Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu
Curriculum Vitae
Knjiga nastavnika

Ivana Simić

Obrazovanje:
1990 - diplomirani ekonomista, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet;
1994 - magistar ekonomskih nauka, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet;
1999 – doktor ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Radno iskustvo:
Od 1991. godine radi u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Nišu kao asistent, zatim docent, a danas kao redovni profesor na Katedri za Poslovno upravljanje.

Sadašnja pozicija: Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu


Nastavnička aktivnost: rad u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Nišu

Učešće na projektima u zemlji:
„Upravljanje transformacijom preduzeća“, makro-projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije (1996-2000);
„Ekonomska efikasnost strategija razvoja preduzeća tržišne privrede – mogućnosti i načini unapređenja“, projekat br. 1406, finansiran od strane Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (2001-2005);
„Ostvarivanje dimenzija upravljanja preduzećima u Srbiji u uslovima liberalizacije i globalizacije“, projekat br. 1908, finansiran od strane Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (2001-2005);
„Razvoj korporativnog upravljanja u ekonomijama u tranziciji“, projekat br. 1476, finansiran od strane Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije;
„Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija“, projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Ključne kvalifikacije:
Magistarska teza i doktorska disertacija iz oblasti Organizacije; višegodišnje radno iskustvo u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Nišu na predmetu Osnovi menadžmenta, Osnovi organizacije, Menadžment organizacionih promena i Menadžment organizacionog ponašanja; dugogodišnja istraživačka aktivnost u okviru Instituta za ekonomska istraživanja na Ekonomskom fakultetu u Nišu; učešće na projektima finansiranim od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije;

Adresa (kontakt): Ekonomski fakultet, Trg Kralja Aleksandra br. 11, 18000 Niš;

e-mail: ivana.simic@eknfak.ni.ac.rs


 
Ime i prezimeIvana Simić
Zvanjevanredni profesor
InstitucijaEkonomski fakultet u Nišu
Uža naučna oblastOrganizacija

 
Akademska karijera
godinainstitucijaoblast
Izbor u zvanjeEkonomski fakultet u NišuPoslovno upravljanje
DoktoratEkonomski fakultet u KragujevcuPoslovno upravljanje
MagistraturaEkonomski fakultet u BeograduPoslovno upravljanje
Specijalizacija
DiplomaEkonomski fakultet u NišuEkonomija

 
Reprezentativne reference
1.„Menadžment“, Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 2007.
2.„Top menadžment“, Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 2006.
3.„Uloga menadžmenta u organizacionoj transformaciji preduzeća“, Ekonomski fakultet u Nišu, Niš, 1999.
4.„Organizaciona struktura kao osnov konkurentnosti organizcije u uslovima globalizacije poslovanja“, časopis „Teme“, Univerzitet u Nišu, Br. 2, 2007, str. 273-281
5.„Internacionalno organizaciono ponašanje kao podrška internacionalnom menadžmentu“, časopis „Ekonomske teme“, Ekonomski fakultet u Nišu, br.1-2, 2006, 385-391.
6.„Virtual Organization – Actual Options of Organizational Design“, The 6th Biennial International Economic Symposium, SYMPEC 2006, Vol. 1, Transilvania Universitu of Brasov, Faculty of Economic Sciencee, Brasov, Romania, p. 295-300
7.„Global orientation as a challenge to contemporary organizations and their management“, Facta Universitatis, series Economics and Organizations, Vol. 2, No.3, 2005, p. 221-228.
8.„Organizational Learning as a Component of Organizational Intelligence“, Sbornik dokladi ot mendunarodna naučna konferencija „Upravlensi, informacionni i marketingovi aspekti na ikonomičeskogo razvitie na balkanskie strani“, Universitet za nacionalno i sv
9.„Organizacija visokih performansi – nova logika dizajniranja organizacije“, časopis „Ekonomske teme“, br.1-2, Niš, 2005, str. 45-52.
10.„Menadžment organizacionih promena“, 10. internacionalni simpozijum SYM ORG2006, „Promene u organizaciji i menadžmentu – izazovi evropskih integracija“, jun 2006.

 
Naučne i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata: 6    Broj radova sa SCI(SSCI) liste: 0
Trenutno učešće na projektima    domaći: 2   međunarodni: 0
Usavršavanja:    
Drugi relevantni podaci:    autor sam preko pedeset radova objavljenih u časopisima međunarodnog, vodećeg nacionalnog i nacionalog značaja, ili prezentiranih na skupovima međunarodnog i nacionalnog karaktera.
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17