Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu
Curriculum Vitae
Knjiga nastavnika

Marko Sekulović

Datum i mesto rodjenja: 1943, Seljani, Crna Gora
Državljanstvo: Republika Crna Gora, Republika Srbija

Obrazovanje:
1979 Ekonomski fakultet u Beogradu – doktor ekonomskih nauka
1969-1974 Ekonomomski fakultet u Beogradu - magistar ekonomskih nauka
1961-1965 Ekonomski fakultet u Beogradu - diplomirani ekonomista

Radno iskustvo:
1996. redovni profesor, Ekonomski fakultet u Nišu
1987. vanredni profesor, Ekonomski fakultet u Nišu
1980. docent, Ekonomski fakultet u Nišu
1970. asistent, Ekonomski fakultet u Nišu
Sadašnja pozicija: Redovni profesor na predmetima Ekonomske doktrine i Ekonomika tranzicije

Veštine:
Odlično poznavanje ruskog jezika
Prezentacione veštine
Komunikacione veštine
Liderska sposobnost

Nastavnička aktivnost:
Osnovne studije: Izvođenje predavanja na predmetima Ekonomske doktrine i Ekonomika tranzicije
Poslediplomske studije: Izvođenje nastave na predmetima Strategija privrednog razvoja i Tranzicija postsocijalističkih privreda

Članstvo u profesionalnim udruženjima:
Predsedništvo Naučnog društva ekonomista, Beograd
Redovni član Naučnog društva ekonomista, Beograd

Učešće na projektima u zemlji:
2002 – Rukovodilac projekta ''Specifičnosti tranzicije privrede Srbije'', finansiranog od Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije
1991-95 i 1996-2000. Rukovodilac potprojekta "Ekonomski odnosi Srbija-Rusija", finansiranog od Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije

Učešće na međunarodnim projektima:
Naučno i stručno usavršavanje u inostranstvu:
1987. Ekonomski institut AN SSSR, Moskva
1983. Ekonomski fakultet Univerziteta ''Lomonosov''
1975. Centralni ekonomsko-matematički institut AN SSSR, Moskva

Ključne kvalifikacije:
Bogato istraživačko i pedagoško iskustvo iz oblasti opšte ekonomske teorije, teorije privrednog razvoja i ekonomike tranzicije.

Adresa (kontakt): Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja br. 11, tel. 018/528676.

Biografija:
Marko Sekulović je rodjen 1943. godine u Seljanima u Crnoj Gori. Gimnaziju je završio u Nikšiću 1961, a Ekonomski fakultet u Beogradu 1965. Poslediplomske studije upisao je 1969. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu – smer Privredni razvoj i magistrirao 1974. Doktorsku disertaciju Sistemski pristup privrednom razvoju kod savremenih sovjetskih ekonomista odbranio je 1979. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (mentor prof. dr Radmila Stojanović).
Nakon završetka fakulteta, kraće vreme je radio u Željezari Nikšić i Industriji stakla Pančevo.
Krajem 1970. izabran je za asistenta za predmet Ekonomske doktrine na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Na istom fakultetu biran je u zvanje docenta 1980, vanrednog profesora 1987 i redovnog profesora 1996. godine. Na osnovnim studijama izvodi nastavu i iz predmeta Ekonomika tranzicije.
Na magistarskim studijama izvodi nastavu na predmetima Strategija privrednog razvoja i Tranzicija postsocijalističkih privreda.
Tokom 1975. godine bio je na četvoromesečnom studijskom boravku u Centralnom ekonomsko-matematičkom institutu AN SSSR u Moskvi, 1983. na Ekonomskоm fakultetu Univerziteta "Lomonosov", а 1987 на Ekonomskom institutu AN SSSR u Moskvi.
Od 2000 do 2004 godine bio je prorektor Univerziteta u Nišu. Takođe, bio je član Saveta i Naučno-nastavnog veća Univerziteta, delegat u Republičkoj zajednici nauke, prodekan Ekonomskog fakulteta u Nišu, šef katedre, glavni i odgovorni urednik univerzitetskog časopisa Teme, član redakcije časopisa Ekonomska misao (Beograd), i Ekonomist (Beograd). Član je Naučnog društva ekonomista Srbije.
U periodu 1991-95 i 1996-2000. rukovodio je potprojektom Ekonomski odnosi Srbija-Rusija, kojи je finansiran od Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Bio je i rukovodilac projekta Specifičnosti tranzicije privrede Srbije, finansiranog od strane Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoje Republike Srbije.


 
Ime i prezimeMarko Sekulović
Zvanjeredovni profesor
InstitucijaEkonomski fakultet u Nišu
Uža naučna oblastOpšta ekonomska teorija

 
Akademska karijera
godinainstitucijaoblast
Izbor u zvanje1996Ekonomski fakultet u NišuOpšta ekonomska teorija
Doktorat1979Ekonomski fakultet u BeograduOpšta ekonomska teorija
Magistratura1974Ekonomski fakultet u BeograduOpšta ekonomska teorija
Specijalizacija
Diploma1965Ekonomski fakultet u BeograduOpšta ekonomska teorija

 
Reprezentativne reference
1.Ekonomske doktrine (koautorski udžbenik sa akademikom Obrenom Blagojevićem), Privredni pregled, Beograd, 1990.
2.Makroekonomija (koautorski udžbenik sa prof. dr Dragoslavom Kitanovićem i prof. dr. Slobodanom Cvetanovićem), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
3.Sistemski pristup privrednom razvoju – gledišta savremenih sovjetskih autora (monografija), Ekonomika, Niš, 1981.
4.Ogledi o tranziciji (monografija), Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 2004.
5.Ekonomske institucije i društvena sredina, u zborniku radova ''Ekonomija i sociologija'', Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2007, str. 73-79.
6.Obren Blagojević kao istoričar ekonomske misli, u Zborniku radova u pomen akademiku Obrenu Blagojeviću, Pobjeda, Podgorica, 2003. str. 93-99.
7.Globalizacija i tranzicija, Ekonomske teme 2/2003, Ekonomski fakultet u Nišu, 2003. 109-114.
8.Prati li našu krizu ''kreativna destrukcija'', Ekonomika preduzeća, maj-jun 2003, Beograd, 2003. str. 94-97.
9.Tranzicija privrede Srbije: opšte i posebne karakteristike, Ekonomske teme 4/2002, Ekonomski fakultet u Nišu, 2002, str. 1-8.
10.Tranzicija postsocijalističkih privreda i ekonomska nauka, u knjizi ''Vrijeme i progres'', Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2002.

 
Naučne i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata: 0    Broj radova sa SCI(SSCI) liste: 0
Trenutno učešće na projektima    domaći: 1   međunarodni: 0
Usavršavanja:    1975 (Centralni ekonomsko-matematički institut AN SSSR-a), 1983 (Ekonomski fakultet Univerziteta ''Lomonosov''), 1987 (Ekonomski institut AN SSSR-a)
Drugi relevantni podaci:    Bio je prorektor Univerziteta u Nišu (2000-2004), član Republičke zajednice za nauku, prodekan Fakulteta, šef katedre, urednik časopisa ''Teme''. Član je predsedništva NDE, Beograd. Bio je rukovodilac dva projekta i mentor ili član komisija za ocenu i odbranu doktorskih i magistarskih teza. Trenutno je mentor za jednu doktorsku i dve magistarske teze.
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17