROPE, May 2006, Bankya, Bulgaria. str.198-205. ASECU (Assoc
7.Uticaj institucionalnih investitora na konkurentsku poziciju banaka u finansijskim sistemima savremenih tržišnih privreda, Teme-časopis za društvene nauke str. 329-338. Univerzitet u Nišu. 2007.
8.Promena investicione klime kao pretpostavka ubrzanog privrednog rasta Srbije (koautor dr S. Cvetanović) Deo monografije “Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije u 2006. godini”, str.207-224. Ekonomski fakultet Univerziteta u Kra
9.“Problemi institucionalnog prilagođavanja u procesu tržišne transformacije privrede Srbije”. (koautor mr Zoran Stefanović) Ekonomske teme br. 1-2, str. 35-44, Ekonomski fakultet Niš, 2005. godine
10.

 
Naučne i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata: 0    Broj radova sa SCI(SSCI) liste: 0
Trenutno učešće na projektima    domaći: 2   međunarodni: 1
Usavršavanja:    
Drugi relevantni podaci:    
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17