Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu
Curriculum Vitae
Knjiga nastavnika

Tamara Milenković-Kerković

Datum i mesto rođenja: 28.1.1965 Niš
Državljanstvo: srpsko

Obrazovanje: Doktor pravnih nauka

Radno iskustvo: 17 godina rada na Ekonomskom fakultetu u Nišu, a pre toga advokatska kancelarija “Domazet”. Od 1992.god. do 2004.god. u zvanju asistenta pripravnika i asistenta na predmetu Privredno pravo. Od 25.maja 2004.god. nastavnik na Ekonomskom fakultetu u Nišu u zvanju docenta. Od marta 2009.god. u zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Trgovinsko pravo.

Sadašnja pozicija: Nastavnik na predmetu Privredno pravo u zvanju redovnog profesora od 2014.god.

Veštine: Medijatorske vestine – diploma ABA (American Bar Association) “Managing Conflict and Mediation Theory and Skills” sa prvog kursa na temu medijacije održanom u Evropi na CEU u Budimpešti, pod rukovodstvom dr Lela Love sa Benjamin Cardozo School of Law iz New York-a
Strani jezici: aktivno znanje engleskog jezika, uz to nemački, italijanski i grčki jezik

Nastavnička aktivnost: od 1992.god. saradnik u zvanju nastavnika na predmetu Privredno pravo od maja 2004. U akreditovanom programu Ekonomskom fakulteta u Nišu raspoređena za nastavu i vežbe na sledećim predmetima Privredno pravo , Pravo međunarodne trgovine na osnovnim studijama, Bankarsko pravo na master studijama, Autonomno pravo trgovinskih ugovora i Pravo konkurencije EU na doktorskim studijama, International Law and Taxation na master kursu International Business Development koji Ekonomski fakultet iz Niša ostvaruje zajedno sa Groupe ESC Graduate School of Mangement iz Clermont Ferrand-a (Francuska).

Članstvo u profesionalnim udruženjima: Udruženje pravnika Srbije, Udruženje pravnika u privredi Srbije, potredsednik Gradske organizacije potrošača Nisa, osnivač i član Izvršnog odbora Srpskog udruženja za razvoj fransizinga (SURF) u Beogradu.

Učešće na projektima u zemlji:
Učestvovala je na 4 naučna projekta nacionalnog karaktera, koja finansira Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije:
- „Ekonomska efikasnost strategija razvoja preduzeća tržišne privrede“,
- „Strategijsko upravljanje proizvodnjom malih i srednjih preduzeća“,
- „Strategije delovanja sindikata u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Srbiji u procesu tranzicije“,
- „Razvijanje konkurentske prednosti u uslovima razvijenih integracija“, aktuelni projekat, trajanje od 2005. godine.

Učestvovala je, odnosno učestvuje na 5 projekata međunarodnog karaktera, od čega su dva samostalna (samostalni istraživač) i tri TEMPUS projekta (saradnik):
1. „Enacting Franchising Disclosure Law in Serbia“ UNIDROIT (Zakonsko regulisanje ugovora o franšizingu u Srbiji) i
2. „Promotion of Countertrade in Serbia“ UNIDROIT (Promocija kontratrgovine u Srbiji) samostalno studijsko-istraživački projekti obavljeni na Međunarodnom institutu za unifikaciju privatnog prava u Rimu (UNIDROIT) u toku 2005. godine.
3. TEMPUS Project JEP CD 19087 – 2004, „Reorganization of Economics Study in Serbia“.
4. TEMPUS Project JEP CD 41103 – 2006 Master of Science „International Business Development“.
5. TEMPUS Project JEP CD 41146 2007 „Rationalisation of the Postgraduate Study in Business Management and Economics in Serbia“.
Učestvovala je kao predavač i konsultant na 5 stručnih projekata, koje je finansirala EU, a čiji su nosioci bili RPK i RAMSP.
Za postignute rezulatate na projektu br. 1779 u toku 2004. godine dobila je Drugu nagradu Ministarstva nauke i zaštitu životne sredine R. Srbije.
Za projekat Enacting Franchising Disclosure Law in Serbia dobila je stipendiju za postdoktorsko usavršavanje na prestižnim naučno-istraživačkim institucijama u inostranstvu Ministarstva nauke i zaštite životne sredine decembra 2004. godine i stipendiju UNIDROIT.
Naučno i stručno usavršavanje u inostranstvu:
1. CEU Budimpešta maja 1997. god dve nedelje na programu "Instituti poslovnog prava" učestvovala sam kao jedan od pet polaznika iz SRJ.
2. CEU Budimpešta 1998., međunarodni kurs za profesore i istraživače pod nazivom "The Law of International Business Transactions" (“Pravo medjunarodnih poslovnih transakcija”) u saradnji sa Masačusets Univerzitetom (SAD), pod mentorstvom prof. Francisa Gabora sa Memphis State Univerziteta.
3. CEU Budimpešta 2001.god. na četvoronedeljnom međunarodnom kursu za profesore prava i istraživače pod nazivom "Managing Conflict and Mediation Theory and Skills” akademskog programa ADR za medijaciju i koncilijaciju akreditovanog od strane ABA (American Bar Association) a u saradnji sa Benjammin N. Cardozo School of Law iz Njujorka i Hamline University School of Law iz Minesote.
4. UNIDROIT (Institution for Unification of Private Law) u Rimu dvomesečni boravak u Biblioteci UNIDROIT radi izrade dva projekta čiju su izradu odobrili i finansirali Vlada Republike Srbije i UNIDROIT. Učešće u radu Konferencije Komiteta vladinih eksperata koji je od 22.do 24. februara održan u sedištu UNIDROIT u Rimu, a radi izrade Protokola za primenu Konvencije o kamatama u međunarodnoj prodaji opreme - Konvencija iz Cape Town-a (Convention on International Interests in Mobile Equipment iz 2001. god.) u oblasti železničkog saobraćaja, pod rukovodstvom prof. sir Roy Good-a.
5. Groupe ESC / Graduate School of Management u Clermont Ferrand-u u Francuskoj . Tronedeljni boravak u aprilu 2009.god. radi razvoja kursa International Law and Taxation na master programu International Business Development koji Ekonomski fakultet iz Niša ostvaruje sa ovom školom na osnovu akreditovanog programa IBD na engleskom jeziku. Učestvovala na International Week na Groupe ESC zajedno za profesorima iz 28 zemalja.
U okviru TEMPUS projekata, u ime interfakultetskog tima za Quality Assurance, boravila je u Poljskoj (Krakov i Žešov), Sloveniji (Maribor) i Italiji (Udine).

Ključne kvalifikacije: Doktorat pravnih nauka 2003, Sertifikat za medijatora CEU Budapest/ Benjamin Cardozzo School New York 2002

Adresa (kontakt):
Babičkog odreda bb
e-mail: tamara.kerkovic@eknfak.ni.ac.rs , salamanca@eunet.rs


 
Ime i prezimeTamara Milenković-Kerković
Zvanjeredovni profesor
InstitucijaEkonomski fakultet u Nišu
Uža naučna oblastTrgovinsko pravo

 
Akademska karijera
godinainstitucijaoblast
Izbor u zvanje2014Ekonomski fakultet u NišuTrgovinsko pravo
Doktorat2003Pravni fakultet u BeograduTrgovinsko i Međunarodno trgovinsko pravo
Magistratura1996Pravni fakultet u BeograduTrgovinsko i Međunarodno trgovinsko pravo
Specijalizacija0000
Diploma1990Pravni fakultet u Nišu

 
Reprezentativne reference
1.„Poslovi trgovinskog prava“ (koautorski udžbenik sa dr Lucijom Spirović Jovanović) SKC, Niš, 2006.
2.„Franšizing-tajna uspeha“, monografija, SKC, Niš, 1998.
3.„Dokumentarni akreditiv kao instrument osiguranja plaćanja u autonomnom trgovinskom pravu“ Ekonomski anali, br.135, Beograd, 1997, str.125-133.
4."Origin, Developments and the Main Features of the New Lex Mercatoria", Facta Universitates, Univerity of Nis, Vol.1,No5,Nis,1997, pp. 87-91.
5.„Mehanizmi plaćanja u međunarodnim kontratrgovinskim poslovima“, Pravo i privreda, br.5-8/2003, Beograd, str.792-804.
6.„Kontratrgovina (countertrade)- dvosekli mač ili alternativa moderne trgovine“, Pravni život, br.11/2004, Beograd, str.589-617.
7.„Zakonsko i uniformno regulisanje ugovora o franšizingu i nova italijanska regulativa“, Pravo i privreda, br. 5-8, 2005, str. 362-379.
8.„Da li je Srbiji potreban Zakon o faktoringu“, Ekonomske teme, br.1-2, knjiga I,Niš, 2005, str.97-107.
9.„Obligaciono-pravni aspekti Konvencije UN o ustupanju potraživanja u međunarodnoj trgovini“, Pravni život, 11/2006, Beograd, str.421-447.
10.„Zaštita ekonomskih prava potrošača i ugovor o potrošačkom kreditu“, Ekonomske teme, br.1, Niš, 2007, str.81-97.

 
Naučne i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata: 9    Broj radova sa SCI(SSCI) liste: 0
Trenutno učešće na projektima    domaći: 2   međunarodni: 3
Usavršavanja:    Tri puta (1997, 1998 i 2002.god.) boravak na Centralno evropskom Un. u Budimpešti, u 2005.god. dvomesečni boravak na UNIDROIT Institutu u Rimu
Drugi relevantni podaci:    član Komisije za obezbeđenje kvaliteta, 2005.g.dobitnik stipendije Vlade Srbije za postodoktorsko usavršavanje u inostranstvu,
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17